ZPĚT

Výzkumy účinnosti duchovní léčby (Spiritual Healing) a léčby na dálku (Distant Healing)

Účinnost „léčení na dálku“: přehled randomizovaných studií (2000)

Zdroj: ASTIN, J. A., HARKNESS, E., ERNST, E. The Efficacy of “Distant Healing”: A Systematic Review of Randomized Trials. Annals of Internal Medicine [online]. 6 June 2000, Vol 132, No. 11 [cit. 2018-07-28].
Dostupné z: annals.org/article.aspx?articleid=713514 ;
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10836918 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Annals of Internal Medicine – annals.org .

Detail: Provedení systematického přehledu dostupných údajů o účinnosti jakékoli formy "léčby na dálku" (modlitba, mentální léčba, léčebný dotek nebo duchovní léčba) jako léčby libovolného zdravotního stavu. Bylo hodnoceno 23 studií zahrnujících 2774 pacientů.

Závěr:
Metodologická omezení několika studií ztěžují stanovení konečného závěru o účinnosti léčení na dálku. Nicméně vzhledem k tomu, že přibližně 57% studií prokázalo pozitivní účinek léčby, dosavadní výsledky zasluhují další studie.

Randomizovaná dvojitě slepá studie o vlivu léčení na dálku v populaci s pokročilým AIDS (1998)

Zdroj: SICHER, F., TARG, E., MOORE, D. 2nd et al. A randomized double-blind study of the effect of distant healing in a population with advanced AIDS. Report of a small scale study. The Western Journal of Medicine [online]. 1998 prosinec; 169 (6): 356363. PMCID: PMC1305403, Geraldine Brush Cancer Research Institute, Kalifornie Pacific Medical Center, San Francisco, USA [cit. 2018-07-28].
Dostupné z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1305403/ ; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9866433 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise The Western Journal of Medicine – www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/183 .

Detail: Různé formy léčení na dálku (DH – Distant Healing), včetně modlitby a "duchovní léčby" jsou široce užívané, existuje ale nedostatek výzkumů, které by mohly potvrdit, zda tyto snahy mají skutečně vliv na zdraví. Předkládáme zprávu o dvojitě slepé randomizované studii DH u 40 pacientů s pokročilým AIDS. Pacienti byly spárováni podle věku, CD4+ počtu a počtu AIDS nemocí a náhodně zvoleni tak, aby absolvovali buď 10 týdnů léčby DH, nebo bez léčby v kontrolní skupině. Léčba DH byla provedena léčiteli zastupujícími mnoho různých léčebných a duchovních tradicí. Během výzkumu měli léčitelé svá stanoviště po celých Spojených státech; pacienti a léčitelé se nikdy nesetkali. Pacienti byli hodnoceni dle psychometrických testů a krevního obrazu při náboru a sledováni po dobu 6 měsíců. Po 6 měsících, přezkoumáním slepého lékařského grafu, bylo zjištěno, že se po léčbě u pacientů vyskytlo podstatně méně nových příznaků nemoci AIDS (0,1 oproti 0,6 na pacienta, P = 0,04), závažnost nemoci byla nižší (skóre závažnosti 0,8 oproti 2,65, P = 0,03), potřebovali podstatně méně návštěv u lékaře (9,2 proti 13,0, P = 0,01), méně hospitalizací (0,15 oproti 0,6, P = 0,04) a méně dnů hospitalizace (0,5 oproti 3,4, P = 0,04). Ukázalo se, že ošetření pacienti měli výrazně zlepšenou náladu ve srovnání s kontrolní skupinou (Profile of Mood States skóre 26 oproti 14, p = 0,02). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v počtu CD4+.

Závěr: Tato data podporují možnost účinku Distant Healing (léčení na dálku) na AIDS a poukazují na význam dalšího výzkumu.

Duchovní léčba zlepšuje kvalitu života u chronicky nemocných pacientů: výsledky randomizované kontrolované studie (2001)

Zdroj: WIESENDANGER, H., WERTHMÜLLER, L., REUTER, K. et al. Chronically ill patients treated by spiritual healing improve in quality of life: results of a randomized waiting-list controlled study. Journal of Alternative and Complementary Medicine [online]. University Hospital Freiburg, Institute of Environmental Medicine and Hospital Epidemiology, Germany, 2001 Feb;7(1):4551. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11246935 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine – www.liebertpub.com/acm .

Detail: Šedesát pacientů bylo léčeno různými metodami léčby na dálku po dobu více než 5 měsíců a 59 pacientů bylo umístěno na čekací listině (kontrolní skupina).

Závěr: Kvalita života se výrazně zlepšila (p <0,0005) ve skupině, kde se aplikovala léčba na dálku (10 bodů), přičemž kvalita života zůstala stejná v kontrolní skupině. Pozitivní očekávání významně koreluje s výsledkem. U chronicky nemocných pacientů, kteří chtějí podstoupit léčbu na dálku a zároveň si jsou vědomi toho, že léčba probíhá, se kvalita života zlepšuje.

Účinky duchovního léčení u žen, které podstupují dlouhodobou hormonální terapii rakoviny prsu: kvalitativní šetření (2013)

Zdroj: BARLOW, F., WALKER, J., LEWITH, G. Effects of spiritual healing for women undergoing longterm hormone therapy for breast cancer: a qualitative investigation. Journal of Alternative and Complementary Medicine [online]. 2013 Mar;19(3):2116. doi: 10.1089/acm.2012.0091. Epub 2012 Sep 28. Health Experiences Research Group, University of Oxford, Oxford, United Kingdom [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23020610 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine – www.liebertpub.com/acm .

Detail: Kvalitativní pozorovací studie se konala v odborném výzkumném zařízení ve všeobecné nemocnici. Duchovní léčení poskytli 4 léčitelé registrovaní u Národní federace duchovních léčitelů. Dvanáct (12) pacientek s karcinomem prsu podstupujících dlouhodobou hormonální léčbu, u kterých se vyskytly nežádoucí účinky hormonální léčby, absolvovalo deset působení za týden, každé po přibližně 40 minutách.

Závěr: Pozitivní účinky duchovního léčení se projevily ve zmírnění fyzických vedlejších účinků léčby, ve zvýšení energetické hladiny a posílení pohody, emocionálního uvolnění a opětovného zapojení do aktivit provozovaných před nástupem rakoviny. Ačkoli 1 z účastněných přiznala, že před vstupem do studie zvažovala vysazení léků, žádná ze zúčastněných nepociťovala během duchovní léčby pokušení přerušit svou hormonální léčbu. Tato kvalitativní zjištění svědčí o tom, že duchovní léčba má potenciál pro podporu pacientů s rakovinou prsu při zachování jejich dlouhodobé ortodoxní léčby. Dalším výzkumem je třeba otestovat, zda může duchovní léčba reprezentovat ekonomicky efektivní doplňkovou léčbu u těch, kteří podstupují dlouhodobou léčbu rakoviny.

Léčení na dálku a diabetes mellitus. Pilotní studie. (2002)

Zdroj: EBNETER, M., BINDER, M., KRISTOF, O. et al. Distant healing and diabetes mellitus. A pilot study. Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde [online]. 2002 Feb;9(1):2230. Abteilung Naturheilkunde, Departement Innere Medizin, Universitätsspital Zürich, Schweiz, Germany. mebneter@gmx.net [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11893844 ;
Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde / Research in Complementary and Classical Natural Medicine – www.karger.com/Journal/Details/224242 

 Detail: 14 diabetických pacientů bylo pozorováno po dobu 16 týdnů. Během tohoto období byl každý po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů (týdny 9-12) léčen pěti zkušenými a důvěryhodnými léčiteli. Pacienti byli informováni o trvání léčby, nikoliv však o časovém okamžiku jejího zahájení. Pacienti a léčitelé se nikdy nesetkali a ani neproběhl žádný kontakt mezi výzkumnými pracovníky a pacienty v průběhu sledovaného období.

Závěr: Pokud jde o zdravotní parametry, bylo pozorováno snížení hladiny fruktosaminu během období léčby a zvýšení úrovně fruktosaminu po skončení období léčby. Citlivost, měřená pouze na začátku a na konci období studie, se výrazně snížila. Ostatní parametry ukázaly některé významné změny, tyto však nesouvisely s aplikací léčby na dálku. Pokud jde o psychologická data, byla pozorována pouze zlepšení. Výsledky naznačují možnost, že léčba na dálku by mohla mít jisté účinky u pacientů s diabetes mellitus.

Pragmatická randomizovaná kontrolovaná studie léčitelské terapie v ambulantních podmínkách gastroenterologie (2016)

Zdroj: R.T.Lee (a), T.Kingstone (b), L.Roberts (c), S.Edwards (d), A.Soundy (e) , P.R.Shah (a), M.S.Haque (f), S.Singh (g). A pragmatic randomised controlled trial of healing therapy in a gastroenterology outpatient setting [online]. Přijato dne 6. září 2016, revidováno dne 24. listopadu 2016, schváleno dne 29. listopadu 2016, dostupné online dne 29. listopadu 2016. doi.org/10.1016/j.eujim.2016.11.017 [cit. 2018-08-05]. Dostupné z: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187638201630422X#tbl0010 ; Překlad – KoS.

a) Integrated Medicine Department, Freshwinds, Birmingham, UK
b) Research Institute for Primary Care and Health Sciences, Keele University, Staffordshire, UK
c) Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK
d) Healer Member of The Healing Trust, UK
e) Department of Physiotherapy, University of Birmingham, Birmingham, UK
f) Primary Care Clinical Sciences, University of Birmingham, Birmingham, UK
g) Department of Gastroenterology, Good Hope Hospital, Rectory Road, Sutton Coldfield, B75 7RR, UK

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise European Journal of Integrative Medicine, číslo 9, leden 2017, strany 110-119. Bližší informace o tomto výzkumu byly zveřejněny v knize „Healing in a Hospital: Scientific evidence that spiritual healing improves health“ od Sandy Edwards (www.healinginahospital.uk).

Detail: Úvod – Stanovit přínos léčitelské terapie (duchovní léčba) jako doplněk ke konvenční léčbě syndromu dráždivého tračníku (IBS) a idiopatických střevních zánětů (IBD).
Metody – 200 ambulantních pacientů s IBS nebo IBD bylo randomizováno na konvenční léčbu (kontrola) nebo konvenční plus pět léčebných terapií (intervencí). Po 12 týdnech kontrol byla také léčba. Výstupy, které byly užity: Profil vlastního měření zdravotních výsledků (MYMOP). IBS-QOL, IBDQ a měření symptomů. Hodnocení – MYMOP se v 6. týdnu významně zvýšilo (p <0,001), které setrvalo do 12. týdne (p <0,001) a 24. týdne (p <0,001). Zlepšení v rámci MYMOP byla významně vyšší u intervenční skupiny jak v 6 (p <0,001) tak 12 týdnech (p <0,001) s mírou účinku 0,7 (95% CI: 0,4-1,1) a 0,8 (95% CI: ). Údaje specifické pro stav u IBS ukázaly, že u většiny úrovní se vyhodnocení QoL zlepšilo o 10 bodů po 6 a 12 týdnech. Celkově se stav zlepšil o 12,9 jednotek v 6. týdnu (p <0,001), o 12,4 jednotek ve 12. týdnu (p <0,001) a 13,8 jednotek ve 24. týdnu (p <0,001). U IBD došlo k podobnému zlepšení stavu, ale až do 12. týdne zde byly spojitosti týkající zlepšení funkcí střev (p <0,001).

Závěr: S připojením léčitelské terapie ke konvenční léčbě nastalo zlepšení symptomů, QoL u IBS a v menší míře u IBD.