ZPĚT

Slovníček klíčových pojmů

ajurvéda

Systém tradičního indického lékařství, který používá unikátní systém výživy, bylinnou terapii, relaxaci, jógu, meditaci, různé procedury včetně masáží, detoxikaci a regeneraci organismu, aromaterapii a terapii barvami.

akupresura

Léčebná metoda tradiční čínské medicíny, která se pomocí stlačování akupresurních bodů na těle prsty nebo tupými předměty snaží nastolit v těle rovnováhu a tak odstranit nebo zmírnit zdravotní problém. Je podobná akupunktuře, ale místo jehel se na akupresurní body tlačí.

akupunktura

Léčebná metoda založená na vpichování jemných jehel do akupunkturních bodů na těle. Je součástí tradiční čínské medicíny. Věda již uznala účinnost akupunktury u některých zdravotních problémů, ale jako celek akupunkturu zatím nepřijala.

alternativní medicína

Léčebný postup užívaný místo vědecké medicíny.

antroposofická medicína

Léčebná i diagnostická metoda, která uznává současnou vědeckou medicínu, ale snaží se jí rozšířit o duševní a duchovní úroveň. Vedle vlastních léků využívá různé léčebné postupy, např. umělecké terapie, léčebnou eurytmii, rytmické masáže. Podporuje též vzdělávání v oblasti prevence.

aromaterapie

Léčebná metoda využívající „léčbu vůní“. Používá éterické oleje některých rostlin k posílení rovnováhy a harmonie organismu po fyzické i psychické stránce. Oleje se buď inhalují, nebo se používají ve formě masážního oleje, koupelové směsi, apod.

aura

Vyzařování životní energie kolem těla, které dokáží někteří lidé vnímat, případně i vidět. Podle aury lze pak např. diagnostikovat příčiny zdravotních problémů.

bioenergie

Životní (vitální) síla, která je dle filosofie Josefa Zezulky jednou ze tří složek existence, vedle hmotné a duchovní složky, a také jednou ze složek živého organismu. Tato životní síla vychází z podstaty bytí a oživuje hmotnou a duchovní složku. Podobně jako dělíme hmotu na anorganickou a organickou, můžeme i životní sílu dělit na anorganickou a organickou. Někteří lidé mají schopnost tuto organickou životní sílu předávat druhým za účelem zlepšení zdraví. Nemoc může mít příčinu buď ve složce hmotné, duchovní (psychické) nebo silové. Ve hmotné složce nejlépe pomáhá medicína, v duchovní psychoterapie a ve třetí složce životní síly biotronika. Životní energie není přímo měřitelná hmotnými přístroji, ale mohou ji vnímat nebo vidět citliví lidé nebo ji lze měřit nepřímo sledováním změn u pacienta.

bioenergoterapie

Léčba pomocí přenosu životní energie z léčitele na pacienta za účelem posílení a vyrovnání energetického systému pacienta směrem ke zdraví.

biopole

V angličtině „biofield“ – termín pro životní energii, který se začal používat ve vědě pro jednotné označení životní energie používané u různých energetických terapií k usnadnění dalšího výzkumu a vzájemné komunikace.

biotronik

Člověk, který předává druhým životní (vitální) sílu za účelem posílení a vyrovnání životní energie v těle za účelem zlepšení zdraví, dle metody zakladatele biotroniky Josefa Zezulky.

biotronika

Nemedicínský obor sloužící k pomoci pacientům při chorobách způsobených bioenergetickou nedostatečností. Je to obor duchovní léčby, který založil a ustavil po roce 1945 český filosof a biotronik Josef Zezulka, jehož žákem a pověřeným pokračovatelem je pan Tomáš Pfeiffer. Protože název oboru biotronika, který mu dal pan Zezulka, začali využívat i jiní léčitelé, používá se nyní pro rozlišení název Biotronika Josefa Zezulky.

bylinářství

Léčebná metoda využívající k léčbě účinky různých rostlin. Viz fytoterapie.

bylinná medicína

Léčebná metoda využívající k léčbě účinky různých rostlin. Viz fytoterapie.

celostní medicína

Je to způsob léčby, který bere v úvahu celého člověka – tělo, mysl, duši, emoce. Říká se jí také holistická medicína.

doplňková medicína

Viz komplementární medicína.

duchovní léčba

Viz energetické léčení (anglicky Spiritual Healing).

energetické léčení

Léčba pomocí přenosu životní energie z léčitele na pacienta za účelem posílení a vyrovnání energetického systému pacienta směrem ke zdraví. Existují různé systémy této léčby (biotronika, reiki, léčebný dotek apod.). U nás je to Biotronika Josefa Zezulky, která je příbuzná těmto oborům.

esoterika

V současnosti tento termín vyjadřuje soubor nejrůznějších aktivit, které se zabývají duchovním poznáváním, léčitelstvím, zdravým životním stylem v harmonii s přírodou a vesmírem, různými zvláštními schopnostmi člověka (např. jasnovidnost), duchovním uměním, astrologií a dalšími podobnými obory, které berou v úvahu to, že je něco více než jen hmotný svět. Stejně jako v jiných oblastech, i zde se najdou lidé, kteří se na tom snaží hlavně nějak vydělat nebo získat něco jen pro sebe, ale to ještě nemusí znamenat, že všichni zařazení do této oblasti jsou takoví.

fytoterapie

Léčebná metoda využívající různé části rostlin samostatně nebo ve směsích (např. ve formě čajů, extraktů, tinktur, vín, dražé a mastí). Označuje se také jako bylinářství nebo herbalismus. Je také součástí tradiční čínské medicíny.

Heilpraktiker

Licencovaní nelékařští praktici poskytující různé metody CAM v Německu. K získání licence musí absolvovat zkoušku ze základních lékařských znalostí a dovedností.

holistická medicína

Viz celostní medicína.

homeopatie

Léčebná metoda, kde se využívá principu léčby „podobného podobným“, kdy látka, která způsobila symptomy určité nemoci, je použita k léčení těchto symptomů, a to ve velmi nepatrných dávkách rozředěných v roztoku vody.

chiropraxe

Léčebná manuální metoda, která se snaží pohyby s páteří a končetinami o to, aby napravila nerovnováhu v pohybovém aparátu (kostí, kloubů, svalů), a tím i působila na zdraví vnitřních orgánů.

integrační medicína

Viz integrativní medicína.

integrativní medicína

Terapeutický přístup, který kombinuje konvenční medicínu s léčebnými postupy komplementární/alternativní medicíny.

integrativní onkologie

Integrativní medicína zaměřená na onkologická onemocnění. V zahraničí se používá v mnoha zdravotních centrech (v Evropě jich bylo 47 dle průzkumu z roku 2013).

integrativní zdraví

Na rozdíl od termínu „integrativní medicína“, který vyjadřuje zaměření na klinickou péči, znamená „integrativní zdraví“ zaměření na celkovou životní pohodu těla, mysli a ducha, jednotlivce i společnosti, kterou ovlivňuje celá řada faktorů, nejen klinická péče.

integrovaná medicína

Viz integrativní medicína.

iridologie

Diagnostika nemocí z oční duhovky.

jóga

Tělesná cvičení, která mohou být pomůckou k práci na bytosti, která jde po duchovní cestě ke sjednocení osobního Já s universálním Bytím. V oblasti CAM se hledá její využití i ke zlepšení zdraví.

kineziologie

Léčebná metoda, která využívá reakce jednotlivých svalů na jemný tlak rukou. Každý stres nebo nemoc se projeví v reakcích svalů. Terapeut tak komunikuje s podvědomím pacienta a hledá příčiny jeho potíží a jejich řešení.

klasická medicína

Viz vědecká medicína.

komplementární medicína

Léčebný postup užívaný jako doplněk k vědecké medicíně (před, společně nebo po vědecké medicíně).

komplementární a alternativní medicína

Ustálený název pro řadu doplňkových a alternativních léčebných postupů, které zatím nebyly zahrnuty do vědecké medicíny. V zahraničí se používá označení CAM (Complementary and Alternative Medicine).

konvenční medicína

Viz vědecká medicína.

léčitel

Obecně zavedený pojem pro člověka, který léčí, případně i diagnostikuje, druhé pomocí nekonvenční medicíny.

léčebný dotek

Healing Touch (HT) – léčba pomocí přenosu životní energie z léčitele na pacienta za účelem posílení a vyrovnání energetického systému pacienta směrem ke zdraví.

lidová medicína

Starší výraz pro komplementární a alternativní medicínu.

masážní terapie

Různé druhy masáží, které mohou mít pozitivní vliv na zdraví, a tak se dají zařadit mezi metody CAM.

medicína mysli a těla

Léčebná metoda, která klade důraz na rovnováhu mysli a těla, protože mysl má velký vliv na naše zdraví. Snaží se posilovat přirozené léčivé schopnosti těla a mysli. Používá různé metody – relaxaci, hypnózu, vizualizaci, meditaci, jógu, biofeedback a další.

metaanalýza

Výzkum, který statisticky spojuje výsledky několika výzkumů a snaží se dojít k širším závěrům.

naturopatie

Metoda přírodní léčby podle které jsou zjednodušeně řečeno nemoci způsobeny nahromaděním škodlivin a toxických látek v těle. Odstranění škodlivin pak vede k uzdravení. Používá k léčbě diety, tělesná cvičení, masáže, psychoterapii apod.

nekonvenční medicína

Stručně řečeno jde o všechny ostatní léčebné metody, které nejsou součástí klasické konvenční medicíny.

nocebo

Opak placeba. Zhoršení zdravotního stavu na základě očekávání, že léčba nebo její způsob zhorší náš zdravotní stav.

osteopatie

Metoda léčby, která diagnostikuje a snaží se napravit mechanické poruchy kosterní soustavy. Vychází z poznání, že mnoho nemocí souvisí s problémy držení těla, a tak nápravou těchto problémů lze ovlivnit tyto nemoci. Užívá jemné manipulační techniky ke snížení napětí a k obnovení normálního stavu kosterního systému.

placebo

Zlepšení zdravotního stavu na základě očekávání, že léčba nebo její způsob zlepší náš zdravotní stav. Skeptici často argumentují, že léčitelství většinou funguje na 
principu placebo efektu.

přírodní medicína

Pojem používaný obecně pro nekonvenční medicínu, která používá přírodní produkty nebo postupy k léčbě. Nebo je to jiný název pro naturopatii.

psychosomatická medicína

Je blízká celostní (holistické) medicíně, ale je součástí konvenční medicíny. Pojem „psychosomatická“ znamená, že některé tělesné potíže jsou vyvolány naší psychikou.

randomizovaný

Náhodné rozdělení subjektů výzkumu do kontrolních skupin. Zajistí se tím rovnoměrné rozložení faktorů, které by mohly výsledek výzkumu ovlivnit.

recenzovaný vědecký časopis

Vědecký časopis, který zveřejňuje články až po tzv. recenzním řízení, kdy se k článku vyjadřují odborníci a připomínkují jej, aby byla zachována co nejvyšší možná vědecká kvalita a pravdivost. Článek zveřejněný v recenzovaném časopise má ve vědeckém světě větší význam.

reflexologie

Léčebná metoda používající masáže nebo stlačování specifických bodů na chodidlech nebo na rukách. Jednotlivé zóny např. na chodidlech odpovídají jednotlivým částem těla a orgánům. Je to americká varianta akupresury.

reiki

Léčba pomocí přenosu životní energie z léčitele na pacienta za účelem posílení a vyrovnání energetického systému pacienta směrem ke zdraví.

shiatsu

Systém masážních technik původem z Japonska. Využívání tlaku a energetických i fyzických dotyků na energetické dráhy a body na těle s cílem vyrovnat oběh tělesné energie.

Sisyfos

Český klub skeptiků.

systematické hodnocení

Souhrn všech dostupných studií, které jsou s pomocí syntézy použity k odpovědi na určité otázky.

šarlatán

Podvodný nebo nezkušený léčitel, který poškozuje pacienta.

terapeutický dotek

Therapeutic Touch (TT) – léčba pomocí přenosu životní energie z léčitele na pacienta za účelem posílení a vyrovnání energetického systému pacienta směrem ke zdraví.

tradiční čínská medicína

Soubor léčebných a diagnostických metod, který má původ v Číně. Zahrnuje například bylinnou léčbu, akupunkturu, masáže, cvičení qigong atd.

tradiční medicína

Soubor léčebných metod, které vycházejí z tradic určité země, např. tradiční čínská nebo indická medicína. V jiné zemi může být pak tato tradiční medicína zařazena do kategorie komplementární a alternativní medicíny.

qi gong (čchi-kung)

Jde o cvičení pracující s životní energií za účelem zlepšení zdraví. Je součástí tradiční čínské medicíny.

vědecká medicína

Klasická, konvenční medicína založená na důkazech (Evidence-based medicine).

wellness

Obecné označení pro různé služby v oblasti péče o zdraví, zdravý životní styl, a duševní i tělesnou pohodu. Např. masáže, různá tělesná cvičení, koupele, lázně, solné jeskyně, zdravá výživa apod. Výraz je někdy používaný i v souvislosti s komplementární a alternativní medicínou v centrech, kde tyto služby nabízí.