ZPĚT

Evropský parlament - hledání jednotného postoje

V dokumentech, které od konce 90. let 20. století vydaly evropské orgány k problematice CAM v Evropě, počínaje obecným, ale již vstřícným usnesením Evropského parlamentu z roku 1997 (95) (viz str. 130), je patrné vzrůstající vědomí nutnosti respektovat přání veřejnosti a v souladu s ním vytvořit odpovídající legislativu, která by vnesla do oblasti mimomedicínské zdravotní péče transparentní pravidla a umožnila tak občanům svobodně a zodpovědně se rozhodovat o svém zdraví.

Přestože v současné době je tato oblast zcela v kompetenci národních vlád, čím dál tím více se ukazuje, že bude nutné vytvořit i odpovídající formu celoevropské strategie a koordinovaného přístupu k CAM, a to i v oblasti výzkumu.

Přístup Evropského parlamentu, ale i např. Rady Evropy, k CAM lze obecně charakterizovat jako příznivý, ovšem vždy byla zdůrazňována potřeba kvalitního výzkumu bezpečnosti a účinnosti jednotlivých metod CAM, o který bude možné opřít jejich následné uznání a legislativní zakotvení, resp. začlenění terapií CAM do systémů zdravotní péče.

I na základě těchto dokumentů byl v letech 2010–2012 uskutečněn již zmíněný projekt CAMbrella, celoevropský průzkum k problematice CAM, který přinesl již poměrně konkrétní obraz o situaci CAM v Evropě.

Ovšem proces pokračuje dále. V Evropském parlamentu se od roku 2010 pravidelně konají setkání k problematice CAM. Opakovaně na nich zaznívá názor, že obzvláště v době, kdy financování zdravotní péče v Evropě čelí závažným problémům z důvodů hospodářského a demografického vývoje, by neměl být ignorován potenciál CAM předcházet nemocem a podporovat zdravější životní styl a tím přispívat k dlouhodobé udržitelnosti zdravotní péče v Evropě. (96)

9. října 2012 se v Evropském parlamentu konala konference o komplementární a alternativní medicíně s názvem „CAM: Inovace a přínos pro evropskou zdravotní péči“ (CAM: Innovation and Added Value for European Healthcare), jejímž hlavním organizátorem byla asociace EUROCAM. Zúčastnili se jí i zástupci těchto sdružení: Evropská centrální rada homeopatů, Evropský výbor pro homeopatii, Evropská rada lékařů pro pluralitu v medicíně, Evropská federace pro komplementární a alternativní medicínu, Evropská federace sdružení homeopatických pacientů, Evropská federace pacientských sdružení pro antroposofickou medicínu, Mezinárodní rada pro lékařskou akupunkturu a související techniky a Mezinárodní federace antroposofických lékařských sdružení.

Na stránce Výzva k akci“ zveřejňujeme v plném znění závěrečné prohlášení schválené účastníky konference, které obsahuje již zcela konkrétní kroky, které by podle zástupců zúčastněných organizací měl Evropský parlament, Evropská komise a také tvůrci zdravotních politik členských států v oblasti CAM uskutečnit.

V Evropském parlamentu vznikla Zájmová skupina pro CAM (CAM Interest Group), neformální skupina členů Evropského parlamentu se zvláštním zájmem o komplementární a alternativní medicínu. Tato skupina pořádá (ve spolupráci s asociací EUROCAM) pravidelná setkání v Evropském parlamentu, kde společně diskutují poslanci Evropského parlamentu a zástupci zúčastněných stran – pacienti, poskytovatelé i výrobci léčiv – v oblasti CAM. Obvykle se těchto setkání účastní i zástupce Evropské komise, aby prezentoval postoj Komise.

Od roku 2010 do roku 2018 proběhlo prozatím šest takovýchto setkání, každé z nich se věnovalo jinému aspektu využívání CAM v Evropě, např. otázce legislativy v oblasti CAM, CAM v kontextu demografického vývoje v Evropě (zdravé stárnutí), výzkum v oblasti CAM, využití CAM při léčbě rakoviny, finanční aspekty využívaní CAM nebo CAM v souvislosti s problémem antimikrobiální resistence. Přehled akcí věnovaných CAM, které se konaly na půdě Evropského parlamentu, je uveden v tabulce 4. Na stránkách Rakovina a přínos CAM a CAM: Investice do zdraví přinášíme podrobnější zprávy o obsahu některých z těchto jednání.

listopad 2010
Směrnice EU nejsou použitelné pro výrobky používané v CAM

duben 2011
Zdravé stárnutí, zvládání chronických nemocí a potenciální přínos CAM v těchto oblastech

říjen 2011
Potřeba výzkumu v oblasti podpory zdraví a CAM

březen 2012
Rakovina a přínos CAM

říjen 2012
mezinárodní konference „CAM: Inovace a přínos pro evropskou zdravotní péči“ (CAM: Innovation and Added Value for European Healthcare)

červen 2013
CAM: Investice do zdraví

duben 2014
CAM: Snížení potřeby antibiotik

červenec 2015
Zajištění dostupnosti léčivých přípravků CAM ve prospěch občanů EU s cílem využít jejich potenciál k řešení některých významných zdravotních problémů naší doby, jako je antimikrobiální rezistence a chronická onemocnění

říjen 2017
mezinárodní workshop „Komplementární a alternativní terapie pro pacienty dnes a zítra“ (Complementary and alternative therapies for patiens today and tomorrow) organizátor: Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

únor 2018
Komplementární a alternativní medicína (CAM): její přínos pro občany EU s muskuloskeletálními poruchami

Tab. 4 – Přehled významných setkání k problematice CAM na půdě Evropského parlamentu

Zdroj: EUROCAM. CAM Interest Group meetings [online]. http://www.cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings.php. Překlad – KoS.

16. října 2017 proběhl v Evropském parlamentu v Bruselu workshop s názvem „Komplementární a alternativní terapie pro pacienty dnes a zítra“ (Complementary and alternative therapies for patiens today and tomorrow (97) ). Tato akce byla organizována Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

„Cílem workshopu bylo poskytnout základní a technické informace a poradenství členům výboru ENVI o nejnovějších zjištěních a trendech v oblasti Komplementárních a alternativních terapií. Současný stav komplementárních a alternativních terapií v Evropě byl zdůrazněn během první části workshopu. Prezentace byly zaměřeny na CAM v praxi a akademickém výzkumu. Druhá část workshopu byla věnována politickému a právnímu rámci v Evropě a integraci CAM do systémů zdravotní péče v EU.“ (98)

Tomáš Pfeiffer v Evropském parlamentu v Bruselu 16. října 2017
Obr. 15 – Tomáš Pfeiffer
v Evropském parlamentu v Bruselu 16. října 2017. Foto KoS.

Tomáš Pfeiffer, představitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (KoS), která je členem Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi, byl přizván, aby se tohoto jednání v Evropském parlamentu zúčastnil.

Shrnutí výsledků jednání:

„Současný stav v oblasti zdraví občanů EU je dlouhodobě těžko udržitelný. Proto je důležité zvážit využití dosud oficiálně neuznávaných, přesto empiricky prověřených forem péče o zdraví. Byla zdůrazněna potřeba pokračovat ve výzkumu CAM a hledat tak možná řešení narůstajícího počtu chronicky nemocných pacientů, kteří ne vždy nacházejí účinnou primární léčbu. Rovněž se řešila problematika stoupající antibiotické rezistence. I z tohoto pohledu výrazně vzrůstá význam prevence, která je vždy lepší volbou než jakákoli léčba. Toto dokazuje i statistika, která tvrdí, že na nežádoucí účinky léčiv zemře ročně v Evropě 197 000 Evropanů. Prevencí lze potenciálně ušetřit 70% – 80% nákladů vynaložených na zdravotní péči.

Byla vyslovena podpora a nutnost dalšího výzkumu CAM pro možné zařazení do zdravotních systémů v evropském i celosvětovém kontextu, jak ukázala názorně prezentace zástupce WHO na tomto setkání.“ (99)

Tomáš Pfeiffer na mezinárodní konferenci o CAM v Evropském parlamentu v Bruselu 16. října 2017
Obr. 16 – Tomáš Pfeiffer na mezinárodní konferenci o CAM
v Evropském parlamentu v Bruselu 16. října 2017. Foto KoS.