ZPĚT

Stuttgartská deklarace o integrativním zdraví a medicíně

(závěrečný dokument Mezinárodního kongresu pro integrativní zdraví a medicínu (2016) (158) – vybrané pasáže)

Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu. Od léčby nemoci k tvorbě zdraví
Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu
Od léčby nemoci k tvorbě zdraví

Stuttgartská deklarace byla schválena účastníky Mezinárodního kongresu pro integrativní zdraví a medicínu, který se konal 9. – 11. června 2016 ve Stuttgartu (Německo): www.icihm.org

Stuttgartská deklarace představuje výzvu k akci určenou vládám, WHO a profesním organizacím.

„Poptávka po tradiční a komplementární medicíně (T&CM) je ve všech zemích vysoká, protože podle zkušeností lidí jsou možnosti biomedicínského modelu reagovat na všechny jejich zdravotní potřeby omezené. Lidé hledají přístup k léčení, který je zaměřen na člověka v jeho komplexnosti, podporuje samoléčbu, tvorbu zdraví a je participativní.“

„Existuje zde rostoucí a v mnoha případech věrohodná důkazní základna pro tradiční a komplementární medicínu, integrativní zdraví a medicínu a model integrativní péče, která se týká účinnosti a dalších oblastí, jako jsou kvalita života, bezpečnost a nákladová efektivnost.

Model integrativního zdraví a medicíny je plně v souladu se Strategií WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 a poskytuje postupy smysluplné integrace do zdravotnických systémů. Některé země dosahují významného pokroku v integraci T&CM do svých zdravotnických systémů, mnoho zemí však zaostává, a to i přes několikerá usnesení nejvyššího rozhodovacího orgánu WHO – Světového zdravotnického shromáždění, který je vyzývá, aby v této oblasti konaly.

Výzva k akci
Na základě našeho závazku dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v souladu s Agendou EU pro udržitelný rozvoj 2030 a společné vize ke zlepšení lidského zdraví a životní pohody pro všechny, usilujeme o vytvoření koordinovaného, globálního hnutí za účelem rozvoje integrativního zdraví a medicíny, přičemž by se tento model zakládal na vzájemném respektu, výměně a spolupráci.

Zavazujeme se a vyzýváme tímto i ostatní k přijetí opatření pro řešení naléhavých globálních potřeb v oblasti zdraví, jako jsou antimikrobiální rezistence a rostoucí zátěž nepřenosných nemocí, a sice pomocí dalšího rozvoje, vyhodnocování, sdílení a zavádění modelů integrativní prevence a péče.“

Vyzýváme vlády aby:
* Uznaly integrativní zdraví a medicínu jakožto celospolečenskou koncepci, která pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje;
* Zahrnuly integrativní T&CM do oblasti poskytování služeb zdravotní péče a sebepéče, jak bylo dohodnuto ve Strategii WHO pro tradiční medicínu 2014-2023 a v několika usneseních Světového zdravotnického shromáždění;
* Spolupracovaly s výzkumnými centry integrativního zdraví a medicíny, s praktiky integrativního zdraví a medicíny a občanskou společností při vytváření politik v oblasti integrativního zdraví a medicíny;
* Vytvořily a financovaly ambiciózní veřejné výzkumné programy s cílem rozšířit důkazní základnu týkající se léčebných postupů T&CM a integrativních léčebných modelů;
* Vytvořily a podpořily systémy pro kvalifikaci, akreditaci nebo udělování licencí praktikům integrativní medicíny;
* Zajistili začlenění konceptů integrativního zdraví do vzdělávacích programů všech pracovníků ve zdravotnictví;
* Přijaly takové způsoby regulace, které jsou přizpůsobené specifické povaze léčebných systémů tradiční a komplementární medicíny.“

International Congress for Integrative Health & Medicine · June, 09 – 11, 2016 · Stuttgart · www.ICIHM.org·
Organizers: Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland e.V. (DAMiD) · www.damid.de
The Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM) · www.aihm.org

[Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu • 9. – 11. června 2016 • Stuttgart • www.ICIHM.org
Organizátoři: Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland e.V. (DAMiD) • www.damid.de
Akademie integrativního zdraví a medicíny (AIHM) • www.aihm.org]