ZPĚT

Rada Evropy – Evropský přístup k nekonvenčním medicínám

(usnesení Rady Evropy 1206-1999 – kompletní dokument (110) )

Parlamentní shromáždění – Rada Evropy

Usnesení 1206 (1999)

Dokument 8435. Viz původní zpráva Výboru pro sociální věci, zdraví a rodinu, navrhovatelka: paní Ragnarsdóttir

Znění přijaté dne 4. listopadu 1999 Stálým výborem jednajícím jménem Shromáždění.

1. Shromáždění opětovně potvrzuje význam, který přikládá konvenčním medicínám, jejichž účinnost byla vědecky dokázána a jež jsou základem evropských systémů sociální ochrany. Konstatuje však, že alternativní, komplementární a nekonvenční formy medicíny získávají na důležitosti v evropském i celosvětovém měřítku. Rozsah, v jakém jsou uznávány, se spolu s jejich právním postavením v jednotlivých zemích liší.

2. Mezi nejvíce zavedené formy nekonvenční medicíny se řadí akupunktura, homeopatie, osteopatie a chiropraxe. Avšak tyto nejsou jediné, některé méně konvenční metody zde existují již velmi dlouhou dobu a všechny odpovídají poptávce. Sami pacienti v rostoucí míře vyžadují různé léčebné metody. Toto je fakt, který nelze přehlížet. Shromáždění uznává přední místo konvenčních medicín; nicméně, různé formy medicíny by mezi sebou neměly soupeřit: mohou působit vedle sebe a vzájemně se doplňovat.

3. V oblasti zdraví je důležité, aby byla zachována rozmanitost národních právních předpisů a praxe, což je jedna z evropských deviz: Vazba obyvatelstva k jejich vlastním systémům a tradicím nesmí být zpochybněna. Shromáždění se nicméně domnívá, že společný evropský přístup k nekonvenční medicíně, založený na principu svobodné volby pacientů v oblasti zdravotní péče, by neměl být vyloučen.

4. Shromáždění vítá usnesení o statusu nekonvenční medicíny, přijaté dne 29. května 1997 Evropským parlamentem, čímž je Evropská unie vyzvána, aby započala s procesem uznávání nekonvenčních forem medicíny poté, co budou provedeny potřebné studie, a rovněž aby vyvinula výzkumné programy týkající se bezpečnosti a účinnosti těchto medicín.

5. Shromáždění souhlasí, že je ve stávající šedé zóně nekonvenční medicíny nutné oddělit zrno od plev. Požadavky zdravotnictví a právo jednotlivců na ochranu zdraví musí stát na prvním místě. Omezení nekonvenčních medicín nesmí být přehlížena ani podceňována. Neměly by se podporovat pochybné nebo nepřípustné praktiky, které by lidem, zejména dětem, odepíraly lékařskou péči, jakou si jejich zdravotní stav žádá. Ustavení právního rámce pro nekonvenční medicínu je obtížný závazek, je ovšem upřednostňován před přílišnou liberálností.

6. Shromáždění se domnívá, že nejlepší garancí pro pacienty je řádně zvládnutý obor, který si je vědom svých omezení, má etický a samoregulační systém a podléhá vnější kontrole. Bylo by nereálné chtít bránit vzniku nových oborů ve zdravotnickém sektoru. Předpisy, které jsou v současnosti zavedeny v některých evropských zemích a které se opírají o postupy jedné či druhé formy nekonvenční medicíny, otevírají cestu pokroku. Shromáždění vyzývá členské státy, aby založily svůj přístup na experimentech svých sousedů a aby, kdykoli to bude možné, koordinovaly svůj postoj ohledně těchto medicín.

7. Shromáždění se domnívá, že by v budoucnu alternativní nebo komplementární formy medicíny mohly spadat do kompetence jak lékařů konvenční medicíny, tak i jakéhokoli kvalifikovaného praktika nekonvenční medicíny (pacient by mohl navštívit jednoho či druhého, buď na základě doporučení nebo na základě své svobodné vůle), za dodržení etických pravidel. Na univerzitách by se měly nabízet odpovídající kurzy, které by alopatickým lékařům poskytly průpravu v alternativních a komplementárních léčebných formách. Shromáždění proto vyzývá členské státy, aby podpořily uznávání těchto forem medicíny na lékařských fakultách a aby podpořily nemocnice v jejich využití.

8. Závěrem, jelikož znalost alternativních forem medicíny je stále omezená, Shromáždění vyzývá členské státy, aby podpořily a urychlily komparativní studie a výzkumné programy, které v současnosti probíhají v Evropské unii, a svá zjištění v širokém rozsahu zveřejňovaly.


(110) COUNCIL OF EUROPE – PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Resolution 1206 (1999): A European approach to non-conventional medicines [online]. [cit. 2015-11-14]. Dostupné z: