ZPĚT

Norsko: Využití CAM v norských nemocnicích

V roce 2013 se v Norsku uskutečnil průzkum využití komplementární a alternativní medicíny v norských nemocnicích, jehož autory byl tým vědců pod vedením Renate Jacobsen z Univerzity v Tromsø v Norsku. V roce 2015 pak byla zveřejněna studie Využití komplementární a alternativní medicíny v norských nemocnicích (Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals) (259), která shrnuje výsledky tohoto průzkumu. Studie poukazuje na zřetelný trend vzrůstající poptávky po CAM v západních zemích, včetně Norska, a na postupné začleňování jednotlivých terapií CAM do národních zdravotnických systémů. Pokud jde o Norsko, uvádí, že byly provedeny zatím dva průzkumy využití CAM, a to v roce 2001 a 2008. Podle nich se podíl norských nemocnic nabízejících CAM zvýšil z 25% v roce 2001 na 50,5% v roce 2008, přitom nejčastěji nabízenou terapií byla akupunktura. Cílem nového průzkumu pak bylo popsat stav k roku 2013 a posoudit změny od roku 2008. Do průzkumu byly zahrnuty všechny veřejné nemocnice (v počtu 59) a 21 soukromých nemocnic. Průzkum prokázal další zvýšení podílu nemocnic nabízejících CAM v Norsku z 50,5% v roce 2008 na 64,4% v roce 2013. Citujeme abstrakt této studie:

„Abstrakt

Kontext

V posledních desetiletích se zvýšilo využívání komplementární a alternativní medicíny (CAM) v rámci i mimo rámec norského veřejného zdravotnického systému. Cílem této studie je popsat, do jaké míry je CAM nabízena v norských nemocnicích v roce 2013 a vypátrat možné změny od roku 2008.

Metody

V lednu 2013 byl rozeslán jednostránkový dotazník lékařským ředitelům všech začleněných nemocnic (n=80). Byli požádáni, aby uvedli, zda jedna či více specifických léčebných metod CAM je nebo není v nemocnici nabízena. Odpověď poskytlo padesát pět (73,8%) nemocnic. Tyto odpovědi jsou základem této analýzy.

Výsledky

CAM nabízelo 64,4% nemocnic, které poskytly odpověď. Nebyly nalezeny žádné významné rozdíly mezi veřejnými a soukromými, nebo somatickými a psychiatrickými nemocnicemi. Nejvíce nabízenou formou CAM byla akupunktura, následovala terapie uměním (arteterapie), expresivní terapie a masáže.

Podíl nemocnic nabízejících CAM se zvýšil z 50,5% v roce 2008 na 64,4% v roce 2013 (p=0,089). Největší nárůst byl zaznamenán u psychiatrických nemocnic, kde v roce 2013 nabízelo CAM 76,5% nemocnic ve srovnání s 28,6% v roce 2008 (p=0,003). Malý pokles byl zaznamenán v podílu nemocnic nabízejících akupunkturu mezi lety 2008 (41,4%) a 2013 (37,3%).

Závěry

Většina norských nemocnic nabízí některou z forem CAM. Od roku 2008 byl největší nárůst zaznamenán u psychiatrických nemocnic. Psychiatrické nemocnice patrně zavedly praxi, v rámci které je poskytována CAM obdobně jako v somatických nemocnicích. Tento fakt by mohl naznačovat posun v přístupu k CAM u psychiatrických nemocnic.“ (260)


(259) JACOBSEN, R., FØNNEBØ, V. M., FOSS, N. et al. Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine [online]. 2015;15:275. doi:10.1186/s12906-015-0782-5 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534010/

(260) JACOBSEN, R., FØNNEBØ, V. M., FOSS, N. et al. Use of complementary and alternative medicine within Norwegian hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine [online]. 2015;15:275. doi:10.1186/s12906-015-0782-5 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534010/
Překlad – KoS.