ZPĚT

Instituce

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (WHO)
Tradiční, komplementární a integrativní medicína
„Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 byla vypracována a zavedena v reakci na rezoluci Světového zdravotnického shromáždění o tradiční medicíně (WHA62.13). Tato strategie má za cíl podporovat členské státy ve vypracování proaktivních politik a zavádění akčních plánů, jež posílí úlohu, kterou tradiční medicína hraje při udržení zdraví populace.“ (272)
https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine
„Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.“ (273)
http://www.who.cz/index.php/zaklinfo

EVROPSKÁ KOMISE
EU Health Policy Platform
Platforma pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví je hlavním komunikačním kanálem pro spolupráci mezi zdravotními zájmovými skupinami a organizacemi a Evropskou komisí. Spadá pod DG SANTE (Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a ochranu spotřebitele, dříve DG SANCO). Do diskuze se mohou zapojit i organizace zaměřené na CAM (např. je zapojená asociace EFCAM). Vzájemná komunikace probíhá buď formou osobních setkání nebo přes internet. Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky (KoS) je také členem této platformy.

EVROPSKÝ PARLAMENT
CAM Interest Group (CAMIG) je neformální skupina poslanců Evropského parlamentu se zvláštním zájmem o komplementární a alternativní medicínu (CAM), jejímž cílem je:
- zapojení a udržení CAM v programu politiky EU
- aktivace diskuzního fóra
- podpora uvědomění významu CAM v přístupu ke zdraví.“ (274)
https://cam-europe.eu/cam-interest-group-meetings-european-parliament

RADA EVROPY
„Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod.“ (275) Rada Evropy není součástí Evropské unie. Svým usnesením 1206 z roku 1999 o evropském přístupu k nekonvenčním medicínám vyzývá členské státy (včetně České republiky), aby podpořily uznávání těchto forem medicíny na lékařských fakultách, aby podpořily nemocnice v jejich využití a aby podpořily a urychlily komparativní studie a výzkumné programy a svá zjištění v širokém rozsahu zveřejňovaly.
https://www.coe.int/en/web/portal/home, http://www.radaevropy.cz

CAMBRELLA
Celoevropská vědecká výzkumná síť pro komplementární a alternativní medicínu (CAM), která v letech 2010 až 2012 provedla průzkum situace CAM v Evropě ve všech důležitých aspektech. Výzkum byl financovaný Evropskou komisí.
http://www.cambrella.eu