ZPĚT

Mezinárodní průzkum: 99% dětských lékařů využívá v praxi léčiva CAM

V roce 2016 byla publikována zpráva Využití a postoje k homeopatii a přírodním léčivým prostředkům ve všeobecné pediatrii: přehled mezi jednotlivými zeměmi (Usage and attitudes towards homeopathy and natural remedies in general paediatrics: a cross-country overview (171) ). Průzkum byl zpracován mezinárodním týmem odborníků (z Německa, Holandska, Itálie, Španělska, Bulharska, Litvy, Ukrajiny, Srbska a Izraele) pod vedením doktora André-Michaela Beera (Klinik Blankenstein, Hattingen, Německo). Jeho cílem bylo získat objektivní přehled o postoji dětských lékařů k užívání přírodních léčiv a homeopatie u dětí od 0 do 12 let, získat přehled o shodách a rozdílech v postojích lékařů v různých zemích a zhodnotit faktory ovlivňující použití těchto prostředků na straně pacientů a lékařů. Do průzkumu byly zahrnuty země s různým kulturním zázemím, a to země západní Evropy (Německo), východní Evropy (Rusko, Bulharsko), jižní Evropy (Španělsko), Latinské Ameriky (Kolumbie) a Izrael. Údaje byly shromážděny prostřednictvím strukturovaného online dotazníku, který byl adresován pediatrům a praktickým lékařům v květnu a červnu 2014. Do průzkumu byli zahrnuti lékaři, kteří v posledních 3 měsících léčili nejméně 50 pacientů ve věkové skupině 0 až 12 let.
Celkem bylo kontaktováno 7766 lékařů a 1145 z nich souhlasilo s účastí. Z nich splnilo kritéria průzkumu 582 lékařů (Německo, n = 151, Španělsko, n = 150, Rusko, n = 150, Bulharsko, n = 50, Kolumbie, n = 51, Izrael, n = 30). Průměrný věk lékařů činil 48 let, v průměru 19 let praxe ve své odbornosti. Jedna třetina lékařů získala formální vzdělání v homeopatii (v rozpětí 20% v Izraeli až 46% v Bulharsku) a 24% získalo formální vzdělání ve fytoterapii (v rozpětí 10% v Izraeli až 28% v Rusku). (172)

Závěry studie shrnuje článek Lary Sutherland Nová studie odhaluje, že 99% lékařů doporučilo dětem přírodní léčivé prostředky (173), ze kterého citujeme:

  • „76% lékařů také doporučilo dětem homeopatické léčivé přípravky
  • Lékaři upřednostňují komplementární a alternativní léčivé přípravky (CAM) v případech, u kterých shledávají nižší riziko vedlejších účinků ve srovnání s konvenčními medikacemi
  • Lékaři, kteří byli zapojeni do studie, uvedli vyšší využití CAM než konvenčních léků“

„…nová mezinárodní studie zahrnující 582 dětských lékařů, která byla dnes zveřejněna, zjistila, že v posledním roce téměř všichni tito lékaři předepsali nebo doporučili dítěti komplementární a alternativní medicínu (CAM). Ve studii Využití a postoje k homeopatii a přírodním léčivým prostředkům ve všeobecné pediatrii: přehled mezi jednotlivými zeměmi doporučilo 99% lékařů přírodní léčivé prostředky a 76% homeopatické léčivé přípravky. Vedoucí studie, profesor André-Michael Beer, vedoucí lékař Oddělení přírodní medicíny v nemocnici v Blankensteinu v Německu, říká: ‚Z důkazů vyplývá, že se zvýšilo užívání přírodních léčivých přípravků předepisovaných dětem, tato studie nám však poprvé ukazuje téměř univerzální přijetí komplementární medicíny a faktory ovlivňující rozhodování lékařů.’ “

„Vedlejší účinky byly ve srovnání s konvenční medikací klíčovým faktorem pro rozhodování lékařů; 70% připisuje homeopatickým přípravkům nižší riziko vedlejších účinků a 60% pak totéž přírodním léčivým přípravkům. Dr. María Pilar Riveros-Huckstadt, dětská lékařka ve Zdravotnickém středisku La Cala v Mijas Costa ve Španělsku, dodává: ‚U pediatrie je dobré, aby lékaři měli i jiné možnosti, jako jsou homeopatie a přírodní léčivé prostředky, které mohou doporučit při mírných obtížích, jako kojenecká kolika a prořezávání zubů, a díky kterým se tak mohou vyhnout potenciálním vedlejším účinkům konvenční léčby. Tyto přírodní léčivé prostředky jsou účinné a mohou pozitivně ovlivnit kvalitu života malých dětí a jejich rodin.’

Při jakých nemocech se CAM doporučuje?
Studie ukázala, že v homeopatii se nejvíce jedná o prořezávání zubů: 37% lékařů uvedlo časté použití. 53% lékařů často upřednostňuje přírodní léčivé prostředky při infekci horních cest dýchacích, 45% při kojenecké kolice a 33% při poruchách spánku.

Vyšší využití CAM než konvenčních léků
Studie, která byla dnes zveřejněna v recenzovaném časopise Global Paediatric Health, potvrzuje zvýšený světový zájem o alternativní léčivé prostředky pro děti. Ve skutečnosti tato studie poukazuje na vyšší využití CAM než konvenčních léků. CAM – v této studii sestávající z vitamínů, minerálů a doplňků (VMS), fytoterapie (extrakty přírodního původu) a homeopatie – představovala 57% lékařských doporučení ve srovnání s konvenčními léky ve stejném časovém období.“

Uznání přínosu homeopatie
Čtyři z pěti lékařů potvrdili, že u dětských nemocí zohledňují všechny možné léčebné přístupy, nejen konvenční. 95% lékařů ve studii souhlasí s principy komplementární medicíny – integrací CAM a konvenční medikace. Uznání přínosu a využití homeopatie bylo shledáno pozitivním:

  • Více než tři čtvrtiny lékařů ve studii doporučily dítěti homeopatický lék
  • Více než polovina lékařů (51%) souhlasí s tím, že homeopatie může napomoci uzdravení a ulevit od symptomů
  • Studie zjistila, že podnětem pro lékaře doporučovat homeopatické léky je jejich přesvědčení, že je těmto lékům připisováno nižší riziko vedlejších účinků (70%)“
 
(171) BEER, André-Michael, BURLAKA, Ievgeniia, BUSKIN, Stephen et al. Usage and attitudes towards homeopathy and natural remedie in general paediatrics: a cross-country overview. Global Pediatric Health [online]. Jul 1 2016, doi: 10.1177/2333794X15625409 [cit. 2018-01-07]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959793/

(172) Tamtéž, s. 3.

(173) SUTHERLAND, Lara. New Study Reveals 99% Doctors Have Recommended Natural Remedies for Children. Businnes Wire [online]. 3. 7. 2016 [cit. 2016-07-09]. Dostupné z: http://www.businesswire.com/news/home/20160703005011/en/Study-Reveals-99-Doctors-Recommended-Natural-Remedies