ZPĚT

Výzkumy účinnosti energetických terapií a duchovní léčby

Energetické terapie v onkologickém ošetřovatelství (2012)

Zdroj: COAKLEY, A.B., BARRON, A.M. Energy therapies in oncology nursing. Seminars in Oncology Nursing [online]. 2012 Feb;28(1):5563. doi: 10.1016 /j.soncn.2011.11.006 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22281310 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Seminars in Oncology Nursing – www.seminarsoncologynursing.com .

Detail: Posouzení zveřejněného výzkumu týkajícího se intervencí reiki, Terapeutického doteku a Léčebného doteku jako energetických terapií ve vztahu k onkologickému ošetřovatelství.

Závěr: Je stále více pozorováno, že energetické terapie mají pozitivní vliv na příznaky spojené s rakovinou. Ačkoliv je třeba provést další výzkumy, je zřejmé, že uznání hodnoty výzkumných metod nad rámec randomizovaných studií hraje důležitou roli. Energetické terapie nabízí ošetrovatelskému personálu poskytujícímu integrovanou ošetřovatelskou péči v onkologii další postupy, které by zmírnily symptomy u pacientů s rakovinou.

Energetické terapie v pokročilé onkologické praxi: Informovaný a důkazně podložený přístup k praxi (2013)

Zdroj: POTTER, P.J. Energy Therapies in Advanced Practice Oncology: An Evidence Informed Practice Approach Journal of the Advanced Practitioner in Oncology [online]. 2.013 MayJun; 4 (3): 139-151. Publikováno online do roku 2013 1, PMCID: PMC4093427 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093427/ ; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25031994 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of the Advanced Practitioner in Oncology (JADPRO) – www.advancedpractitioner.com/about-jadpro .

Detail: Tento článek nabízí EIP přístup (EIP = informovaný a důkazně podložený přístup k praxi – zdravotní praxe je vedena na základě nejlepších výzkumů a dostupných informací) k energetickým terapiím, jmenovitě Terapeutický dotek (TT), Léčebný dotek (HT) a reiki, jako podpůrnému zásahu v léčbě rakoviny; popis odborných zkušeností autora s TT, HT a reiki v praxi a při výzkumu; přehled tří energetických léčebných způsobů; přezkum devíti klinických studií týkajících se onkologie; a doporučení pro EIP.

Závěr: Tyto studie poskytují odpověď na předchozí kritiku metodiky výzkumu. Nálezy naznačují pozitivní přínos pro onkologické pacienty v oblasti bolesti, kvality života, únavy, funkce zdraví a nálady. Zacílení léčby ve studiích imunitních reakcí a buněčných linií potvrzuje častý výklad, že tyto terapie přináší harmonii a rovnováhu systému směrem ke zdraví. V prvé řadě výzkumná literatura demonstruje bezpečnost těchto terapií. Aby se různé druhy důkazů pro TT, HT a reiki mohly posoudit, EIP vyžaduje kvalitativní posouzení zkušeností pacientů s těmito postupy; průzkum, kde tyto postupy byly začleněny do onkologické péče a jak tyto postupy fungují v rámci podmínek nastavených v onkologické praxi a dále průzkum vlivu realizace na poskytovatele zdravotní péče a na sebeobslužnou zdravotní péči. Další kroky směrem k EIP vyžadují rozvinout zkušenosti těchto postupů u pacientů a poskytovatelů zdravotní péče v podmínkách onkologické péče.

Důkazy pro korelaci mezi distanční intencí a funkcí mozku u příjemců: Analýza funkčního zobrazení magnetickou rezonancí (2006)

Zdroj: ACHTERBERG, J., COOKE, K., RICHARDS, T. et al. Evidence for Correlations Between Distant Intentionality and Brain Function in Recipients: A Functional Magnetic Resonance Imaging Analysis. Journal of Alternative and Complementary Medicine [online]. Leden 2006, DOI: 10.1089 / acm.2005.11.965. [cit. 15-05-2018]. Dostupné z:
www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2005.11.965
; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise The Journal of Alternative and Complementary Medicine, leden 2006, DOI: 10.1089 / acm.2005.11.965.

Shrnutí: Tato studie, která využívá technologie funkčního zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI), ukázala, že distanční intence (DI), definována jako vysílání myšlenek na dálku, koreluje s aktivací určitých funkcí mozku u příjemců. Jedenáct léčitelů, kteří se věnují různým formám napojení nebo léčení na dálku, byli přivedeni z ostrova Havaj. Každý léčitel si vybral osobu jako příjemce DI, s níž cítil zvláštní spojení. Příjemce byl umístěn do skeneru MRI a izolován od všech forem senzorického kontaktu od léčitele. Léčitelé vysílali různé formy DI, které souvisí s jejich vlastními léčebnými postupy v náhodných dvouminutových intervalech, přičemž tyto intervaly nebyly příjemcům známy. Byly zjištěny významné rozdíly mezi experimentálními (vysílána DI) a kontrolními (DI nebyla vysílána) postupy (p 0,000127). Během experimentálních postupů byly aktivovány tyto oblasti – přední a střední cingulární oblast, precuneus a čelní oblast. Byl učiněn závěr, že pokyny pro léčitele k záměrnému spojení se senzorickou izolovanou osobou, mohou korelovat se změnami v mozkové funkci tohoto jedince.

Randomizovaná, zaslepená studie vlivu přímluvné modlitby na duševní pohodu u pacientů s rakovinou (2012)

Zdroj: OLVER, I.N., DUTNEY A. A randomized, blinded study of the impact of intercessory prayer on spiritual wellbeing in patients with cancer. Alternative Therapies in Health and Medicine [online]. 2012 SepOct;18(5):1827. Royal Adelaide Hospital Cancer Centre, South Australia, Australia. ian.olver@cancer.org.au [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22894887 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Alternative Therapies in Health and Medicine – www.alternative-therapies.com .

Detail: Účastníky byli pacienti centra Hospital Cancer Centre mezi červnem 2003 a květnem 2008. Z 999 účastníků s různými diagnózami, kteří vyplnili základní dotazníky, 66,6% poskytlo zpětnou vazbu. Průměrný věk byl 61 let a většina účastníků žila v manželském svazku / de facto (žijící s partnery), národností Australané či Novozélanďané žijící v Austrálii a vyznáním křesťané. Výzkumný tým požádal externí skupinu nabízející křesťanské přímluvné modlitby, aby zařadili účastníky dané studie na své seznamy obvyklých modliteb. O účastnících obdrželi jen takové informace, aby tyto nešly použít k jejich identifikaci.

Závěr: Výsledky ovlivňované skupiny vykazovaly významně větší zlepšení v průběhu času v primárním parametru duševní pohody ve srovnání s kontrolní skupinou (p = 0,03, částečná η2 = 0,01). Studie zjistila podobný výsledek u emoční pohody (p = .04, částečný η2 = 0,01) a funkční pohody (p = .06, částečný η2 = 0,01). U účastníků s rakovinou, které výzkumný tým náhodně přidělil do experimentální skupiny dostávající přímluvné modlitby na dálku, se projevila drobná, ale podstatná zlepšení v duševní pohodě.

Doplňková spiritistická terapie: systematický přehled vědeckých důkazů (2011)

Zdroj: LUCCHETTI, G., LUCCHETTI, A.L., BASSI, R.M. et al. Complementary spiritist therapy: systematic review of scientific evidence. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine [online]. 2011;2011:835945. doi: 10.1155/2011/835945. Epub 2011 May 11, Research Department, São Paulo Medical Spiritist Association, Avenida Juriti 367 SP Apto 131, 04520000 São Paulo, SP, Brazil [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21687790 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine – www.hindawi.com/journals/ecam/ .

Detail: Spiritismus je třetím nejrozšířenějším náboženstvím v Brazílii a terapie s ním spojené již použily miliony lidí po celém světě. Tyto terapie jsou založeny na léčebných aktivitách, jako jsou modlitby, přikládání rukou, fluidoterapie (zmagnetizovaná voda), charitativní/dobrovolnická činnost, duchovní vzdělávání/morální hodnoty a léčba obsese (duchovní uvolňovací terapie). Tento dokument představuje systematický přehled současné literatury o vztahu mezi výsledky v oblasti zdraví a 6 prediktory: modlitba, přikládání rukou, magnetizovaná/fluidní voda, charita/dobrovolnictví, duchovní vzdělávání (ctnostný život a pozitivní vliv) a duchovní uvolňovací terapie. Všechny články byly analyzovány podle zařazovacích/vylučovacích kritérií Newcastle-Ottawa a Jadad.

Závěr: V současné době existuje střední až silný důkaz toho, že dobrovolnictví a pozitivní ovlivňování jsou spojeny s lepšími výsledky v oblasti zdraví. Kromě toho se také zdá, že přikládání rukou, ctnostný život a modlitby také s pozitivními výsledky souvisí. Je zde nicméně nedostatek studií zabývajících se magnetizovanou vodou a duchovní uvolňovací terapií. Stručně řečeno, věda nepřímo dokazuje, že některé z těchto terapií mohou souviset s lepšími výsledky v oblasti zdraví a že jiné terapie byly přehlíženy nebo špatně prozkoumány. Budoucí studie v této oblasti by zkoumáním vztahu mezi tělem, myslí a duší/duchem mohly prospět metodám komplementární a alternativní medicíny.