ZPĚT

Energetické terapie

Zpráva Organizace NATO pro vědu a technologii o integrativní medicíně v armádě definuje energetické terapie takto:

Energetická medicína (terapie, léčba) se řadí mezi postupy „alternativní medicíny“. Energetická medicína pracuje s energiemi (často jemnými energiemi) lidského těla s cílem dosáhnout pozitivního účinku. Jedná se například o reiki, léčebný dotek, alfa stimulaci a duchovní léčbu. Akupunktura může být považována za formu energetické medicíny, protože je založena na pohybu energie (čchi).“ (330)

Jinou definici používá Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH) amerického Národního ústavu zdraví (National Institute of Health):

Terapie energetickým léčením
Technika, která přenáší léčivou energii z rukou praktika do těla klienta, aby obnovila normální energetickou rovnováhu, a tedy zdraví. Terapie léčivou energií se používá k léčbě široké škály onemocnění a zdravotních problémů a často se používá spolu s dalšími alternativními a konvenčními léčebnými postupy.“ 331

Základním východiskem všech terapií této podskupiny je koncept životní síly neboli bioenergie. Je to pojem, který dosud není vědeckou medicínou přijímaný, přesto je inherentní součástí více různých alternativních léčebných systémů a postupů, jak tradičních, tak moderních. V tradiční čínské medicíně je bioenergie označována jako „čchi“, v ajurvédě „prána“ (332).

Na následujících stranách přinášíme stručný popis přístupů a metod, které s touto energií tím či oním způsobem pracují. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje spolehlivý zdroj informací o těchto terapiích v češtině a i zahraniční prameny se liší v jejich popisu, využili jsme často jako zdroje přímo zahraniční organizace a společnosti, které tyto terapie nabízejí. Jednotlivé metody se liší nejen technikou zásahu, ale také spektrem léčených poruch. Značně se také odlišují v tom, jak přesně mechanismus vlastní metody vysvětlují.


duchovní léčba (Spiritual Healing)

- tento typ energetické terapie má dlouhou a bohatou tradici např. ve Velké Británii

- jednou z nejstarších škol, které se věnují duchovní léčbě v Evropě, je škola slavného britského léčitele Harryho Edwardse (1893–1976), která byla založena v roce 1946 a je dodnes aktivní (Healing Sanctuary, Shere, Anglie), v jejím pojetí je duchovní léčba (Spiritual Healing) definována takto:

„Duchovní léčba je jednoduchá, bezpečná a podpůrná energetická terapie, která má za cíl přinést rovnováhu mezi mysl, tělo a duši a také stimulovat vlastní přirozené léčebné schopnosti těla. Léčitel se připojuje k léčivé energii, která je kolem nás. Jakmile se toto spojení uskuteční, léčitel pošle energii osobě žádající léčbu, která může nebo nemusí být přítomna. Léčba je doplňkem ke všem formám léčby, protože je neinvazivní a pacienti jsou vždy vyzýváni k tomu, aby vyhledali lékařskou pomoc pro své stavy.“ (333)

- Harry Edwards byl zakládajícím členem Národní federace duchovních léčitelů (National Federation of Spiritual Healers, NFSH), založené v roce 1954 (od roku 2009 pod pracovním názvem The Healing Trust), na jejíchž stránkách lze najít další informace, o podstatě a účincích duchovní léčby v tomto pojetí:

- při léčení léčitel pomáhá pacientovi, aby si sám pomohl, umožňuje mu použít vlastní vrozené samoléčící schopnosti, a co nejlépe tak obnovit rovnováhu a zdraví

- léčebná energie není nikdy škodlivá, ze své podstaty nemá žádné vedlejší účinky

- léčba je možná i na dálku, tzv. „Distant Healing“

- léčebná energie je vždy přitahována tam, kde je nejvíce potřeba, proto léčitel nemusí znát diagnózu334

- ke zlepšení může dojít v jakékoli oblasti: fyzické, psychické, duchovní a emocionální, dochází také ke zlepšování postoje pacientů, jasnosti myšlení a kvality života, léčba je účinná i jako doplňková terapie a je účinná i pro děti a zvířata (335)


Biotronika Josefa Zezulky

- obor duchovní léčby, který vznikl v Praze v polovině 20. století

- obor vytvořil a rozvinul český filosof a léčitel Josef Zezulka, pro tento obor vymyslel a ustavil název „Biotronika“, který poprvé použil po roce 1945

- současným představitelem oboru je biotronik-sanátor Tomáš Pfeiffer

- teoretickým základem je filosofie vytvořená Josefem Zezulkou: Biotronika je v první řadě filosofií a vlastní biotronické působení její praktickou aplikací – duchovní biotronická léčba je vždy založena na duchovní filosofii, a proto je vždy s oblastí náboženské filosofie přímo spojena

- základní východisko Biotroniky Josefa Zezulky jako metody duchovního působení je následující: člověk sestává ze tří základních částí, z hmotného těla, psyché a vitality – pro onemocnění povahy hmotné je nejefektivnější medicína, pro poruchy v oblasti psychické psychoterapie a při poruchách vitálních systémů je pak nejúčinnější zásah duchovním biotronickým působením

- v mnoha případech je choroba způsobena více činiteli, zde pak pomůže nejlépe spolupráce příslušných oborů

- biotronik při zásahu působí na pacienta rukama ze vzdálenosti několika centimetrů, vysílá přitom vitální energii určité kvality podle povahy choroby

- biotronikem se může stát pouze nadaný jedinec, který svoji vrozenou schopnost zesílí a kultivuje dlouhodobým studiem pod vedením učitele, nejsilnějším biotronikem je stupeň „sanátor“.


léčivý dotek (Healing Touch)

- metoda založena Janet Mentgenovou v 80. letech 20. století

- energetická terapie, při níž terapeut vědomě používá své ruce s úmyslem podporovat fyzické, emoční, duševní a duchovní zdraví a léčit, praktik používá velmi lehké doteky nebo přikládá ruce do velmi těsné blízkosti těla, aby ovlivnil energetické pole, kterým je tělo prostoupeno a které ho obklopuje.

- cílem je obnovit rovnováhu a harmonii v energetickém systému a usnadnit klientovi aktivovat samoléčící proces (336)

- je založen srdečném, pečujícím vztahu, ve kterém se praktik a klient energicky setkávají a tak podporují u klienta léčebný proces

- zakladatelka metody Janet Mentgenová byla přesvědčena, že se tuto energetickou metodu může naučit každý, kdo má soucitné srdce a touhu pomáhat potřebným (337)


terapeutický dotek (Terapeutic Touch)

- energetická terapie, která spočívá v úmyslném a soucitném využití univerzální energie pro podporu rovnováhy a zdraví druhého, vědomě řízený proces výměny energie, během kterého praktik používá ruce jako ohnisko usnadňující celý proces

- metodu vyvinuly na počátku 70. let 20. století profesorka Dolores Krieger a přírodní léčitelka Dora Kunz

- metoda byla rozvinuta na základě prvotních testů, které autorky provedly: skupina pacientů byla vystavena energetické terapii a kontrolní skupina nikoliv, před a po sérii léčebných zásahů byly měřeny hladiny hemoglobinu u obou skupin, léčení pacienti měli výrazně vyšší hladinu hemoglobinu než kontrolní skupina, následovaly další test a studie, které potvrzovaly účinnost

- jako účinná se metoda projevila i u onkologických pacientů a také u předčasně narozených novorozenců a pacientů v kómatu (což stěžuje vysvětlení placebo-efektem)

- autorky začaly už od 70. let metodu vyučovat a metoda se tak postupně rozšířila až do 90 zemí světa, největší zastoupení má v USA a Kanadě

- metoda je jednoduchá a vytváří osobní spojení mezi praktikem a pacientem, může se ji naučit každý (338)


léčba biopolem (Biofield Therapy)

- tímto pojmem se označuje skupina energetických terapií v rámci CAM, které přímo pracují s „energetickým a informačním“ polem, které obklopuje všechny živé systémy, tj. reiki, léčivý dotek, terapeutický dotek apod:

„Terapie biopolem jsou neinvazivní terapie, ve kterých praktik výslovně pracuje s biopolem klienta (přičemž interaguje s energetickým a informačním polem, které obklopuje životní systémy) za účelem stimulace léčebné reakce u pacientů. Zatímco praxe terapií biopolem existovala ve východní a západní kultuře po tisíce let, empirický výzkum účinnosti terapií biopolem je stále poměrně nový.“ (339)


reiki

- metoda praktikovaná přikládáním rukou nad tělo pacienta

- vznikla na konci 19. století; vytvořil a rozšířil ji japonský křesťanský mnich Mikao Usui (1865-1926), který po dlouhém studiu starých léčebných technik (včetně starých křesťanských textů, které hovořily o Ježíšově uzdravování nemocných), získal léčebnou schopnost prostřednictvím půstu a meditace (340)

- učení práce s vesmírnou energií; „Rei“ v překladu znamená vesmírný, životodárný a „Ki“ znamená energii;

- životodárná energie „reiki“ zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, harmonizuje energetické proudy v těle, proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba, lze ji posílat na libovolné vzdálenosti (341)

- energetický systém lidského těla tvoří 7 základních čaker; je-li něco v nepořádku, vytvářejí se blokády, které narušují oběh energie; pomocí metody „reiki“ lze tyto blokády odstraňovat tak, aby čakrami opět mohla proudit pozitivní energie (342)


čchi-kung (qi gong)

- tradiční čínská technika cvičení

- vzniklo před více než 3000 lety v Číně, je vedle akupunktury, masáží, bylinného léčitelství a dietetiky, jedním z pěti pilířů tradiční čínské medicíny, čínský název „Qi gong“ je možné přeložit jako „práce s životní energií

- nejde o bojové umění (na rozdíl od Tai chi), zaměřuje se pouze na zdraví a péči o něj

- smyslem je odstranit blokády „čchi“ a tím zlepšit fyzické i psychické zdraví

- je prováděno pomalými pohyby, protahováním, kontrolovaným dechem a vedením pozornosti, tím se dosahuje meditativního stavu, uvolnění a vnitřního klidu, v tomto stavu se energetické dráhy, akupunkturní body a samoléčebné síly těla aktivují a životní energie „čchi“ (Qi) může tělem volně a ve zvětšeném množství protékat

- posiluje imunitní systém, napomáhá pohyblivosti, podporuje koncentraci a všeobecný zdravotní stav, procvičuje klouby, šlachy a svaly, pravidelným cvičením se člověk učí kontrolovat dech, zlepšovat příjem „čchi“ a navazovat dialog se sebou samým. (343)