ZPĚT

Výzkumy účinnosti léčby biopolem (Biofield Therapies)

Vyhodnocení léčebného působení biopolem při virové zátěži související s virem lidské imunitní nedostatečnosti HIV-1 a cytomegalovirů HCMV in vitro (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar TRIVEDI, Alice BRANTON, Dahryn TRIVEDI al. In vitro Evaluation of Biofield Treatment on Viral Load Against Human Immunodeficiency-1 and Cytomegalo Viruses. American Journal of Health Research [online]. Vol. 3, No. 6, 2015, pp. 338-343. doi: 10.11648/j.ajhr.20150306.14. Zveřejněno online 9. listopadu 2015 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.researchgate.net/publication/284513487_In_vitro_Evaluation_of_Biofield_Treatment_on_Viral_Load_Against_Human_Immunodeficiency-1_and_Cytomegalo_Viruses ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise American Journal of Health Research.

Souhrn: Kvantifikace virové zátěže je množství určité virové DNA nebo RNA v krevních vzorcích. Je to jeden ze zástupných biomarkerů AIDS. Vysoká virová zátěž znamená, že imunitnímu systému se nedaří bojovat s viry. Cílem této studie bylo zhodnotit vliv léčebného působení biopolem u HCMV, pokud se týká virové zátěže jako zástupného markeru. S použitím analyzátoru Roche COBAS® AMPLICOR byla provedena analýza virové zátěže u uskladněných vzorků virových kultur lidské plazmy infikované HIV před a po 7 dnech léčebného působení.

Virová zátěž (HIV-1 RNA a HCMV DNAemie) byla vzata jako zástupný marker pro posouzení vlivu léčebného působení bipolem pana Trivediho na uskladněné vzorky plazmy infikované HIV. Kvantifikace virové zátěže HIV-1 RNA u uskladněných vzorků infikované plazmy byla výrazně snížena o 65% ve skupině, která byla léčena oproti skupině kontrolní. Navíc virová zátěž HCMV DNAemie v infikované plazmě byla rovněž snížena o 80% v léčené skupině oproti skupině kontrolní.

Vzhledem k tomu, že děti jsou náchylnější k infekci HCMV a dospělí jsou obecně náchylní k infekci HIV-1 a jelikož léčebné působení biopolem snížilo HCMV DNAemii, mohlo by být přínosné pro populace dětí infikovaných HIV. Celkově lze z údajů usoudit, že léčebné působení biopolem výrazně snížilo kvantifikaci virových zátěží u uskladněných vzorků plazmy infikované HIV-1 a HCMV a v blízké budoucnosti by mohlo být vhodnou alternativní léčebnou strategií pro pacienty s AIDS.

Terapie biopolem: jsou užitečné nebo je to pouze humbuk? Shrnutí nejlepších důkazů (2010)

Zdroj: JAIN, S., MILLS, P.J. Biofield therapies: helpful or full of hype? A best evidence synthesis. International Journal of Behavioral Medicine [online]. 2010 Mar;17(1):116. doi: 10.1007/s1252900990624. UCLA Division of Cancer Prevention and Control Research, Los Angeles, CA, USA. sjain@ucsd.edu. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19856109 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise International Journal of Behavioral Medicine – www.sbm.org/publications/international-journal-of-behavioral-medicine .

Detail: Terapie biopolem (jako je reiki, terapeutický dotek a léčebný dotek) jsou způsoby alternativní medicíny, které jsou stále kontroverzní, jsou využívány významným počtem pacientů a existuje málo informací o jejich účinnosti. Tento systematický přehled se zabývá 66 klinickými studiemi různých terapií biopolem v různých skupinách pacientů. Výzkumy jsou celkově střední kvality a obecně splňují minimální normy platnosti závěrů.

Závěr: Terapie biopolem přináší silné důkazy o snížení intenzity bolesti v populaci s bolestí a střední důkazy o snížení intenzity bolesti u hospitalizovaných pacientů a pacientů s rakovinou. Je zde střední důkaz o snížení negativních behaviorálních příznaků demence a další střední důkazy o snížení úzkosti u hospitalizovaných pacientů. Nejednoznačné jsou důkazy o vlivu terapií biopolem na únavu a kvalitu života pacientů s rakovinou, stejně tak důkazy o komplexních výsledcích při bolesti a vlivu na pacienty s bolestí a o snížení úzkosti u kardiovaskulárních pacientů. Je třeba dalších vysoce kvalitních studií v této oblasti. Důsledky a budoucí směry výzkumu jsou diskutovány.

Úvahy o biopoli v léčbě rakoviny (2005)

Zdroj: HIBDON, S.S. Biofield considerations in cancer treatment. Seminars in Oncology Nursing [online]. 2005 Aug;21(3):196200. Student Health and Wellness Center, University of North Texas, Denton, TX, USA. Hibdon@dsa.admin.unt.edu [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16092808 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Seminars in Oncology Nursing – www.seminarsoncologynursing.com .

Detail: Zhodnocení současných výzkumů a národních zpráv o doplňkové terapii biopole.

Závěr: Je důležité, aby se využilo působnosti biopole tam, kde pomáhá pacientům s rakovinou – při zvýšení vitality, snížení bolesti, únavy a jiných nežádoucích účinků v důsledku léčby rakoviny. Při léčbě rakoviny musí být maximálně použity všechny možnosti pro pacienty. Biopole by mohlo být důležitým aspektem této péče.

 

Účinky léčení oscilujícím biopolem při bolesti a funkčním omezení v souvislosti se syndromem karpálního tunelu: randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie (2016)

Zdroj: Reza NOURBAKHSH, Thomas J. BELL, Jason Benson MARTIN et al. The Effects of Oscillatory Biofield Therapy on Pain and Functional Limitations Associated with Carpal Tunnel Syndrome: Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine [online]. Srpen 2016, DOI: 10.1089/acm.2016.0083 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27487406
www.researchgate.net/publication/305826142_The_Effects_of_Oscillatory_Biofield_Therapy_on_Pain_and_Functional_Limitations_Associated_with_Carpal_Tunnel_Syndrome_Randomized_Placebo-Controlled_Double-Blind_Study ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise The Journal of Alternative and Complementary Medicine · Srpen 2016, DOI: 10.1089/acm.2016.0083.

Shrnutí
Cíle: Léčebného působení biopolem se užívá ke zmírnění bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním a chronickou bolestí. Chybí však výzkum zaměřený na účinek léčby u specifických somatických onemocnění. Záměrem této studie je prozkoumat účinek léčby pomocí oscilujícího biopole (OBFT) v případě symptomů karpálního tunelu.

Metoda: Randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě slepá studie.

Účastníci: 
Studie se zúčastnilo třicet pacientů s chronickým syndromem karpálního tunelu.

Intervence: Pacienti byli náhodně rozděleni do skupiny s aktivní léčbou a do skupiny placebo. Pacienti ve skupině s aktivní léčbou absolvovali šest sezení OBFT během dvou týdnů. Pacienti ve skupině placebo absolvovali stejný počet sezení s fiktivní léčbou OBFT.

Měření výsledků: Pro vyhodnocení výsledku byl užit dotazník zaměřený na postižení paže, ramene a ruky (DASH); dále skóre závažnosti příznaků (SSS); a škála pro klasifikaci funkčního stavu (FSS).

Výsledky: Mezi skupinou s aktivní léčbou a skupinou placebo byly nalezeny klinicky i statisticky významné změny: v intenzitě bolesti při aktivitě (95% interval spolehlivosti [CI], 2,5 – 4,2; p = 0,000), noční bolesti (p = 0,000, 95% CI, 3,2 – 5,7), dotazník DASH (95% CI, 12,0 – 21,9; p = 0,000), SSS (95% CI, 0,64 – 1,15; p = 0,003) a FSS (95% CI, 0,41 – 0,97; p = 0,029). Ve skupině s aktivní léčbou bylo zaznamenáno statisticky významné snížení v počtu pacientů s pozitivním výsledkem při Phalenově testu (87%; p = 0,000), Tinelově testu (73%; p = 0,000), a parestezii rukou (80%; p = 0,000). Během 6 měsíčního sledování zůstalo 86% pacientů ze skupiny s aktivní léčbou bez bolesti a nemělo žádná funkční omezení.

Závěr: OBFT se může stát realizovatelnou a účinnou léčbou pro zlepšení symptomů a funkčních omezení spojených s chronickým syndromem karpálního tunelu.

Hodnocení léčebného působení biopolem u nádorových biomarkerů spjatých s buněčnými liniemi karcinomu endometria a prostaty in vitro (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar TRIVEDI, Shrikant PATIL, Harish SHETTIGAR et al. In Vitro Evaluation of Biofield Treatment on Cancer Biomarkers Involved in Endometrial and Prostate Cancer Cell Lines. Journal of Cancer Science & Therapy [online]. 2015, 7:8 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: dx.doi.org/10.4172/1948-5956.1000358 ; www.researchgate.net/publication/281587211_In_Vitro_Evaluation_of_Biofield_Treatment_on_Cancer_Biomarkers_Involved_in_Endometrial_and_Prostate_Cancer_Cell_Lines ; www.omicsonline.org/open-access/in-vitro-evaluation-of-biofield-treatment-on-cancer-biomarkers-involved-in-endometrial-and-prostate-cancer-cell-lines-1948-5956-1000358.php?aid=58658 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Cancer Science & Therapy.

Souhrn: Zvyšující se výskyt rakoviny v rozvinutých částech světa je spojen se souvisejícím životním stylem a expozicemi životního prostředí. Kombinovaná imunoterapie a zacílená léčba představují hlavní léčebné přístupy při pokročilém stadiu rakoviny a při její rekurenci.

Energetická medicína jakožto alternativní přístup se stále více užívá u případů ohrožujících život ke zlepšení kvality života (wellness). Cílem této studie bylo zkoumat účinek léčebného působení biopolem u nádorových biomarkerů spjatých s buněčnými liniemi karcinomu endometria a prostaty.

Všechny buněčné linie karcinomu byly umístěny do dvou uzavřených zkumavek, z čehož jedna zkumavka byla kontrolní a další byla pod léčebným působením pana Trivediho, označena jako léčená.

Kontrolní a léčené vzorky byly zkoumány pro stanovení nádorových biomarkerů, jako jsou koncentrace multifunkčních cytokinů s použitím testu ELISA v 10. den, konkrétně interleukin-6 (IL-6) a tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), interleukin 2 receptor (IL-2R), prostatický specifický antigen (PSA) a prostatický specifický antigen volný (FPSA). Výsledky experimentu ukázaly významný pokles hladiny IL-6 u buněčných linií karcinomu endometria (12%) a prostaty (98,9%) a zároveň bylo pozorováno významné zvýšení hladiny TNF-α u buněčných linií karcinomu endometria (385%) a prostaty (89,8%) ve srovnání s kontrolními vzorky. Po léčebném působení nebyla zaznamenána žádná změna hladiny PSA u buněčných linií endometria a prostaty. Podobně nebyly patrné žádné změny hladiny IL-2R a FPSA u buněčných linií endometria a prostaty po léčebném působení ve srovnání s kontrolními vzorky. Závěrem, z výsledků lze usoudit, že léčebné působení biopolem ukázalo významné změny u hladiny cytokinů (IL-6 a TNF-α) v buněčných liniích karcinomu endometria i prostaty.

Potenciální účinky léčebného působení biopolem na lidské buňky mozkového nádoru: časosběrné video pořízené pomocí mikroskopu (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar TRIVEDI, Shrikant PATIL, Harish SHETTIGAR et al. The Potential Impact of Biofield Treatment on Human Brain Tumor Cells: A Time-Lapse Video Microscopy. Journal of Integrative Oncology [online]. 2015, 4: 141. doi:10.4172/2329-6771.1000141 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
www.researchgate.net/publication/283036746_The_Potential_Impact_of_Biofield_Treatment_on_Human_Brain_Tumor_Cells_A_Time-Lapse_Video_Microscopy ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Integrative Oncology.

Souhrn studie a kontext: Glioblastom (GBM) je nejběžnějším podtypem primárního nádoru mozku u dospělých. Cílem bylo zhodnotit vliv potenciálu léčebného působení biopolem na lidské buňky mozkového nádoru GBM a na normální lidské mozkové buňky, a sice pomocí časosběrného videa pořízeného pomocí mikroskopu.

Metody: Kultivované lidské buňky mozkového nádoru GBM byly rozděleny do dvou skupin – kontrolní a léčené. Obdobně byly rozděleny normální kultivované lidské mozkové buňky – na kontrolní a léčené. Pro posouzení léčebného potenciálu bylo panem Trivedim provedeno léčebné působení biopolem na léčenou skupinu buněk GBM a léčenou skupinu buněk normálních. Byla pořízena dvě časosběrná experimentální videa (10 hodin před a 10 hodin po) pomocí mikroskopu u mozkových nádorových a nenádorových buněk v šesti opakováních (n=6). Pro každý mikroskopický snímek se spočítal celkový počet buněk, přičemž se každá buňka sledovala po dobu 20 hodin. Potenciální účinek léčebného působení byl zhodnocen porovnáním míry úmrtnosti nádorových a nenádorových buněk před a po léčebném působení.

Výsledky: Kontrolní vzorky buněk GBM vykazovaly bazální hladinu úmrtnosti buněk 10 hodin před a 10 hodin po léčebném působení. Během tohoto 20hodinového úseku míra úmrtnosti zůstala nezměněná. V léčené skupině s buňkami GBM míra úmrtnosti po léčebném působení exponenciálně vzrostla (41%) ve srovnání s kontrolní skupinou. Léčená skupina nenádorových kultivovaných buněk vykázala významné snížení (64%) míry úmrtnosti buněk, tj. protektivní účinky ve srovnání s kontrolní skupinou se vzorky nenádorových buněk.

Závěr: Celkově lze z údajů usoudit, že léčebné působení biopolem významně zvýšilo míru úmrtnosti buněk GBM a současně posílilo životaschopnost normálních mozkových buněk. Z tohoto důvodu by mohlo léčebné působení biopolem být v blízké budoucnosti vhodnou alternativní léčebnou strategií pro onkologické pacienty.

Vyhodnocení parametrů vegetativního růstu po působení biopolem u tykve lahvovité (Lagenaria siceraria) a ibiškovce jedlého (Abelmoschus esculentus) (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar TRIVEDI, Alice BRANTON, Dahryn TRIVEDI et al. Evaluation of Vegetative Growth. Parameters in Biofield Treated Bottle Gourd (Lagenaria siceraria) and Okra (Abelmoschus esculentus). International Journal of Nutrition and Food Sciences [online]. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 688-694. doi: 10.11648/j.ijnfs.20150406.24 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.researchgate.net/publication/288629552 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise International Journal of Nutrition and Food Sciences.

Souhrn: Cílem studie bylo zhodnotit faktory podílející se na růstu po léčebném působení biopolem na semena tykve lahvovité (Lagenaria siceraria) a ibiškovce jedlého (Abelmoschus esculentus). Semena obou plodin byla rozdělena do dvou skupin, z nichž jedna skupina byla dána stranou a označena jako neošetřená a druhá byla podrobena energetickému působení. Variability v parametrech, které se podílí na růstu, byly analyzovány a porovnány s kontrolní skupinou. Dále byla zkoumána hladina glutathionu (GSH) v listech ibiškovce a analyzována DNA u tykve lahvovité pomocí metody RAPD.

Bylo zaznamenáno, že po vyklíčení byly rostliny silné a vzrostlé s lepším porostem oproti kontrolní skupině. Vegetativní růst rostlin ibiškovce byl po energetickém působení silný, s malým porostem, silným stonkem a více plody na jeden nodus, což přispělo k vysokému výnosu ve srovnání s kontrolní skupinou. Endogenní hladina GSH v listech ibiškovce se zvýšila o 47,65% ve srovnání s neošetřenou skupinou, což naznačuje zvýšenou odolnost plodin ibiškovce. Navíc údaje z analýzy DNA ukázaly polymorfizmus (42%) mezi ošetřenými a neošetřenými vzorky tykve. Z celkových výsledků lze usoudit, že energetické působení biopolem na semena tykve lahvovité a ibiškovce jedlého má za následek zlepšení celkového růstu rostlin a výnosu, což může zvýšit kvetení a plození u rostliny. Dle výsledků studie se dospělo k závěru, že energetické působení biopolem může být alternativní metodou ke zvýšení výnosu plodin v oblasti zemědělství.

Vliv energetického působení biopolem na úrodnost půdy (2015)

Zdroj: Mahendra Kumar TRIVEDI, Alice BRANTON, Dahryn TRIVEDI et al. Impact of Biofield Energy Treatment on Soil Fertility. Earth Sciences [online]. Vol. 4, No. 6, 2015, pp. 275-279. doi: 10.11648/j.earth.20150406.19. [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.researchgate.net/publication/288828716 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Earth Sciences.

Souhrn: Měření půdních komponent, jako jsou mikrobiální populace, minerální látky a samozřejmě obsah organického uhlíku, hraje důležitou roli v produktivitě plodin a rostlin. Tato studie se snaží vyhodnotit vliv energetického působení biopolem, provedeného panem Trivedim, na půdu s ohledem na parametry fyzické (elektrická vodivost), chemické (minerální látky) a mikrobiální (bakterie a houby). Pro účely této studie byl vyčleněn pozemek, na kterém se pěstují rostliny. Tento pozemek byl rozdělen na dvě části. Jedna byla označena jako kontrolní a druhá, ošetřena panem Trivedim pomocí energetického působení biopolem bez fyzického kontaktu, byla označena jako ošetřená.

V půdě, která byla ošetřena se, ve srovnání s neošetřenou půdou, celkové množství bakterií navýšilo o 546% a celkové množství hub o 617%. Navíc vodivost ošetřené půdy vzrostla o 79% ve srovnání s půdou neošetřenou. Kromě mikroorganismů se v ošetřené půdě také změnil obsah různých minerálních látek. V kontrolní půdě vykazoval obsah uhličitanu vápenatého 2909 ppm, zatímco v ošetřené půdě se obsah zvýšil až na 3943 ppm, tj. o 36%. U dalších minerálů, jako je dusík a draslík se obsah navýšil o 12% a 7% v porovnání s kontrolní půdou.

Mimoto se podíl minerálních látek, jako je fosfor, železo a chlorid, snížil o 9%, 23% a 41% v porovnání s kontrolní půdou. Kromě chemických složek se obsah organického uhlíku ošetřené půdy také snížil o 8% ve srovnání s kontrolní půdou. Z celkových výsledků lze předpokládat, že energetické působení biopolem na půdu má za následek významné zlepšení fyzických, chemických a mikrobiálních funkcí půdních komponent. Zlepšila se vodivost, zvýšilo se množství podpůrných mikroorganismů, minerálů a celková produktivita plodin. Závěrem lze říci, že energetického působení biopolem by se, díky zvýšení úrodnosti půdy, mohlo využívat jako alternativního způsobu ke zvýšení výnosů kvalitních plodin.