ZPĚT

Srovnání účinnosti a bezpečnosti CAM a medicíny obecně

V současné době již jsou k dispozici spolehlivá vědecká data o CAM

Stav výzkumu v oblasti CAM se za posledních 25 let významně proměnil. Nejen že se výrazně zvýšil počet kvalitních výzkumů ve vědeckých databázích (viz str. 31 a násl.), ale na základě dlouhodobého praktického využití CAM v klinické praxi jsou již dnes k dispozici údaje o míře spokojenosti pacientů a o nákladové efektivitě spolupráce konvenční medicíny a CAM.

Existuje množství seriózních výzkumů bezpečnosti a účinnosti CAM

„Během několika posledních desetiletí bylo publikováno rostoucí množství výzkumů týkajících se účinnosti různých forem CAM. Cochrane Collaboration, mezinárodní organizace usilující o rozvoj faktografické základny pro širokou škálu léčebných terapií, jak konvenčních tak CAM, uvádí ve své elektronické knihovně více než 4 000 randomizovaných studií různých léčebných metod CAM. Kromě toho Cochrane Collaboration v řadě systematických přezkumů této výzkumné literatury odhalila potenciální přínos CAM a souvisejících přístupů a produktů pro řadu chronických stavů. Na webových stránkách Cochrane Summaries lze nalézt přes 600 přezkumů týkajících se CAM. Kterákoli jednotlivá vědecká práce související s CAM je přístupná na „CAM on PubMed“, což je podskupina databáze PubMed v Národní lékařské knihovně Spojených států amerických (U.S. National Library of Medicine).

Analýza 145 přezkumů Cochrane Collaboration, týkající se randomizovaných kontrolovaných studií v oblasti CAM a užívající databázi z roku 2004, ukázala, že 24,8% studií odhalilo pozitivní účinky nebo možné pozitivní účinky (12,4%), u 4,8% nebyl vysledován žádný účinek, u 0,69% byl odhalen negativní účinek a 56,6% studií nemělo dostatečnou průkaznost. Tyto údaje mají podobnost s údaji získanými z analýzy zahrnující 1 016 systematických přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií při použití databáze z roku 2004 v medicíně obecně: 44,4% studií shledalo pravděpodobný prospěšný účinek u zkoumaných intervencí (pozitivní), 7% ukázalo, že intervence byly pravděpodobně škodlivé (negativní) a 47,8% zaznamenalo, že nebyl prokázán prospěch ani škodlivost (neprůkazné).

  (Možný) pozitivní
účinek
Pravděpodobně
bez účinku
Pravděpodobně
škodlivé
Nedostatečná
průkaznost
CAM 37,2% 4,8% 0,69% 56,6%
Medicína všeobecně 44,4% 0,98% 7% 47,8%

Tab. 5 – Srovnání účinnosti a bezpečnosti CAM a medicíny obecně
na základě analýzy databáze Cochrane

Zdroj: EUROCAM. CAM 2020 – The contribution of Complementary and Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe [online]. http://www.camdoc.eu/Pdf/CAM%202020%20final.pdf. Překlad KoS.

Výsledky několika dlouhodobých studií dokládají, že léčby CAM mohou být přinejmenším stejně účinné jako konvenční péče, s menším počtem vedlejších účinků a vyšší spokojeností pacienta. Další výzkumné studie ukazují, že tři čtvrtiny chronicky nemocných pacientů, kteří podstoupili léčbu CAM, svůj vlastní stav popisují jako „mírně lepší“ nebo „mnohem lepší“. Různé formy (modality) CAM mohou být užitečné zejména, pokud jde o motivaci a podporu týkající se změny ke zdravému životnímu stylu, a tudíž pomáhají lidem v udržování zdraví a v prevenci onemocnění.“ (142)

Existují ekonomické analýzy nákladové efektivity CAM

„Modality CAM obvykle nejsou závislé na složitých a nákladných technologických intervencích a naopak poskytují ošetření při nízkých nákladech. Na rozdíl od konvenčních léků vydávaných na předpis jsou homeopatické, rostlinné a antroposofické léčivé přípravky generické, nepatentované léčivé látky, které se vyrábí při relativně nízkých nákladech. Zkrátka a dobře zde nevznikají žádné další náklady související s nežádoucími účinky.“ (143)

„Využití modalit CAM tedy může nabídnout významné úspory nákladů veřejným zdravotnickým systémům a ekonomice v širším měřítku. Některé výzkumné studie dokládají, že pacienti, kteří byli léčeni různými formami CAM, užívali méně léků, těšili se lepšímu zdraví, strávili méně dnů na nemocenské a absolvovali méně návštěv u zdravotnických specialistů než pacienti v péči konvenčních lékařů. Toto vše může přispět k dlouhodobým úsporám ve více oblastech zdravotnické ekonomiky.“

Nedávný komplexní systematický přezkum ekonomických hodnocení komplementární a integrativní medicíny (CIM), který ukázal, že pacienti, jejichž praktický lékař absolvoval i odbornou přípravu pro některou metodu CAM, vynakládali méně na zdravotní péči než ti, jejichž praktický lékař takovouto průpravu neměl, jsme uvedli na str. 82.