ZPĚT

Průzkum poskytování CAM v nemocnicích v USA

Samueli Institut (220) ve spolupráci se Zdravotním fórem Americké asociace nemocnic (221) v roce 2011 vydal zprávu Průzkum mezi nemocnicemi ohledně komplementární a alternativní medicíny 2010 (222).

Zpráva obsahuje mimo jiné i následující zásadní zjištění:

1) 42% ze 714 nemocnic, které se průzkumu účastnily, uvedlo, že nabízejí jednu či více léčebných metod CAM.

2) Nemocnice po celé zemi reagují na poptávku pacientů a integrují služby komplementární a alternativní medicíny (CAM) s konvenčními, běžně poskytovanými službami.

3) Službami CAM nemocnice rovněž vyjadřují přání léčit celého člověka – tělo, mysl a ducha.

4) Důvody pro zavedení CAM: 85% nemocnic, které CAM nabízejí, uvádí jako primární důvod poptávku pacientů; 70% uvedlo jako druhý hlavní důvod klinickou účinnost.

5) Protože většina služeb CAM není zahrnuta v pojistných plánech, služby byly nejčastěji hrazeny samotnými pacienty.

Závěr zprávy vyznívá pro další začleňování CAM do nemocniční péče příznivě – autoři doporučují nemocnicím věnovat alternativním terapiím pozornost vzhledem k stárnutí populace a růstu výskytu chronických onemocnění. Upozorňují na potenciál, který CAM má při zmírňování obtíží spojených se stavy konvenční léčbou obtížně léčitelnými, jako jsou rakoviny, AIDS, chronické bolesti, cukrovka. Pacienti, kterým se dostává takovéto péče, jsou podle průzkumu obecně více spokojeni se službami dané nemocnice. Pacienti trpící rakovinou uvádějí, že jim terapie CAM pomáhají lépe zvládat těžké stavy spojené s jejich onemocněním a nežádoucími účinky konvenční léčby a snižují jejich utrpení. (223)