ZPĚT

Švýcarsko uznalo CAM jakožto legitimní medicínu

Švýcarsko patří – pokud jde o komplementární a alternativní medicínu – mezi nejprogresivnější evropské země. Podle průzkumů publikovaných v roce 2006 a 2007 využívá CAM až 57% švýcarské populace a 40% švýcarských lékařů je plně nebo částečně aktivních v oblasti CAM, přitom podle dalších průzkumů by se velká část dalších lékařů uchýlila k CAM v případě potřeby. (187)

Od 1. června 1999 bylo na omezenou dobu šesti let pět vybraných metod CAM zařazeno do systému zdravotního pojištění, a to antroposofická medicína, homeopatie, neurální terapie, fytoterapie a tradiční čínská medicína. Na základě vědeckých důkazů o účinnosti, vhodnosti a nákladové efektivitě (v rámci programu Evaluace komplementární medicíny, „Projekt Evaluation Komplementärmedizin“, zkr. PEK) byly tyto terapie zařazeny do systému základního zdravotního pojištění i nadále. Program PEK byl ukončen v roce 2006. Přestože průběžné výzkumné zprávy i závěrečná zpráva programu na základě objektivních zjištění podpořily užití těchto pěti metod CAM jakožto racionální, ministr zdravotnictví svým rozhodnutím z 3. června 2005 tyto metody CAM opět vyřadil ze systému zdravotního pojištění. (188)

Švýcarští zastánci CAM – především organizace „Forum on Holistic Medicine“ – pochopili, že politická vůle ve prospěch uznání CAM ve Švýcarsku není ani na úrovni konfederace, ani na úrovni kantonů, a rozhodli se jít cestou změny federální ústavy prostřednictvím referenda. Téměř všechny profesní a zájmové skupiny působící v oblasti CAM společně vytvořily komisi podporující referendum: lékařští i nelékařští praktici a terapeuté, farmaceuté, lékárníci, zdravotní sestry, výrobci léčiv i pacientské organizace. (189)

Referendum „Ano komplementární medicíně“ bylo zahájeno 21. září 2004 shromážděním 140 000 podpisů během 12 měsíců. Vláda a parlament sice odmítly referendum v původním „ambiciózním“ znění, ale byl schválen protinávrh obsahující o něco mírnější formulaci, k němuž se připojili i organizátoři referenda. Referendum se konalo 17. května 2009 (190) a jeho výsledkem bylo „ANO“ komplementární medicíně ve Švýcarsku – v tomto smyslu se vyjádřily dvě třetiny švýcarských občanů. Nyní je komplementární medicína zakotvena ve švýcarské federální ústavě.

Asociace EUROCAM na svých stránkách 5. dubna 2016 zveřejnila zprávu o významném kroku v procesu začleňování CAM do systému veřejné zdravotní péče ve Švýcarsku, jejíž název zní Švýcarsko uzná komplementární léčebné metody jako legitimní medicínu (Switzerland to recognise complementary therapies as legitimate medicine):

„Švýcarské Ministerstvo vnitra oznámilo, že pokud se týká zdravotního pojištění, má v úmyslu do května 2017 přiznat stejný status jaký má konvenční medicína také čtyřem komplementárním léčebným systémům. Jedná se o homeopatii, antroposofickou medicínu, bylinnou medicínu a tradiční čínskou medicínu. V současnosti má akupunktura, tj. další komplementární léčebný systém, tento status již přiznán. Ministerstvo umožní proplácení nákladů na léčbu v rámci povinného zdravotního pojištění.“ (191)

O tomto zásadním kroku v České republice informoval časopis Šifra, v článku Průlom: švýcarská vláda oficiálně uznala homeopatii jako legitimní způsob léčby:

„Švýcarská vláda posunula hranice medicíny směrem k alternativním léčebným metodám. Loni totiž rozhodla, že od května 2017 zdravotní pojištění pokryje celou řadu léčebných metod včetně homeopatie, akupunktury, tradiční čínské medicíny, fytoterapie a celostní medicíny.“

„Poté, co v roce 2005 švýcarské zdravotní úřady zablokovaly legitimitu alternativní medicíny, lidé se ve Švýcarsku vyslovili v její prospěch. V roce 2009 dvě třetiny Švýcarů hlasovaly pro začlenění pěti důležitých léčebných metod do seznamu placených zdravotních služeb. V roce 2012 byly všechny doplňkové metody zahrnuté do povinného základního pojištění v rámci šestiletého zkušebního období. Na konci zkušebního období pak byly ohodnocené na „účinnost, hospodárnost a jejich vhodnost“.“ (192)