ZPĚT

CAM v České republice – Zájem české veřejnosti o CAM

Přestože mediální obraz komplementární a alternativní medicíny v České republice neodpovídá její situaci a míře rozvoje v zahraničí a jsou opakovány a široce medializovány především negativní excesy, česká veřejnost s metodami CAM, jak fungují v praxi, zkušenost má a mnozí z občanů České republiky tyto terapie vyhledávají a pravidelně využívají, ať už z těch či oněch důvodů. Ovšem kladná zkušenost s CAM se mezi Čechy šíří spíše osobním kontaktem a osobním doporučením toho kterého praktika mezi známými.

Objektivních informací o postoji Čechů k alternativní medicíně je velice málo. Česká republika se řadí mezi těch několik zemí EU, které podle všeho zatím neposkytly mezinárodním výzkumným týmům potřebné informace o situaci CAM v České republice, takže Česká republika nefiguruje v dostupných mezinárodních průzkumech (WHO, CAMbrella, NATO apod.). Přesto některé orientační údaje k dispozici jsou. V této kapitole zařazujeme některé z nich.

Průzkum agentury STEM/MARK: Uznání alternativní medicíny by uvítalo 85% Čechů

27. srpna 2014 byl na serveru „Deník.cz“ uveřejněn článek s názvem Uznání alternativní medicíny by uvítalo 85 procent lidí, zjistil průzkum (261). Během průzkumu agentury STEM/MARK bylo zjištěno, že drtivá většina Čechů si přeje uznání některých metod alternativní medicíny, a dokonce jejich zařazení do systému veřejného zdravotního pojištění.

Pokud jde o metody, tradiční, známá a v České republice s oblibou využívaná metoda CAM je tzv. bylinkářství, s nímž má podle tohoto průzkumu zkušenost (vlastní nebo zprostředkovanou) 80% dotázaných. Většina respondentů také zná a uznává akupunkturu a akupresuru. Dalšími terapiemi, které Češi na základě zkušenosti vnímají jako užitečné, jsou chiropraxe a homeopatie. Právě těchto pět nejužívanějších terapií Češi podle tohoto průzkumu označili jako možné adepty na zařazení do systému zdravotního pojištění.

Zajímavé je, že podle 90% oslovených skutečnost, že účinek léčby není vědecky dokázaný, neznamená, že metoda není účinná. Následují citace z článku:

„Praha – Pětaosmdesát procent Čechů by uvítalo, kdyby některé metody alternativní medicíny byly uznány jako oficiální doplněk klasické léčby a proplácely by je pojišťovny. Osobní zkušenost s metodami této medicíny s výjimkou bylinkářství ale mnozí nemají. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK.“ (262)

„Podle téměř 90 procent lidí sice není účinek alternativních metod vědecky dokázaný, což ale neznamená, že fakticky neexistuje. Stejný počet lidí si také myslí, že některé alternativní metody mohou fungovat, i když nejsou vědecky dokázané.
Agentura provedla průzkum v srpnu zhruba na vzorku 500 lidí ve věku 15 až 59 let.“ (263)

Výsledky průzkumu: 90% českých lékárníků a farmaceutických asistentů má k CAM pozitivní postoj

V dubnu 2014 vyšel v odborném časopise „Klinická farmakologie a farmacie“ článek s názvem Postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke komplementární a alternativní medicíně (KAM). Jeho autory byla doktorka Jitka Pokladníková, profesorka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, a doktorka Lie Desiree, profesorka Univerzity v Jižní Kalifornii (Keck School of Medicine).
Doktorka Jitka Pokladníková, která působí řadu let v oblasti integrativní medicíny, svou odbornost v integrativní medicíně rozvíjela na špičkových výzkumných a klinických pracovištích v USA, Kanadě, Holandsku a Švédsku. Své zkušenosti získala také v nemocničních lékárnách a klinikách ve Stanford University a v kanadském Torontu. Po návratu ze zahraničí založila na Farmaceutické fakultě Karlovy Univerzity pracovní skupinu Integrativní a komplementární medicíny. Ve spolupráci s výzkumnými centry, kde působila, dále pokračuje a její kolegové z prestižních výzkumných institutů, jako je Karolinska Institutet ve Švédsku, Stanfordova Univerzita ve Spojených Státech, Kalifornská Univerzita v Irvine a Los Angeles, jsou v její pracovní skupině zapojeni. (264) Tato pracovní skupina je jednou z mála iniciativ spojených s moderní komplementární, alternativní a integrativní medicínou v České republice. Následují citace ze zmíněného článku:

„Úvod: V současné době neexistují studie, které by mapovaly postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů k alternativní a komplementární medicíně. Cílem naší pilotní studie bylo popsat postoje českých lékárníků a farmaceutických asistentů k alternativní a komplementární medicíně (KAM) a dále zjistit, jak často a jaké typy KAM metod lékárníci a farmaceutičtí asistenti nejčastěji sami používají a které doporučují svým klientům.
Metodika: Byla provedena průřezová dotazníková studie za použití validovaného instrumentu CAM Health Belief dotazník (CHBQ) a dalších otázek. Do výzkumného šetření byl zahrnut convenience vzorek českých lékárníků a farmaceutických asistentů z veřejných i nemocničních lékáren. Mezi sledované parametry patřily: CHBQ skóre, používání KAM, doporučování KAM klientům, vnímání účinnosti a bezpečnosti KAM.
Výsledky: Návratnost dotazníků činila 99% (203 z 205). Dotazník vyplnilo 80% lékárníků a 20% farmaceutických asistentů. Průměrné CHBQ skóre bylo 50.3 (max. skóre 70), což indikovalo pozitivní postoj českých lékárníků a farmaceutických asistentů ke KAM. Z KAM metod používali lékárníci a farmaceutičtí asistenti nejčastěji byliny, vitaminy, masáže a homeopatii. Více než 90% respondentů považovalo KAM za účinnou a bezpečnou. Devadesát pět procent respondentů pak uvedlo, že KAM metody doporučili svým klientům. Ze statistické analýzy vyplynulo, že čím více lékárníci a farmaceutičtí asistenti sami používali KAM metody, tím více je doporučovali, přičemž se pouze výjimečně opírali o informace dle medicíny založené na důkazech.
Závěr: Čeští lékárníci a farmaceutičtí asistenti zaujímají k alternativní a komplementární medicíně pozitivní postoj. KAM metody doporučují zejména na základě vlastních přesvědčení a osobních zkušeností, nežli na základě znalostí dle medicíny založené na důkazech. Současný systém vzdělávání farmaceuta by měl tak klást větší důraz na racionální užívání KAM.“ (265)