ZPĚT

Politika EU pro CAM

(organizace EFCAM: zpráva o usnesení Evropského parlamentu z r. 1997 – kompletní zpráva (100))

Politika EU pro CAM

„EU nemá mnoho zavedených politik, které se vztahují přímo k CAM, třebaže významná část populace využívá CAM jako součást své zdravotní péče. Existuje několik opatření týkajících se léčivých přípravků a produktů CAM, avšak žádné z nich se netýká práva na práci a na praxi.

Usnesení Evropského parlamentu – autoři zprávy: Lannoye/Collins

V roce 1997 přijal Evropský parlament usnesení o „nekonvenční medicíně“ (101). Od té doby nebylo v této souvislosti přijato žádné opatření.

Usnesení bylo přijato následovně:

1. Vyzývá Komisi, aby zahájila proces uznávání nekonvenční medicíny, umožní-li to výsledky studie, a za tímto účelem podpořila zřízení příslušných výborů.

2. Vyzývá Komisi, aby provedla důkladnou studii o bezpečnosti, účinnosti, oblasti působnosti a komplementární či alternativní povaze všech nekonvenčních medicín a aby vypracovala komparativní studii různých vnitrostátních právních modelů, kterým praktici nekonvenční medicíny podléhají.

3. Vyzývá Komisi, aby při formulování právních předpisů o nekonvenčních formách medicíny jasně rozlišovala mezi nekonvenčními medicínami, které jsou „komplementární“ ze své podstaty nebo jsou „alternativní“ v tom smyslu, že nahrazují konvenční medicínu.

4. Vyzývá Radu, aby poté, co dokončí přípravné práce uvedené v odstavci 2 výše, podpořila rozvoj výzkumných programů v oblasti nekonvenčních medicín, které by zahrnovaly individuální a holistický přístup, preventivní roli a konkrétní charakteristiky nekonvenčních léčebných oborů; a zavazuje se jednat nápodobně.

5. Naléhavě žádá Komisi, aby co nejdříve předložila Radě a Evropskému parlamentu zprávu o výsledcích studií a výzkumu, provedených v rámci rozpočtové položky B-7142, jež je od roku 1994 vyčleněna na výzkum účinnosti homeopatie a dalších nekonvenčních medicín.

6. Vyzývá Komisi, aby při posuzování účinnosti léčebných metod užívaných v nekonvenční medicíně zajistila, že se při žádných léčbách prováděných v členských státech nebudou používat léčivé přípravky zhotovené z orgánů ohrožených živočišných druhů, což by představovalo zapojení do ilegálního obchodování.

7. Vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice o potravinových doplňcích, které často bývají na hranici mezi dietetickými a léčivými přípravky. Taková právní úprava by měla pomoci zaručit správnou výrobní praxi s ohledem na ochranu spotřebitele, aniž by byla omezena svoboda přístupu a volby, a zajistit všem praktikům svobodu tyto výrobky doporučit; vyzývá Komisi, aby odstranila obchodní překážky mezi členskými státy, a to tak, že výrobcům zdravotních produktů umožní volný přístup na všechny trhy v EU.

8. Pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.“


(100) EFCAM. EU Policy on CAM. European Federation for Complementary and Alternative Medicine [online]. [cit. 2018-07-05]. Dostupné z: http://www.efcam.eu/cam-regulation/eu-policy-on-cam/. Překlad – KoS.

(101) Pozn. red.: European Parliament. 9. Non-conventional medicines, A4-0075/97: Resolution on the status of non-conventional medicine [online]. [cit. 2015-08-21]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1997-0075+0+DOC+XML+V0//EN