ZPĚT

Závěrečná zpráva projektu CAMbrella

Pracovní balíček 6 (WP6):

Globální perspektiva

Hlavní příjemce: Institut Karolinska (Karolinska Institute, KI)

Cíle:
Záměrem WP6 bylo zmapovat mezinárodní postavení a status CAM v rámci politiky zdravotní péče tak, aby bylo možno vidět situaci EU v kontextu. Tento přístup se zakládá na Globální strategii WHO pro tradiční medicínu (TM) a/nebo CAM a jeho hlavními cíli bylo:

 • zapracovat zkušenosti ze zemí, ve kterých je výzkum a vývoj (R&D) v CAM integrován a veřejně podporován (USA/Kanada) a zároveň zkoumat její užívání jakožto TM v rozvojových zemích (Čína/Indie)
 • pochopit klady a zápory výzkumu a vývoje v CAM, na mezinárodní úrovni řešit otázky práv a potřeb pacientů, nákladů, regulace (praktiků a produktů), důkazní základny a výzkumné politiky/strategie
 • zvážit rizika nadměrného sběru léčivých rostlin a chránit tradiční zděděné znalosti tradiční medicíny, jichž se v rámci CAM užívá.
 • identifikovat strategie, na které se musíme zaměřit z perspektivy EU a rozvíjet pochopení případného vztahu EU k mezinárodním vývoji.

Popis práce:
Prostřednictvím nominačního procesu a stanovením priorit bylo označeno patnáct globálních zainteresovaných stran v oblasti výzkumu a vývoje, a sice na základě jejich mezinárodního významu určeného dle počtu publikací, financovaných výzkumných projektů a finančních prostředků přidělených na výzkum:

 • Odbor pro ajurvédu, jógu a naturopatii, unani, siddhu a homeopatii (Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, AYUSH), Indie – státem financovaný resort/institut
 • Ústřední rada pro výzkum léčebných systémů Ajurvéda a Siddha (Central Council for Research in Ayurveda & Siddha, CCRAS), AYUSH, Indie – státem financovaný resort/institut
 • Čínská akademie tradiční čínské medicíny (China Academy of Traditional Chinese Medicine), Čína – státem financovaný resort/institut
 • Konsorcium akademických zdravotních středisek pro integrační medicínu/zde jako IM konsorcium (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, CAHCIM), Severní Amerika – výzkumná asociace
 • Federální ministerstvo zdravotnictví/komplementární a alternativní medicína (Federal Ministry of Health/Complementary and Alternative Medicine), Brazílie – státem financovaný resort/institut
 • Mezinárodní společnost pro výzkum komplementární medicíny (International Society for Complementary Medicine Research, ISCMR), mezinárodní výzkumná asociace
 • Japonská společnost orientální medicíny (Japan Society of Oriental Medicine), Japonsko – výzkumná organizace
 • Korejský institut orientální medicíny (Korean Institute of Oriental Medicine), Korea – státem financovaný resort/institut
 • Národní centrum pro komplementární a alternativní medicínu, Národní ústavy zdraví (National Center for Complementary and Alternative Medicine, National Institutes of Health), USA – státem financovaný resort/institut
 • Národní institut komplementární medicíny (National Institute of Complementary Medicine, NCIM), Austrálie – výzkumná organizace (částečně financováno státem)
 • Ředitelství přírodních produktů pro zdraví, federální ministerstvo zdravotnictví (Natural Health Product Directorate, Health Canada), Kanada – státem financovaný resort/institut
 • Osherův program pro integrační medicínu (Osher Program for integrative medicine), centra situovaná v USA a Švédsku – výzkumná organizace
 • Výzkumná rada pro komplementární medicínu (Research Council for Complementary Medicine), mezinárodní, se sídlem ve Velké Británii – výzkumná organizace
 • Samueli institut (Samueli Institute), USA – výzkumná organizace
 • Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO), tradiční medicína, mezinárodní – globální zdravotnická organizace

V rámci WP6 byl vytvořen protokol pro sběr dat, částečně založen na struktuře, procesu a výstupních ukazatelích publikovaných WHO, s cílem usnadnit tvorbu fakticky podložených národních politik pro léčivé přípravky. Protokol se zabýval těmito hlavními tématy: definice úkolů, činnosti výzkumu a vývoje a explicitní či implicitní strategie výzkumu a vývoje.

Shromáždili jsme informace z politických dokumentů prioritních zainteresovaných stran, se kterými jsme pak vedli osobní pohovory. Volili jsme dokumenty na základě jejich významu co do odpovědí na otázky v rámci výzkumného protokolu, včetně politických dokumentů a informací na webových stránkách. Přesto, že nezávisle na pohovorech byly dokumenty k dispozici pro všechny prioritní zainteresované strany, pohovory se ukázaly jako velmi cenné pro nalezení co nejrelevantnějších, nejpřesnějších a nejaktuálnějších dokumentů.

Mezinárodní shromáždění v Chengdu, Čína, bylo uspořádáno tak, aby se mohlo využít přítomnosti širšího okruhu posluchačů – vědeckých pracovníků v CAM, kteří se zúčastnili velkého mezinárodního výzkumného zasedání (ICCMR)85 2011. Na tomto shromáždění se prezentovaly výsledky WP6 a účastníci byli přizváni, aby se vyjádřili k poznatkům. Kromě toho se vedly oddělené rozhovory s korejskými a čínskými odborníky na vysoké úrovni. S využitím principů obsahové analýzy, WP6 provedl analýzu rozhovorů s klíčovými zainteresovanými stranami a dokumentových informací sebraných od všech zainteresovaných stran. Do popisných údajů byly zahrnuty: rozpočet, zdroj financování, počet financovaných projektů a oblast zájmu (např. TM/CAM vs. konkrétní terapie). Explorační analýza obsáhla údaje z obou dokumentů a rozhovorů týkajících se úkolů mise a strategií výzkumu a vývoje. Strategie výzkumu a vývoje lze kategorizovat následně:

 • kontext, paradigmata, filozofické chápání a využití
 • bezpečnostní status
 • komparativní efektivnost
 • komponent účinnosti
 • biologické mechanismy

Zjištění:
Z výsledků vyplývá, že činnosti klíčových zainteresovaných stran se výrazně liší z hlediska kapacity, poslání a zdrojů financování (soukromé/veřejné). Výzkum a vývoj vybraných zainteresovaných stran zahrnuje celou škálu činností, od pouhého poskytování finančních prostředků na výzkum přes komplexní výzkum a vývoj až po komunikační plán.

Hlavní zainteresované strany na globální scéně výzkumu a vývoje v CAM se výrazně liší z hlediska kapacity, poslání a zdrojů financování (soukromé/veřejné), a to od pouhého poskytování finančních prostředků na výzkum přes provádění komplexního výzkumu a vývoje až po komunikační plán. Byl zaznamenán všeobecný posun ve strategii výzkumu a vývoje; před deseti lety se výzkum soustředil zejména na zkoumání účinnosti a mechanismů, zatímco nyní většina zainteresovaných stran klade důraz na význam širokého výzkumného spektra, jehož obsahem jsou metodologie zkoumající kontext, bezpečnost a komparativní efektivnost celých systémů zdravotní péče.

Pokud jde o úroveň investic do výzkumu CAM a integraci výsledků výzkumu do zdravotní politiky a zdravotnických předpisů, Evropa výrazně zaostává za ostatními regiony jako Severní Amerika, Asie a Austrálie. Mezi mnoha zainteresovanými stranami se objevil nový trend upřednostňovat studie zaměřené na klinickou efektivnost celých systémů zdravotní péče. Volba metod(y) pro každý jednotlivý projekt nebo experiment by se měla zakládat na specifických vědeckých otázkách a měla by se zaměřit na poskytování bezpečných a účinných opatření v oblasti zdravotní péče pro občany EU.

Poučení z této analýzy mezinárodních zainteresovaných stran ve výzkumu a vývoji CAM poskytlo cenný podklad pro výzkumný plán CAM v EU. V souladu s našimi zjištěními (Hök J et al. International Development of Traditional Medicine/Complementary and Alternative Medicine Research – What can Europe learn? Forsch Komplementmed 2012;19(suppl 2):44-50)86 , výzkumná strategie CAM pro Evropu by se měla zakládat na popularitě specifických opatření a souviset s národními nebo regionálními potřebami veřejného zdraví a zdravotní zátěže.
WP6 podporuje tvorbu centralizovaného a akademicky podporovaného výzkumného centra EU pro CAM.