ZPĚT

CAM na lékařských fakultách

Průzkum: polovina lékařských fakult v USA nabízí kurzy v oblasti CAM

Ve Spojených státech byly dosud provedeny tři průzkumy vyučování CAM na lékařských fakultách. První z roku 1998 uvedl, že kurz zaměřený na některou terapii CAM nabízí 64% škol, druhý z roku 2002 zjistil, že takových škol je v USA 84%. V letech 2012–2013 proběhl další průzkum, který byl oproti předchozím dvěma rozsáhlejší, a tedy přesnější – analyzoval studijní plány 96,2% lékařských fakult. Do průzkumu byly zahrnuty školy, které udělují titul „doktor medicíny“, nebyly do něho zařazeny osteopatické ani naturopatické vysoké školy. Bylo zjištěno, že polovina lékařských fakult v USA nabízí minimálně jeden kurz CAM nebo stáž v oblasti CAM. Část ze zjištěných kurzů, jejichž tématem byla některá terapie CAM, byla orientována primárně na „péči o sebe“ (tedy ne na péči o pacienta), část z nich byla informativní, na části kurzů měl student možnost sledovat při práci praktika CAM nebo si danou techniku vyzkoušet, jak z pozice klienta, tak z pozice praktika (210). Jaké bylo tematické složení těchto kurzů, pokud jde o modality CAM, ukazuje tabulka 7. Citujeme abstrakt článku Complementary and alternative medicine in US medical schools z roku 2015, ve kterém byly výsledky průzkumu zveřejněny:

„Abstrakt

Byla vypracována analýza komplementární a alternativní medicíny v rámci studijních plánů amerických lékařských fakult. Webové stránky 130 amerických lékařských fakult byly systematicky zanalyzovány, co se týká seznamu kurzů a jejich obsahu. Polovina těchto škol (50,8%) nabízela minimálně jeden kurz CAM nebo stáž v oblasti CAM. Bylo identifikováno celkem 127 různých soupisů kurzů, které zahrnovaly širokou škálu témat a metod výuky. Nejčastěji se vyskytujícími tématy byly tradiční medicína, akupunktura, spiritualita a bylinářství spolu s obecnými tématy CAM. Téměř 25,0% kurzů se zabývalo osobním růstem a sebepéčí prostřednictvím metod CAM, přičemž pouze 11,0% se odkazovalo na mezioborové vzdělávací aktivity, které obnáší interakci poskytovatelů CAM. Nejčastěji udávané metody výuky byly přednášky, četba a pozorování léčebných postupů CAM nebo vlastní zkušenost z pozice příjemce takovéto péče. Výsledky této analýzy ukázaly, že oproti původním údajům výuku v CAM nabízelo méně lékařských fakult, a že existuje široké spektrum přístupů k této oblasti napříč školami, ve kterých probíhá výuka v CAM.“ (211)

Téma Počet kurzů, které obsahovaly
dané téma
%
CAM 40 31.5
Tradiční medicína 25 19.7
Akupunktura 22 17.3
Meditace 21 16.5
Spiritualita 18 14.2
Byliny 17 13.4
Masáž 14 11.0
Energetická léčba 14 11.0
Chiropraxe 10 7.9
Osteopatie 10 7.9
Jóga 9 7.1
Biofeedback 7 4.7
Hypnóza 5 3.9
Kreativní umělecké terapie 5 1.6
Tai Chi 2 3.9
Naturopatie 2 1.6

Tab. 7 – Terapie CAM, které byly tématem kurzů lékařských fakult v USA
– dle průzkumu z let 2012–13, do kterého bylo zařazeno 96% lékařských fakult v USA
 
Zdroj: COWEN, V.S., CYR, V.
Complementary and alternative medicine in US medical schools.
Advances in Medical Education and Practice [online].
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334197/

Překlad – KoS.