ZPĚT

Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023

(vybrané pasáže z dokumentu (50) )

Přehled

„Tradiční medicína (TM) je důležitou a často podceňovanou součástí péče o zdraví. V některých zemích může být tradiční medicína nebo nekonvenční medicína označována jako komplementární medicína (CM). TM má v ochraně zdraví, v prevenci a léčbě chorob dlouhou historii, zejména chorob chronických.

Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 byla sestavena jako reakce na usnesení Světového zdravotnického shromáždění o tradiční medicíně (WHA62.13). Cílem strategie je podpořit členské státy ve:

  • využívání potenciálního přínosu TM pro zdraví, zdravý a harmonický životní styl a péči zaměřenou na lidi;
  • propagaci bezpečného a efektivního využívání TM regulací, výzkumem a integrací produktů, praktiků a postupů tradiční medicíny do zdravotnických systémů v případech, kde je to vhodné.

Strategie se zaměřuje na podporu členských států při tvorbě proaktivní politiky a zavádění akčních plánů, které posílí úlohu TM v udržování zdraví obyvatel.“ (51) „Ve většině zemí se T&CM užívá v široké míře a její užívání rapidně stoupá i v dalších zemích. Zároveň se zájem o T&CM rozšiřuje kromě produktů i na léčebné postupy a poskytovatele.“ (52)

Podpora WHO pro oblast T&CM

„Posláním WHO je pomáhat zachraňovat životy a zlepšovat zdraví. Pokud jde o T&CM, WHO podporuje tato poslání tím, že:

  • usnadňuje integraci T&CM do státních zdravotnických systémů tím, že pomáhá členským zemím vypracovat pro tento sektor svou vlastní národní koncepci;
  • vytváří směrnice pro T&CM, a sice vypracováním a poskytováním mezinárodních norem, technických pokynů a metodik pro zkoumání přípravků, postupů a praktiků;
  • stimuluje strategický výzkum T&CM poskytováním podpory pro klinické výzkumné projekty, jež se týkají její bezpečnosti a účinnosti;
  • obhajuje racionální užívání T&CM prostřednictvím propagace jejího využití na základě vědeckých poznatků;
  • a zprostředkovává informace o T&CM tím, že působí jako informační centrum s cílem usnadnit výměnu informací.“ (53)


Potřeba nové strategie

„(…) Sektor T&CM nyní hraje významnou roli v hospodářském rozvoji mnoha zemí. Spolu s danými globálními finančními omezeními v současné době může uplatnění T&CM v podpoře zdraví, sebeobslužné zdravotní péči a prevenci chorob fakticky snížit náklady na zdravotní péči.“ (54)

Racionální neboli bezpečné a efektivní využití tradiční / komplementární a alternativní medicíny (T/CAM, resp. CAM) v rámci systémů zdravotní péče, jak ho doporučuje WHO.
Obr. 13 – Racionální neboli bezpečné a efektivní využití
tradiční / komplementární a alternativní medicíny (T/CAM, resp. CAM) v rámci systémů zdravotní péče, jak ho doporučuje WHO.
Autor schématu – KoS.

Zdroj: WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [online].