ZPĚT

Systematický přehled ekonomických hodnocení CAM zveřejněných v letech 2001–2010 (USA)

CAM je v USA stále více žádaná a podle průzkumů ji běžně používá přinejmenším třetina dospělých Američanů. Bylo zjištěno, že v roce 2007 výdaje na léčbu pomocí CAM dosáhly 11% všech výdajů na zdravotní péči v USA. V souvislosti s tímto trendem byla postupně zpracovávána ekonomická hodnocení nákladové efektivity terapií CAM.
Odborníci na veřejné zdraví a ekonomii zdravotnictví, působící na několika amerických univerzitách (např. University of Arizona; University of Maryland School of Medicine; Harvard Medical School; Harvard School of Public Health) vypracovali na základě bibliografických databází komplexní systematický přehled publikovaných ekonomických hodnocení CAM. Jeho cílem bylo zveřejněná ekonomická zhodnocení CAM v co nejširší možné míře identifikovat, přezkoumat a následně vyslovit doporučení pro tvůrce strategií v oblasti veřejného zdravotnictví. Ve srovnání s předchozími srovnatelnými studiemi zahrnuje tento výzkum výrazně vyšší počet ekonomických zhodnocení (celkem 338), zveřejněných v letech 1979–2011.
Výsledky výzkumu byly publikovány v roce 2012 v článku Jsou komplementární a integrativní léčebné metody nákladově efektivní? Systematický přehled ekonomických hodnocení (Are complementary therapies and integrative care cost-effective? A systematic review of economic evaluations) (36).
Závěry přezkumu vyznívají ve vztahu k potenciálnímu ekonomickému přínosu CAM příznivě, je vysloveno doporučení pokračovat dále ve výzkumu. Uvádíme abstrakt článku:

„Abstrakt

Záměr

Pomocí komplexního systematického přezkumu ekonomických hodnocení komplementární a integrativní medicíny (CIM) stanovit, jakou hodnotu mají tyto léčebné metody pro reformní snahy v oblasti zdravotnictví.

Zdroje informací:
Databáze PubMed, CINAHL, AMED, PsychINFO, Web of Science a EMBASE byly prohledány od jejich vzniku až do roku 2010. K článkům byly navíc vyhledány bibliografie a recenze a klíčoví výzkumní pracovníci byli kontaktováni.

Kritéria způsobilosti pro výběr studií:
Kritéria užitá pro nalezení studií týkajících se CIM vycházela z kritérií pro kategorii komplementární a alternativní medicíny Cochrane. Zahrnuty byly všechny studie týkající se CIM, které vykazovaly hospodářské výsledky.

Metody hodnocení studií:
Všechna nedávno provedená (a pravděpodobně nejvíce relevantní co do nákladů) plná ekonomická vyhodnocení, která byla zveřejněna mezi lety 2001–2010, podléhala opatřením pro kvalitu. Uvedeny jsou podrobné výsledky studií vyšší kvality.

Výsledky:
Bylo identifikováno celkem 338 ekonomických hodnocení CIM. 204 z nich bylo zveřejněno mezi lety 2001 – 2010 a zahrnuje širokou škálu CIM u různých populací. Z nich celkem 114 představuje úplná ekonomická hodnocení. 90% těchto článků zahrnovalo studie jednotlivých léčebných metod CIM a pouze jedna porovnávala klasickou běžnou péči s běžnou péčí praktiků, kteří měli navíc kvalifikaci v CIM. Kritéria kvality splňovalo 31 (27%) z nedávno provedených úplných hodnocení a 22 z nich také splnily minimální kritérium přenositelnosti („generalizace“). Z 56 porovnání, která byla provedena u studií vyšší kvality, 16 (29%) vykazuje zlepšení zdraví včetně úspor nákladů při léčbě CIM ve srovnání s běžnou péčí. Kvalita týkající se analýz užitečnosti nákladů v oblasti CIM byla dle příslušných kritérií obecně srovnatelná se stejnými analýzami prováděnými napříč všemi oblastmi medicíny, a kvalita studií týkající se úspor nákladů byla mírně, ale ne výrazně, nižší než u studií vykazujících zvýšení nákladů (85% vs. 88%, p=0,460).

Závěry:
Toto komplexní přezkoumání identifikovalo mnoho ekonomických vyhodnocení CIM, která chyběla v předchozím přezkumu, a také objevující se důkazy o nákladové efektivitě a možných úsporách nákladů u alespoň několika klinických populací. Doporučuje se provést další studie.“