ZPĚT

Výzkumy účinnosti léčby „terapeutickým dotekem“ (Therapeutic Touch)

Vliv „terapeutického doteku“ na bolesti a únavy u onkologických pacientů léčených chemoterapií (2008)

Zdroj: AGHABATI, N., MOHAMMADI, E., POUR ESMAIEL, Z. The Effect of Therapeutic Touch on Pain and Fatigue of Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine [online]. 2010 Sep; 7(3): 375–381. Published online 2008 Feb 2. doi: 10.1093/ecam/nen006, PMCID: PMC2887328 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887328/ ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine – www.hindawi.com/journals/ecam/ .

Detail: Navzdory významným pokrokům v léčbě bolesti je bolest při rakovině špatně zvládána u 80% pacientů s rakovinou. Vzhledem ke škodlivým vedlejším účinkům farmakologické terapie, jimž jsou tito lidé vystaveni, vyvstává naléhavá potřeba klinických studií nefarmakologických intervencí. Aby se otestoval účinek terapeutického doteku (TT) na bolesti a únavu pacientů s rakovinou podstupujících chemoterapii, byla provedena experimentální studie, při které se formou náhodného výběru utvořily tři výzkumné skupiny: experimentální (TT), placebo skupina (placebo TT) a kontrolní skupina (běžná péče). Devadesát pacientů léčených chemoterapií, s prokazatelnou bolestí a únavou, bylo náhodně vybráno do jedné ze tří skupin v Centru pro rakovinu v nemocnici Imama Khomeiniho v Teheránu, Írán. Bolest a únava byly u účastníků měřeny a zaznamenány před a po výkonu po dobu 5 dnů (jednou denně). Zásah se skládal z 30 minut TT působení jednou denně po dobu 5 dnů mezi 10:00 a 10:30 hod. Vizuální analogové stupnice (VAS) bolesti a únavy Rhoten Scale (RFS) byly doplněny o dobu 5 dní před a po zásahu u pacientů.

Závěr: Terapeutický dotek (TT) měl větší účinnost při snižování bolesti a únavy pacientů s nádorovým onemocněním léčených chemoterapií, než ve skupině s běžnou péčí, přičemž ve skupině placebo byl pozorován klesající trend bolesti a únavy ve srovnání se skupinou s běžnou péčí .

Šetření účinků terapeutického doteku při akutní chemoterapií vyvolané nevolnosti u žen s karcinomem prsu v Isfahánu, Írán, 2012-2013 (2015)

Zdroj: MATOURYPOUR, P., ZARE, Z., MEHRZAD, V. et al. An investigation of the effects of therapeutic touch plan on acute chemotherapy-induced nausea in women with breast cancer in Isfahan. Journal of Education and Health Promotion [online]. Iran, 20122013. 2015; 4: 61. Published online 2015 Aug 6. doi: 10.4103/22779531.162380, PMCID: PMC4579769, Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430688 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Education and Health Promotion – www.jehp.net .

Detail: V letech 2012-2013 byla provedena kvazi-experimentální, jednoduchá slepá, randomizovaná kontrolovaná studie se třemi skupinami (kontrolní, placebo a intervence) ve Fakultní nemocnici v Isfahán Seyedolshohada. Působeno bylo terapeutickým dotekem na ženy s rakovinou prsu, ve třech skupinách absolvovaly stejný režim. Informace byla zaznamenána na kontrolní seznam po infuzi chemoterapeutických léků. Analýza dat byla provedena pomocí testů SPSS, ANOVA a Kruskal-Wallis.

Test ANOVA ukázal, že terapeutický dotek byl významně účinnější při snižování délky nevolnosti v porovnání s kontrolní skupinou a skupinou s placebem (P <0,001). Test Kruskal-Wallis ukázal, že četnost výskytu nevolností byla také snížena v intervenční a placebo skupině ve srovnání se skupinou kontrolní (P <0,001). Terapeutický dotek byl významně účinnější v oddálení nástupu nevolnosti v porovnání s kontrolní skupinou a skupinou s placebem (P <0,001).

Závěr: Tento výzkum ukázal, že léčba terapeutickým dotekem je účinná při snižování akutní nevolnosti přivozené chemoterapií; zdravotním sestrám a bratrům je tedy doporučeno studium a provádění léčby terapeutickým dotekem.

Vyhodnocení léčby jemným dotekem u 35 pacientů s rakovinou (2004)

Zdroj: WEZE, C., LEATHARD, H.L., GRANGE, J. et al. Evaluation of healing by gentle touch in 35 clients with cancer. European Journal of Oncology Nursing [online]. 2004 Mar;8(1):40-9, School of Health, Medical Sciences and Social Work, Faculty of Health & Social Care, St. Martin's College, Lancaster LA1 3JD, UK [cit. 2018-07-28]. Dostupné z:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003743 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise European Journal of Oncology Nursing – www.ejoncologynursing.com .

Detail: Nekontrolované, předběžné vyhodnocení léčby jemným dotekem u pacientů s rakovinou bylo provedeno v Centru pro komplementární péči v Eskdale v Cumbrii. K účasti byli přizváni všichni klienti, kteří středisko navštěvovali mezi roky 1995 a 2001. Svá data poskytlo 35 pacientů s rakovinou. Výsledky měření zahrnují stav před a po ošetření u fyzických i psychických funkcí. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí dotazníku s vizuálními analogovými stupnicemi pro subjektivní hodnocení příznaků a dotazníků EuroQoL (EQ5D) pro obecný zdravotní stav.

Závěr: Wilcoxon Signed Ranks testy ukázaly statisticky významné zlepšení psychické a fyzické kondice, s pozitivními dopady na kvalitu života. Nejvýraznější zlepšení bylo pozorováno v hodnocení v následných oblastech: stres a uvolnění, těžké bolesti/nepohodlí, deprese/úzkosti, a to zejména u jedinců s nejtěžšími příznaky na počátku. Studie nezjistila žádné nežádoucí účinky vyplývající z léčby. Tato zjištění ukazují, že léčba je bezpečným a účinným doplňkem konvenční lékařské péče, který může zmírnit některé stresující aspekty rakoviny, včetně těch, které vznikají v důsledku současných postupů léčby rakoviny. Budoucí důsledné vyhodnocování této metody prospektivními, randomizovanými a kontrolovanými pokusy je velmi opodstatněné, stejně jako další výzkum jejího potenciálu pro užití v paliativní péči.

Účinek léčebného doteku na behaviorální symptomy osob s demencí (2005)

Zdroj: WOODS, D.L., CRAVEN, R.F., WHITNEY J. The effect of therapeutic touch on behavioral symptoms of persons with dementia. Alternative Therapies in Health and Medicine [online]. 2005 JanFeb;11(1):6674, College of Nursing, University of Arkansas for Medical Sciences, USA [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15712768 ; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Alternative Therapies in Health and Medicine – www.alternative-therapies.com .

Detail: U přibližně 80% klientů pečovatelských domů, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a související demencí, se rozvíjí behaviorální symptomy demence. Vzhledem ke škodlivým vedlejším účinkům farmakoterapie v této populaci vyvstává naléhavá potřeba klinických studií nefarmakologických zásahů. Cílem je zkontrolovat efekt terapeutického doteku na četnost a intenzitu příznaků demence.

Randomizovaná, dvojitě slepá, tří-skupinová experimentální studie: experimentální (terapeutický dotek), placebo (placebo terapeutického doteku) a kontrolní (obvyklá péče). Padesát sedm obyvatel, ve věku 67 až 93 let, vykazující příznaky demence, bylo randomizováno do jedné ze tří skupin v rámci tří jednotek pro speciální péči, do tří zařízení dlouhodobé péče v západní kanadské provincii. Behaviorální pozorování byla prováděna každých 20 minut od 8:00 do 18:00 hodin tři dny před zásahem a tři dny po zásahu vyškolenými pozorovateli, kteří byli slepě přiřazeni ke skupině. Zásah se skládal z terapeutického doteku aplikovaného dvakrát denně po dobu 5-7 minut po tři dny mezi 10:00 a 11:30 hod a mezi 15:00 a 16:30 hod (N = 57). Hlavní výslednou proměnnou byly celkové behaviorální příznaky demence, které se skládaly z šesti kategorií chování: motorický neklid rukou, snaha vymanit se z omezení, hledání/bloumání, klepání/bouchání, pochodování/přecházení, vokalizace.

Závěr: Analýza rozptylu (ANOVA) (F = 3,331, p = 0,033) a test Kruskal-Wallis (chi2 = 6,661, p = 0,036) demonstrovaly významný rozdíl v celkových behaviorálních příznacích demence, motorického neklidu rukou a vokalizaci, v experimentální skupině ve srovnání s placebem a kontrolními skupinami. V experimentální skupině bylo zaznamenáno významně efektivnější snižování příznaků demence, než je tomu u obvyklé péče, zatímco ve skupině s placebem se ukázal klesající trend v příznacích demence podobný jako u běžné péče. Terapeutický dotek nabízí nefarmakologický, klinicky relevantní způsob, který by mohl být použit ke snížení příznaků demence u konkrétně dvou převládajících druhů projevů, tj. motorického neklidu rukou a vokalizace.

Léčebný dotek ovlivňuje syntézu DNA a mineralizaci v kulturách lidských osteoblastů (2008)

Zdroj: JHAVERI, A., WALSH, S. J., WANG, Y. et al. Therapeutic Touch Affects DNA Synthesis and Mineralization of Human Osteoblasts in Culture. Journal of Orthopaedic Research [online]. Přijato dne 1. srpna 2006; schváleno dne 27. března 2008; Zveřejněno online 3. června 2008 ve Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI 10.1002/jor.20688 [cit. 2018-07-28]. Dostupné z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18524012; Překlad – KoS.

Zveřejněno v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Orthopaedic Research.

Shrnutí: Techniky komplementární a alternativní medicíny (CAM) se běžně užívají v nemocnicích a soukromých zdravotnických zařízeních. Účinnost mnohých z těchto postupů však nebyla důkladně prozkoumána vědeckým způsobem. Tak tomu je i u terapeutického doteku (TT), který byl vyvinut Dr. Dolores Krieger and Dorou Kunz. Tato technika spočívá ve vysoce disciplinovaném postupu, který má 5 kroků a na základě kterého může praktik vytvářet energii prostřednictvím svých rukou, aby tak podpořil léčebný proces.

Existují četné klinické studie o účincích TT, ale málo studií in vitro. Naším cílem bylo zjistit, zda má terapeutický dotek nějaký vliv na proliferaci, diferenciaci a mineralizaci osteoblastů in vitro. TT byl prováděn dvakrát týdně po dobu 10 minut vždy u lidských osteoblastů (HOBs) a u buněčné linie SaOs-2 odvozené z osteosarkomu. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v syntéze DNA, testované inkorporací [3H]-thymidinu po 1 a 2 týdnech u SaOs-2 a po 1 týdnu u HOBs. Po čtyřech terapiích TT ve 2 týdnech se nicméně, v porovnání s kontrolním vzorkem, výrazně zvýšila (p = 0,03) syntéza DNA u HOBs.

Tyto údaje byly potvrzeny pomocí imunocytochemické metody k detekci proliferačního buněčného jaderného antigenu (PCNA). Po dvou týdnech v diferenciačním médiu se díky TT výrazně zvýšila mineralizace HOBs (p = 0,016) a zároveň snížila mineralizace SaOs-2 (p = 0,0007) ve srovnání s kontrolním vzorkem. Navíc analýza Northern blot ukázala, že TT přivodil nárůst exprese mRNA pro kolagen typu I, kostní sialoprotein a alkalickou fosfatázu u HOBs a zároveň se snížila míra těchto kostních markerů u buněk SaOs-2. Závěrem lze říci, že terapeutický dotek dle všeho zvyšuje syntézu DNA, diferenciaci a mineralizaci lidských osteoblastů a zároveň snižuje diferenciaci a mineralizaci buněčné linie odvozené z osteosarkomu.