ZPĚT

Výzkumný plán pro komplementární a alternativní medicínu – co potřebujeme vědět do roku 2020

(návrh výzkumného plánu v oblasti CAM pro EU do roku 2020 na základě projektu CAMbrella – kompletní dokument (93))

Shrnutí

KONTEXT: 
Koordinační akce CAMbrella byla financována v rámci 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Jejím záměrem je poskytnout výzkumný plán pro klinický a epidemiologický výzkum v oblasti komplementární a alternativní medicíny (CAM), který odpovídá zdravotním potřebám evropských občanů a je přijatelný pro jejich národní výzkumné ústavy a poskytovatele zdravotní péče ve veřejném i soukromém sektoru. Demografické změny a s tím související dopad na zdravotní péči představují jeden ze zásadních problémů evropského výzkumného programu. Naší vizí pro rok 2020 je existence důkazní základny, která umožní evropským občanům činit jak pozitivní, tak negativní informovaná rozhodnutí v oblasti CAM. Tento plán navrhuje strategický výzkumný program pro CAM s cílem řešit budoucí výzvy v evropské zdravotní péči. Plán je založen na výsledcích několika pracovních balíčků CAMbrella, analýz literatury a odborných diskusí včetně konsensuální konference.

METODY: Nejprve jsme provedli systematickou analýzu literatury týkající se klíčových otázek klinického a epidemiologického výzkumu v CAM, abychom identifikovali obecné koncepce, metody a silné a slabé stránky současného výzkumu v CAM. Tato zjištění byla projednána na semináři (Castellaro, Itále, 7.–9. září 2011) s mezinárodními odborníky v CAM a byla definována strategická a metodologická doporučení za účelem vylepšit preciznost a relevantnost výzkumu v CAM. Tato doporučení poskytují základnu pro výzkumný plán, který byl následně projednán na konsensuální konferenci (Järna, Švédsko, 9.–11. května 2012) se všemi účastníky projektu CAMbrella a poradním výborem CAMbrella. Po tomto projednání byl plán revidován v 7. pracovním balíčku (WP) projektu CAMbrella a s konečnou platností schválen Vědeckým řídícím výborem dne 26. září 2012.

VÝSLEDKY: Naše hlavní zjištění dokládají, že pokud jde o definice a právní předpisy mezi evropskými zeměmi, je oblast CAM značně heterogenní. Kromě toho se v jednotlivých zemích výrazně liší potřeby a postoje občanů k CAM, jakož i využití a poskytování CAM. Pokud se jedná o metodiku výzkumu, panuje zde shoda, že výzkumní pracovníci CAM by měli využít všech obecně uznávaných vědeckých výzkumných metod a zároveň použít takové, jež v rámci smíšených metod obnáší maximální preciznost.

ZÁVĚRY: Navrhujeme, aby se prozkoumalo 6 základních oblastí výzkumu s cílem zajistit silnou znalostní základnu a umožnit tak zainteresovaným stranám činit informovaná rozhodnutí.

Jsou to:

Výzkum prevalence CAM v Evropě:
Průzkumy ukazují, že nejsme dostatečně obeznámeni s okolnostmi, při kterých Evropané užívají CAM. K tomu, aby byl společný evropský strategický přístup uskutečnitelný, je nanejvýš důležité mít jasnou představu o současném využití CAM.

Zkoumání rozdílů týkajících se postojů a potřeb občanů vůči CAM:
Občané jsou hybatelé, kteří určují využívání CAM. Jejich potřeby a názory vůči CAM jsou klíčovou prioritou; jejich zájmy musí být zkoumány a je nezbytné, aby se jimi budoucí výzkum CAM zabýval.

Výzkum bezpečnosti CAM:
Bezpečnost představuje klíčovou otázku pro evropské občany. CAM je považována za bezpečnou, spolehlivé údaje jsou však vzácné, přesto naléhavě nutné k tomu, aby se mohla posoudit rizika a poměr nákladů a přínosů CAM.

Výzkum srovnávací účinnosti CAM:
Každý potřebuje vědět, v jaké situaci je CAM rozumnou volbou. Proto doporučujeme klást zřetelný důraz na souběžné posuzování celkové efektivnosti CAM jako komplementární nebo alternativní léčebné strategie v reálných podmínkách.

Výzkum účinku kontextu a významu:
Dopad efektů kontextu a významu („nespecifických účinků”94) na výsledek léčeb CAM musí být prozkoumán; pravděpodobně jsou významné.

Výzkum jednotlivých modelů, kde je CAM integrována do zdravotní péče:
Napříč Evropou existují různé modely, v rámci kterých je CAM integrována do konvenční medicíny a z nichž každý má své silné stránky a svá omezení. Tyto modely by měly být popsány a souběžně vyhodnocovány; zaměření se na inovativní modely poskytování CAM v systémech zdravotní péče by měl být jeden z výzkumných směrů CAM. Rovněž navrhujeme metodický rámec pro výzkum CAM. Domníváme se, že rámec smíšených metodologických přístupů má patrně potenciál k získání co nejužitečnějších informací. V tomto modelu by měly být zohledněny všechny dostupné výzkumné strategie, včetně komparativních výzkumů efektivity, užívající kvantitativní a kvalitativní metody, které nám umožní zajistit co nejširší rozsah znalostí. Zainteresované strany, jako jsou občané, pacienti a poskytovatelé, by měly být zapojeny v každé fázi vývoje konkrétních a relevantních výzkumných otázek, při koncipování studie a zabezpečení reálných podmínek relevantních pro výzkum. Dále, chceme-li pochopit, proč se CAM v rámci EU stále těší takové popularitě, je při realizaci výzkumu zapotřebí strukturální a dostatečné finanční podpory k tomu, aby se posilnily výzkumné kapacity CAM. Aby v oblastech, jako jsou zdravotní péče, tvorba zdraví a sebepéče, bylo možné uvažovat o užití CAM jako součásti řešení výzev, kterým budeme čelit v roce 2020, je zásadní, abychom získali solidní představu o užívání CAM a spolehlivé informace o její nákladnosti, bezpečnosti a efektivitě v reálných podmínkách. Musíme zvážit dostupnost, přístupnost a cenovou dostupnost CAM. Abychom takové informace získali, musíme se zapojit do špičkového výzkumu a užívat přístupů komparativní efektivity a smíšených metod. Naše doporučení jsou strategická i metodická. Jsou předložena k posouzení výzkumným pracovníkům a investorům a jsou určena k tomu, aby dala odpovědi na významné a implicitní otázky evropských občanů, kteří zjevně CAM užívají ve stále hojnějším počtu. Navrhujeme, aby EU podpořila strategický celounijní přístup, který usnadní rozvoj výzkumu CAM. Toho lze v prvé řadě dosáhnout financováním úřadu pro koordinaci evropského výzkumu CAM, který bude sloužit k zabezpečení systematické komunikace mezi vládami EU, veřejností, charitativních a průmyslových investorů, jakož i výzkumných pracovníků, občanů a ostatních zainteresovaných stran. Účelem tohoto úřadu by byla koordinace rozvoje výzkumných strategií, koordinace příležitosti financování výzkumu a zároveň dokumentování a rozšiřování mezinárodní výzkumné činnosti v této oblasti. K rozvoji udržitelnosti by jako druhý krok mělo být zřízeno Evropské centrum pro CAM, které obstará dohled a další rozvoj koordinované výzkumné strategie pro CAM; současně by centrum mělo mít k dispozici finanční prostředky, kterými by podporovalo vysoce kvalitní a masivní nezávislý výzkum se zaměřením na zdravotní potřeby občanů a celoevropskou spolupráci. Naším přáním je zabezpečit solidní finanční prostředky pro výzkum CAM s cílem poskytnout náležité informace relevantní pro rozhodování v oblasti zdravotní péče a tvorby zdraví v celé EU. Jsme přesvědčeni, že naše doporučení bude sloužit základním cílům občanů EU.