ZPĚT

Zkušenosti se začleňováním CAM do zdravotnického systému v Toskánsku v Itálii

Jak již bylo řečeno výše, v Toskánsku je komplementární medicína postupně začleňována do veřejné zdravotní péče již od konce 90. let. Vývoj postavení CAM v rámci italského zdravotnického systému shrnul ve své prezentaci na Mezinárodním kongresu o integrativním zdraví a medicíně v roce 2016 doktor Elio Rossi (252). Uvádíme dvě jeho přehledové mapy, které zobrazují toskánské kliniky nabízející CAM v rámci své péče (obr. 25 a 26).

97 klinik, kde je poskytována CAM, v jednotlivých regionech Toskánska (duben 2014)

Obr. 25 – Toskánsko (Itálie): 97 klinik, kde je poskytována CAM, v jednotlivých regionech Toskánska (duben 2014). Vlevo je návštěvnost v jednotlivých letech.

Zdroj: ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online].
http://icihm.damid.de/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf

 

Příklady klinik, kde je poskytována CAM, pro jednotlivé regiony Toskánska

Obr. 26 – Toskánsko (Itálie) – příklady klinik, kde je poskytována CAM, pro jednotlivé regiony Toskánska

Zdroj: ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online].
http://www.icihm.org/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf


V roce 2007 byl v Toskánsku přijat regionální zákon, který umožnil uplatnění vybraných oborů komplementární medicíny v rámci veřejných zdravotnických zařízení. V Pitiglianu v Toskánsku se díky tomu podařilo uskutečnit přelomový projekt integrace konvenční a alternativní medicíny – vznik první nemocnice integrované medicíny v Itálii. Po dvouleté přípravě zde bylo v roce 2011 založeno Centrum pro integrovanou medicínu – první nemocnice, která poskytuje CAM také hospitalizovaným pacientům. Začala zde být rozvíjena spolupráce zástupců konvenční medicíny na straně jedné a specialistů na homeopatii, akupunkturu a tradiční čínskou medicínu na straně druhé, a to v rámci jednoho lékařského týmu. Projekt byl inspirován mimo jiné zkušenostmi Královské londýnské nemocnice pro integrovanou medicínu – její zástupce byl dokonce členem vědeckého týmu, který projekt v Pitiglianu vypracoval.

Průběh a výsledky tohoto projektu jsou popsány v článku Integrace mezi ortodoxní medicínou, homeopatií a akupunkturou pro hospitalizované pacienty: Tři roky zkušeností v první nemocnici integrované medicíny v Itálii (Integration between orthodox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in the first hospital for Integrated Medicine in Italy) (253), který byl publikován v roce 2015. Přinášíme abstrakt a několik úryvků z tohoto článku:

Abstrakt

Nemocnice v Pitiglianu (Toskánsko) je první nemocnicí v Itálii, kde se zavádí do praxe model integrované medicíny. Toto klinické prostředí umožňuje užití komplementární medicíny (homeopatie a akupunktury /針灸 zhēn jiǔ/) vedle ortodoxních léčebných metod (konvenční medicíny). Léčebný model spočívá v rovnocenné spolupráci mezi lékaři, kteří jsou odborníky v komplementární a alternativní medicíně (CAM; 補充與替代醫學 bǔ chōng yǔ tì dài yī xué), a ostatním nemocničním personálem. Tento text seznamuje s problémy, kritickými aspekty a potenciálem tohoto inovativního prostředí.

Klinické prostředí pro integrovanou medicínu bylo hodnoceno zčásti pozorováním a zčásti analýzou odpovědí v dotaznících. Odpovědi poskytl personál z řad ortodoxní medicíny a nemocniční pacienti.

Projekt se nadále vyvíjí, a to i přes počáteční částečnou nepřízeň některých lékařů v nemocnici a externích lékařů. Nicméně tuto zkušenost lze považovat za pozitivní, jak ve vysoké míře potvrdilo mnoho zdravotnických pracovníků a většina nemocničních pacientů. Kromě toho výsledky specifických zákroků prováděných metodami CAM jsou mimořádně pozitivní. Doposud bylo léčeno 532 hospitalizovaných pacientů postižených akutními onemocněními a opakovanými chronickými nemocemi. U těchto pacientů probíhala neurologická či ortopedická rehabilitace po prodělání mrtvice, krvácení do mozku, neurologického onemocnění a operací souvisejících s protézami končetin.

Tento projekt se snaží italským orgánům veřejného zdraví představit inovativní a pozitivní zkušenost, která by mohla dále přinést užitek komukoli, kdo by chtěl podporovat podobné iniciativy v rámci vlastních veřejných zdravotnických institucí.“ (254)


Účinnost a hodnocení integrované medicíny

Obr. 27 – Nemocnice v Pitiglianu (Toskánsko) – model integrované medicíny v praxi:
Zhodnocení výsledků u 532 hospitalizovaných pacientů

Zdroj: S. Bernardini, F. Cracolici, R. Ferreri, M. Rinaldi, R. Pulcri. Integration between orthodox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in the first hospital for Integrated Medicine in Italy [online]
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000450

1. Úvod

Komplementární medicína není oficiálně uznána ortodoxní medicínou ve většině západních zemí, včetně Itálie. To je způsobeno především kulturními bariérami, a proto nebylo možné stanovit pravidla ani získat důvěru ze strany institucí. Italská regionální vláda nicméně poskytla příležitost uplatnit regionální operativní opatření, což umožnilo Centru pro integrovanou medicínu v Pitiglianu (Toskánsko) implementovat inovativní přístup ke zdravotní péči (viz dodatek 1).

Centrum pro integrovanou medicínu v Pitiglianu bylo založeno v únoru 2011 toskánským regionálním zdravotnickým úřadem s cílem poskytovat pomoc pacientům a provádět vědecké výzkumné projekty. Toto Centrum představuje první veřejnou nemocnici v Itálii, ve které je hospitalizovaným pacientům poskytována léčba homeopatiky, akupunkturou (針灸 zhēn jiǔ), jakož i prostřednictvím tradiční čínské medicíny (中醫 Zhong Yi, TCM). Tento přelomový projekt zahrnuje několik cílů, kterých by v rámci italského veřejného zdravotnického systému mělo být dosaženo:

(i) potenciálně vytvořit klinické prostředí mezi praktiky ortodoxní medicíny a praktiky komplementární a alternativní medicíny (CAM; 補充與替代醫學 bǔ chōng yǔ tì dài yī xué), které je založeno na vzájemné shodě a úzké spolupráci, pokud se týká léčby a péče;

(ii) vyzkoušet u hospitalizovaných pacientů interdisciplinární přístup;

(iii) ověřit příznivé účinky vyplývající z tohoto přístupu z hlediska zlepšení kvality života u pacientů s chronickým onemocněním, jakož i snížení vedlejších účinků vyvolaných konvenční léčbou;

(iv) ověřit potenciální výhody integrované medicíny z hlediska řízení nákladů, pokud jde o regionální systém zdravotní péče.

Tento dokument popisuje nemocniční klinické prostředí integrované medicíny, operační plán, obtíže související s jeho plněním, rozhodující momenty, příležitosti a prospěšné účinky zaznamenané lékaři a pacienty po třech letech od počátku projektu. V rámci daných úkolů lékaři CAM (homeopatie, akupunktura a TCM) pečují o pacienty prostřednictvím integrované medicíny na pěti klinikách (pro ambulantní pacienty) a v nemocničních odděleních, jakož i v neurologickém a ortopedickém Rehabilitačním centru (pro hospitalizované pacienty) v Mancianu (Toskánsko). Pacienti tohoto centra prodělali cévní mozkovou příhodu nebo trpí chronickými neurologickými onemocněními (amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, Parkinsonovy syndromy atd.), případně podstoupili operaci kolene či kyčelních kloubů. Pro italský systém zdravotní péče toto představuje průkopnický projekt, jehož příprava trvala dva roky (od roku 2008 do roku 2010) (viz dodatek 1).“ (255)

„4. Závěry

V předloženém dokumentu jsme se snažili charakterizovat vlastnosti inovativního klinického prostředí integrované medicíny v Itálii, nastalé zásadní problémy a přijatá opatření k jejich vyřešení. Doufáme, že je tento dokument užitečný pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří chtějí definovat společnou integrační strategii, a zároveň může poskytnout užitečnou informaci těm, kteří zamýšlí převzít obdobnou iniciativu v oblasti zdraví. I přes velké potíže ze strany ortodoxních lékařů jsme byli schopni prokázat, že:

(i) je možné realizovat klinické prostředí integrované medicíny, jež se zakládá na úzké spolupráci mezi lékaři ortodoxní medicíny a lékaři CAM (補充與替代醫學 bǔ chōng yǔ tì dài yī xué);

(ii) tento model zdravotní pomoci je velmi ceněn pacienty;

(iii) pocit životní pohody se u pacientů, kterým se v nemocnici dostává integrované péče, zvyšuje.

Jsme přesvědčeni, že tato malá nemocnice byla schopna zjednodušit realizaci takovéhoto zdravotního projektu díky nastolení intenzivnější spolupráce mezi jednotlivci, kteří byli do projektu zapojeni. Soužití a spolupráce mezi lékaři ortodoxní medicíny a lékaři CAM jsou velmi ceněny pacienty. Tito uvádí, že se zvýšila jejich důvěra v ortodoxní medicínu nabízenou v této nemocnici od té doby, co byla zavedena homeopatické léčba a léčba tradiční čínskou medicínou (中醫 zhōng yī). Kromě toho za přidanou hodnotu považujeme hodnocení ze strany starších a velmi starých pacientů, kteří mají o CAM jen malé povědomí zapříčiněné místním kulturním prostředím. Dle našeho názoru by bylo důležité, aby se tento nový zdravotnický model zaváděl do větších zdravotnických struktur v Itálii, a proto doufáme, že naše konkrétní zkušenosti, které se osvědčily a neustále rostou, mohou být příkladem pro obdobné budoucí iniciativy.“ (256)

Dodatek 1.

Od roku 1996 poskytoval region Toskánsko služby komplementární medicíny jako součást svého systému veřejné zdravotní péče. Od roku 1999 jsou v Toskánsku provozována tři regionální centra pro homeopatii, akupunkturu (針灸 zhēn jiǔ), tradiční čínskou medicínu (中醫 zhōng yī) a fytoterapii. Pacienti mohou čerpat výhod těchto služeb zaplacením poplatku podobnému lékařskému poplatku za služby poskytované ortodoxní medicínou. Regionálním zákonem č. 9 schváleným v roce 2007 byly uznány čtyři obory komplementární medicíny (manuální medicína, akupunktura, homeopatie a fytoterapie) jakožto „oficiální“ medicíny regionálních zdravotnických služeb, které smí být uplatněny u populace v rámci veřejných zdravotnických zařízení v tomto regionu. V současné době existuje v Toskánsku více než 100 ambulantních klinik, které poskytují služby komplementární medicíny. Zákon č. 9 umožnil zřízení první nemocnice integrované medicíny v Itálii, která poskytuje CAM (homeopatie, akupunktura a tradiční čínská medicína) také hospitalizovaným pacientům. Toskánský region jmenoval Vědecký výbor, který navrhl a vypracoval výzkumný projekt mezi lety 2008 a 2010. Výbor sestává ze zástupců řídících orgánů zdravotnického systému Toskánka; jsou jimi lékaři s velkými zkušenostmi v homeopatii, fytoterapii, akupunktuře a tradiční čínské medicíně (TCM); děkani lékařských fakult na univerzitách ve Florencii a Sieně; znalec z odvětví soudního lékařství; správní činitelé místního zdravotnického orgánu ASL 9 (257); primář interní medicíny nemocnice v Pitiglianu a lékařský ředitel Londýnské královské nemocnice pro integrovanou medicínu (Royal London Hospital for Integrated Medicine); a je koordinován lékařem specializovaným v integrované medicíně jmenovaným regionem Toskánsko. V roce 2010 byl projekt schválen prostřednictvím příslušných norem přijatých regionem Toskánsko, čímž byl vyjádřen souhlas k otevření nemocničního centra pro integrovanou medicínu s cílem poskytovat hospitalizovaným i ambulantním pacientům péči pomocí CAM a provádět vědecký výzkum.“ (258)


(252) ROSSI, Elio. Integrative medicine in Italy and the Tuscany experience [online]. Homeopathic Clinic – Hospital of Lucca, Tuscan Network for Integrative Medicine, str. 34-35 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z:
http://icihm.damid.de/images/Presentations/Track9_Rossi_E_Integrative_medicine_in_Italy_2016.pdf

(253) BERNARDINI, S., CRACOLICI, F., FERRERI, R. et al. Integration between orthodox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in the first hospital for Integrated Medicine in Italy. Journal of Traditional and Complementary Medicine [online], Volume 5, Issue 4, October 2015, Pages 234-240 [cit. 2016-06-01]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000450. Překlad – KoS.

(254) Tamtéž, s. 234.

(255) Tamtéž, s. 234-235.

(256) Tamtéž, s. 239.

(257) Pozn. překl.: ASL 9 – Azienda Unità Sanitaria Locale N 9, regionální veřejný orgán provincie Grosseto v rámci Národní zdravotní služby v Itálii. Čerpáno z: https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_sanitaria_locale

(258) BERNARDINI, S., CRACOLICI, F., FERRERI, R. et al. Integration between orthodox medicine, homeopathy and acupuncture for inpatients: Three years experience in the first hospital for Integrated Medicine in Italy. Journal of Traditional and Complementary Medicine [online], Volume 5, Issue 4, October 2015, Pages 234-240 [cit. 2016-06-01]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2225411015000450