ZPĚT

VÝZVA K AKCI

(závěrečný dokument konference o komplementární a alternativní medicíně, která se konala v Evropském parlamentu 9. 10. 2012 – kompletní dokument (106) )

EU CAM Conference 2012

Výzva k akci

Sdružení pacientů, praktiků a lékařů CAM, která dne 9. října 2012 pořádala v Evropském parlamentu Konferenci o komplementární a alternativní medicíně, CAM, učinila následující závěry a Výzvu k akci.

Závěry konference

 • Komplementární a alternativní medicína, CAM, zahrnuje celou řadu různých léčebných a jiných terapií užívaných k udržení a zlepšení zdraví, jakož i k prevenci, diagnostice a zmírnění nebo léčbě v oblasti zdravotních potřeb celého člověka. CAM zahrnuje diagnostické a terapeutické přístupy založené na společném porozumění, a sice že lidská bytost představuje celý živý systém, jehož sebeudržovací schopnosti mohou být stimulovány, podporovány a posilovány s cílem zachovat nebo znovu nabýt zdraví.
 • Více než 100 milionů evropských občanů využívá CAM a jejích produktů, buď jako komplementární léčbu nebo jako léčbu samostatnou. Podle Světové zdravotnické organizace využilo CAM až 70 – 80% populace v mnoha vyspělých zemích.
 • CAM se mimo jiné využívá i díky tomu, že veřejnost má přístup k informacím v oblasti zdraví, díky zvýšenému povědomí a smyslu pro osobní zodpovědnost, zdravotní výchově zaměřené na udržování zdraví a sebepéči, vyšším požadavkům na kvalitu života, participativnímu přístupu ke zdravotní péči se zaměřením na pacienta, požadavkům na partnerský přístup a rovněž díky více udržitelnému postoji k rostoucímu výskytu chronických onemocnění.
 • Je poskytována profesionály CAM: praktiky, lékaři a dalšími praktiky se zdravotnickým vzděláním, většinou v soukromé praxi mimo systém veřejné zdravotní péče, avšak v některých členských státech EU je CAM poskytována v rámci systémů veřejné zdravotní péče.
 • Ve většině zemí se CAM musí hradit z vlastních prostředků, poněvadž úhrady pojišťovnou nejsou standardní, což vede k nerovné dostupnosti.
 • Léčby CAM jejich uživatelé považují za bezpečné a účinné. Výzkum CAM se v posledních letech rozšířil, přičemž se rozrostla důkazní základna týkající se účinnosti a bezpečnosti. Léčby CAM mohou konvenční péči poskytnout přidanou hodnotu (a) snížením výskytu onemocnění prostřednictvím preventivních opatření, (b) užitím komplementárních intervencí pro lepší léčebné výsledky a (c) snížením četnosti hospitalizací a nákladů na léky a lékařské úkony.
 • Specifický inovační potenciál metod CAM spočívá v tom, že kombinuje individualizovanou celostní péči, kapacitu k udržování zdraví, prevenci nemocí a neinvazivní léčbu nemocí. To je, vzhledem k rostoucímu výskytu chronických onemocnění a obavám z vedlejších účinků stále účinnějších léků, vysoce atraktivní pro uživatele, u kterých je zaznamenána vysoká míra spokojenosti.
 • CAM může poskytnout inovační hodnotu programům veřejného zdraví zvyšováním zdravotní gramotnosti, osobní zodpovědnosti za zdraví, motivací k trvalé změně ke zdravému životnímu stylu, prodloužením délky zdravého života a intervencemi na komunitní úrovni v oblasti zdravé výživy a zdravého bydlení.
 • Objevující se důkazy o nákladové efektivnosti ukazují, že CAM může přinést úsporu nákladů systémům zdravotní péče v oblastech, jako jsou prevence a léčba chronických onemocnění a podpora aktivního a zdravého stárnutí.
 • Zdravotničtí pracovníci v CAM poskytují nový zdroj zdravotnickým systémům EU, kde svou odborností a rozsahem dovedností doplňují a podporují konvenční medicínu.
 • Vzdělávání v CAM je v mnoha evropských zemích vysoce rozvinuté a je nabízeno na zavedených školách a profesními sdruženími CAM. CAM se stále více vyučuje na univerzitách v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních programů.
 • V posledních letech se výzkum CAM rozšířil, přičemž se rozrostla důkazní základna pro bezpečnost, klinickou účinnost a nákladovou efektivnost.
 • CAM může hrát důležitou roli při budování integrované sítě holistické péče se zaměřením na pacienta v evropských zdravotnických systémech a přispět k jejich budoucí udržitelnosti.

Výzva k akci

Pořádající sdružení pacientů, praktiků a lékařů CAM vyzývají Evropskou komisi, aby

- prosadila rovný přístup občanů ke komplementární a alternativní medicíně (CAM) v členských zemích,

- podpořila harmonizaci informací o metodách CAM a poskytovatelích CAM v rámci členských států EU s cílem usnadnit přeshraniční pohyb občanům a poskytovatelům, kteří užívají CAM,

- začlenila CAM do všech možných akcí Společenství, které se zabývají zdravotní výchovou a propagací, prevencí a léčbou chronických onemocnění, nerovnostmi v oblasti zdraví a aktivním a zdravým stárnutím,

- povzbudila členské státy k prozkoumání způsobů, jimiž CAM může přispět k udržitelným systémům zdravotní péče v Evropě, včetně její role při udržení zdraví, zdravotní výchově, vlastní odpovědnosti za zdraví, motivaci pro změnu ke zdravému životnímu stylu a méně invazivní a nákladově efektivnější léčbě nemoci,

- předložila návrhy směrnic nebo změny stávajících směrnic, jež zabezpečí svobodu usazování a volný pohyb služeb pro poskytovatele CAM,

- iniciovala proces pro příslušnou regulaci poskytovatelů CAM v rámci celé Unie s přihlédnutím k plnému rozsahu působnosti metod CAM napříč zdravotnickým spektrem, od udržování zdraví a zdravotní výchovy až po komplementární léčbu nemoci,

- ve spolupráci se zainteresovanými stranami započala novou iniciativu, pokud jde o nařízení o vydávání licencí a užívání léčivých přípravků CAM v Evropě a zejména aby jednala ohledně návrhů uvedených ve sdělení Komise z roku 2008 a zvláště zohlednila, že „vhodnost samostatného právního rámce pro určité tradiční léčivé přípravky by měla být posouzena“ (107),

- po konzultaci se zainteresovanými stranami CAM přijala doporučení vyplývající z projektu CAMbrella spadajícího pod Sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj, zaměřeného na financování budoucího výzkumu CAM v Evropě,

- zabezpečila, že řízení programů Komise – jako jsou programy Zdraví pro růst, Horizont 2020, Evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a ostatní související programy – dává spravedlivou příležitost pro zapojení projektů CAM

Pořádající sdružení pacientů, praktiků a lékařů CAM na základě žádosti Světové zdravotnické organizace (108) vyzývají členské státy, aby

- formulovaly národní politiky, předpisy a normy jako součást komplexních národních zdravotnických systémů s cílem zajistit vhodné, bezpečné a efektivní využití CAM a rovný přístup občanů k CAM,

- vhodně začlenily CAM do svých národních zdravotnických systémů,

- pro poskytovatele CAM zavedly kvalifikační, akreditační nebo licenční systémy.


Pořádající sdružení pacientů, praktiků a lékařů CAM vyzývají Evropský parlament, aby

- podpořil zprávu z vlastního podnětu o CAM, postavenou na závěrech Semináře o alternativních medicínách, který v Evropském parlamentu pořádal výbor ENVI (109), dále na základě závěrů ze schůzí poslanců Evropského parlamentu zastupujících zájmovou skupinu pro CAM a na závěrech projektu CAMbrella spadajícího pod Sedmý rámcový program,

- vyzval Komisi, aby předložila návrh na nezávislou a adekvátní regulaci léčivých přípravků užívaných v „tradiční“ medicíně, v souladu se sdělením Komise z roku 2008,

- vyzval Komisi, aby předložila návrhy směrnic, jež zabezpečí svobodu usazování a volný pohyb služeb pro poskytovatele CAM,

- vyzval Komisi, aby zabezpečila, že řízení programů Komise – jako jsou programy Zdraví pro růst, Horizont 2020, Evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a ostatní související programy – dává spravedlivou příležitost pro zapojení projektů CAM.

A vyzývá členy Parlamentu k účasti na iniciativách svých kolegů poslanců, kteří v Evropském parlamentu zastupují zájmovou skupinu pro CAM.

European Central Council of Homeopaths ECCH – www.homeopathy-ecch.org
(Evropská centrální rada homeopatů)

European Committee for Homeopathy ECH – www.homeopathyeurope.org
(Evropský výbor pro homeopatii)

European Council of Doctors for Plurality in Medicine ECPM – www.ecpm-europe.ch
(Evropská rada lékařů pro pluralitu v medicíně)

European Federation for Complementary and Alternative Medicine EFCAM – www.efcam.eu
(Evropská federace pro komplementární a alternativní medicínu)

European Federation of Homeopathic Patients’ Associations EFHPA – www.efhpa.eu
(Evropská federace sdružení homeopatických pacientů)

European Federation of Patients’ Associations for Anthroposophic Medicine EFPAM – www.efpam.org
(Evropská federace pacientských sdružení pro antroposofickou medicínu)

International Council for Medical Acupuncture and Related Techniques ICMART – www.icmart.org
(Mezinárodní rada pro lékařskou akupunkturu a související techniky)

International Federation of Anthroposophic Medical Associations IVAA – www.ivaa.info
(Mezinárodní federace antroposofických lékařských sdružení)


(106) EFCAM. CAM Conference Declaration & Call for Action [online]. EU CAM Conference, October 9th 2012 [cit. 12-06-2015]. Dostupné z: http://www.efcam.eu/images/stories/Declaration_and_Call_for_Action.pdf. Obrázek loga součástí. Překlad – KoS.

(107) Sdělení Komise 2008 o zkušenostech získaných v důsledku uplatňování ustanovení směrnice 2001/83/ES, ve znění směrnice 2004/24/ES o zvláštních ustanoveních týkajících se tradičních rostlinných léčivých přípravků

(108) Podle Pekingské deklarace přijaté Kongresem WHO o tradiční medicíně v Pekingu v Číně dne 8. listopadu 2008.

(109) Pozn. red.: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, ENVI)