ZPĚT

Evropské zdravotnictví je v krizi a přínos CAM nutně potřebuje

Stále zřetelněji se ukazuje, že současná koncepce zdravotní péče je dlouhodobě finančně neudržitelná a že dříve či později bude muset být přikročeno k radikální změně:

„Přestože se organizační struktury a mechanismy financování zdravotnických systémů napříč Evropou liší, obecná závislost na biomedicínském modelu zdravotní péče s veškerými přidruženými náklady, neefektivností, nerovnostmi v přístupu a nespokojeností pacientů volá po radikálně novém přístupu. Se zvyšujícími se náklady na léčbu chronických onemocnění, neúprosně rostoucími náklady souvisejícími se stárnutím populace a nároky na stále dražší lékařské technologie, je zde jen malá vyhlídka na to, aby zdroje uspokojily potřeby. Systémová změna je nutná.“ (144)

V témže smyslu vyznívá i technická zpráva Organizace NATO pro vědu a technologie, o níž jsme informovali na str. 140.

Dosud plně nevyužitý potenciál CAM spočívá v:

- podpoře odpovědnosti za vlastní zdraví, zdravotní gramotnosti a zdravého životního stylu (podle odhadů prevencí a udržováním zdraví lze ušetřit 70–80% nákladů na zdravotní péči v Evropě, viz str. 129).

- podpoře prevence nemocí prostřednictvím méně nákladných intervencí, které potenciálně vedou k dlouhodobým léčebným výsledkům.

„Je zde malé, avšak rostoucí množství důkazů prokazujících, že zavedení CAM do primární péče může zlepšit míru nemocnosti a úmrtnosti a zároveň snižovat náklady na zdravotní péči.“ (145)

Stárnoucí populace

Podle odhadů bude do roku 2025 třetina evropské populace starší 60 let, a velké množství lidí překročí dokonce 80. rok věku:

„Bez zásadní změny, která by zavedla pozitivní opatření k podpoře zdravého stárnutí, se zátěž pro oblast pečovatelských služeb může stát neúnosnou. Důraz, jenž CAM klade na salutogenezi, je ve své podstatě zaměřením se na podporu zdravé a aktivní dlouhověkosti.“ (146)

Vzrůst výskytu chronických chorob

Předcházení vzniku nepřenosných chorob

„Organizace pro hospodářský rozvoj a spolupráci (OECD) shledává, že pouze 3% rozpočtů na zdravotnictví se vynakládají na prevenci a podporu, což vyzývá ke změně paradigmatu od léčení nemocí směrem k pomoci jednotlivcům při volbě zdravějšího způsobu života a přijetí větší zodpovědnosti za své vlastní zdraví. Toto je oblast, kde mohou kvalifikovaní pracovníci CAM poskytnout přidanou hodnotu tím, že podpoří pacienty v osvojení si zdravého způsobu života, což představuje klíčovou výzvu při řešení chronických stavů souvisejících s životním stylem.“ (147)

Jedná se o otázky zdravého stravování, cvičení, ale také zlepšování kvality spánku, zvládání stresu, nalezení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem apod.

„Dnes je již přijímán fakt, že v podpoře dobrého zdraví a prevenci nemocí se nalézá největší potenciál co do nákladové efektivity a výsledků týkajících se zdraví, a to jak pro občany, tak zdravotnické systémy.“ (148)

CAM a léčba rakoviny

Onkologie je jednou z oblastí, kde se integrativní přístup výrazně prosazuje. Jedná se o tzv. „integrativní onkologii“, při které jsou terapie CAM využívány jako doplňkové metody přispívající k lepšímu zvládání potíží souvisejících s onkologickým onemocněním a protinádorovou léčbou, včetně psychické zátěže spojené s těžkou chorobou. Podle vyjádření pacientů CAM výrazně přispívá ke zlepšení jejich kvality života (viz str. 192).

„Nedávná metaanalýza (2012) udává, že využití CAM v onkologické péči narůstá od odhadovaných 25% v sedmdesátých a osmdesátých letech, přes více než 32% v devadesátých letech, až na 49% po roce 2000.“ (149)

„Dokument „Komplementární a alternativní medicína (CAM) v onkologické péči“ je jedním z výstupů EPAAC, Evropského partnerství pro boj proti rakovině. EPAAC je iniciativa spuštěná v roce 2009 Evropskou komisí s podporou mnoha partnerů a je spolufinancována Evropskou unií. Tento dokument vznikl na základě usilovné práce Evropské komise, členských států a příslušných Ministerstev zdravotnictví, sdružení pacientů, klinických lékařů a výzkumných pracovníků, průmyslových organizací a občanské společnosti. Záměrem bylo řešit problém rakoviny účinným a jednotným způsobem v rámci Evropské unie.“ (150)

Hrozba antimikrobiální resistence

„WHO a EU zjistili, že antimikrobiální rezistence (AMR) představuje závažnou celosvětovou hrozbu veřejnému zdraví. Poukázali na to, že pokud nebudou okamžitě přijata opatření proti AMR, důsledky pro lidské zdraví budou zničující.“ (151)

„Ve světle této krize lze konstatovat, že existují dostatečné důkazy a praktická zkušenost v tom, že některé metody CAM mohou přispět k většímu úsilí, které je třeba vynaložit k podněcování zdravého životního stylu, který redukuje nutnost užívání antibiotik. Kromě toho, narůstající množství důkazů nasvědčuje tomu, že rostlinné, antroposofické a homeopatické léčivé přípravky mohou nabídnout účinné alternativy k antibiotikům. Musí tedy být seriózně zváženy a prozkoumány Evropskou unií, a to v případě lidského zdraví i zdraví zvířat.“ (152)

„EUROCAM vyzývá, aby se potenciálu CAM v oblasti redukování problému AMR věnovala skutečná pozornost a aby se v této oblasti prováděl výzkum, který by zjistil, které modality CAM a pro jaké obtíže jsou v oblasti péče o lidské zdraví i veterinární péče obzvláště účinné. Ve srovnání s jinými metodami jako je identifikace a vývoj nových antibiotik by proveditelnost takovýchto zkoušek byla poměrně snadná a nenákladná. V porovnání s touto malou investicí by pak potenciální zisk mohl být enormní.“ (153)

Miliardové náklady spojené s chybnými lékařskými intervencemi

„Ze statistik EU vyplývá, že 8–12% pacientů přijatých do nemocnic je způsobena újma v důsledku nežádoucích příhod v průběhu poskytování zdravotní péče a minimálně 198 000 pacientů každý rok umírá z důvodu lékařského pochybení, (…). Náklady související s řešením důsledků těchto událostí šplhají do miliard eur ročně. Dobrý bezpečnostní profil CAM je dalším pádným důvodem, aby CAM byla začleněna do zdravotnických systémů, čímž se sníží některé vysoce rizikové intervence, které nevyhnutelně představují větší riziko pro bezpečnost pacientů.“ (154)