ZPĚT

Nizozemský výzkum nákladové efektivity CAM (2006–2009)

V letech 2006–2011 byl v Nizozemsku proveden výzkum využití CAM ve vztahu k nákladům na zdravotní péči. Autory výzkumu jsou Peter Kooreman, profesor na katedře ekonomie na Tilburské univerzitě v Nizozemsku, jehož hlavním oborem je ekonomie zdravotnictví, a Erik Baars, lékař a epidemiolog, výzkumný pracovník a profesor antroposofické zdravotní péče na Univerzitě aplikovaných věd v Leidenu v Nizozemsku. (31)
Cílem výzkumu bylo srovnat výsledky práce praktických lékařů certifikovaných v CAM a praktických lékařů bez této certifikace. Z terapií CAM byla zahrnuta antroposofická medicína, homeopatie a akupunktura. Pro výzkum byla použita data pojišťovny Azivo, působící především v Haagu, z let 2006–2009.
Výsledky výzkumu byly publikovány v roce 2011 ve studii Pacienti, jejichž lékař je znalý komplementární medicíny, mívají nižší náklady a žijí déle (Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer) (32). Za tento článek získali autoři od Evropské společnosti integrovaného lékařství (European Society of Integrative Medicine) ocenění „Excellence in Integrative Medicine Research Award“ (v kategorii „klinický výzkum“). Citujeme abstrakt této studie:

„Abstrakt

Kontext
Ekonomové ve zdravotnictví do značné míry ignorovali výzkum komplementární a alternativní medicíny (CAM), přestože klinické zkušenosti i více empirických studií naznačují, že CAM je nákladově efektivní.

Záměr
Prozkoumat nákladovou efektivitu CAM ve srovnání s konvenční medicínou.

Metody
Byl použit soubor dat nizozemské zdravotní pojišťovny 150 000 pojištěnců za léta 2006–2009, který obsahoval čtvrtletní informace o nákladech na zdravotní péči (péče praktického lékaře, nemocniční péče, farmaceutická péče a péče poskytovaná vyškoleným zdravotníkem nelékařem (33), data narození a úmrtí, pohlaví a šestimístné poštovní směrovací číslo. Údaje od 1 913 konvenčních praktických lékařů byly porovnány s údaji od 79 praktických lékařů, kteří měli dodatečnou průpravu v akupunktuře (25), homeopatii (28) a antroposofické medicíně (26).

Výsledky
Pacienti, jejichž praktický lékař je dodatečně odborně vyškolen v CAM, mají o 0–30% nižší náklady na zdravotní péči a míru úmrtnosti, v závislosti na věkových skupinách a typu CAM. Nižší náklady vznikají díky nižším nákladům na nemocniční péči a díky menší četnosti léků na předpis.

Diskuse
Vzhledem k tomu, že výsledky ilustrující tento rozdíl byly zjišťovány při současně vysoce podrobné kontrole spolupůsobících faktorů, jako „sousedský specifický fixní efekt“ (neighborhood specific fixed effects), je nepravděpodobné, že by nižší náklady a delší život souvisely s rozdíly v sociálně-ekonomickém postavení. Možná vysvětlení mohou spočívat ve vlastní volbě (např. u lidí s nízkým zájmem o lékařské intervence je více pravděpodobné, že si zvolí CAM) a v lepších postupech praktických lékařů se znalostí komplementární medicíny (např. méně nadbytečné léčby, větší zaměření se na preventivní a léčebnou podporu zdraví). To naznačuje, že je třeba provést více kontrolovaných studií (replikační studie, výzkum založený na více ucelených údajích, studie nákladové efektivity CAM pro konkrétní diagnostické kategorie).“

Stejní autoři, profesor Peter Kooreman a doktor Erik Baars, publikovali v roce 2014 podrobnější zprávu založenou na témže výzkumu z let 2006–2011 Šestileté komparativní ekonomické vyhodnocení nákladů na zdravotní péči a měr úmrtnosti u nizozemských pacientů, kteří mají konvenčního praktického lékaře a praktického lékaře s průpravou v CAM (A 6-year comparative economic evaluation of healthcare costs and mortality rates of Dutch patients from conventional and CAM GPs) (34). Shrnutí této zprávy, ze kterého citujeme, zveřejnila v roce 2016 na svých stránkách asociace EUROCAM:

„Nizozemští pacienti, jejichž praktický lékař navíc absolvoval odbornou přípravu v CAM, mají v průměru o €192 (10,1%) nižší povinné i dodatečné celkové roční náklady na zdravotní péči. Jejich délka života není delší ani kratší než u pacientů konvenčních praktických lékařů.
Toto je závěr nizozemské studie, která vypočítala náklady na zdravotní péči a míru úmrtnosti u 1 521 773 pacientů (98,8%), kteří mají konvenčního (CON) praktického lékaře v porovnání s údaji 18 862 pacientů (1,2%) majících praktického lékaře, jenž absolvoval dodatečnou průpravu v komplementární a alternativní medicíně (CAM).“ (35)