ZPĚT

CAMBRELLA v dokumentech

Závěrečná zpráva projektu CAMbrella

(celý dokument (72) )

CAMbrella (GA No. 241951) Final Report

Sledované období: 01/01/2010 – 31/12/2012

Veřejná zpráva

2013-02-28 241951 1161600 Final Report Publishable Summary.pdf

Shrnutí

Kontext: Status komplementární a alternativní medicíny (CAM) v rámci EU vyžaduje objasnění. Užívaná terminologie CAM, terapie, právní postavení, předpisy a přístupy se v jednotlivých státech liší, nicméně využívání CAM je mezi občany EU obecně rozšířené.

Cíle a metody: Projekt byl zaměřen na vyhodnocení podmínek užívání a poskytování CAM v Evropě a na vytvoření pracovního plánu pro výzkum CAM v Evropě. Specifickými cíli bylo vytvořit v EU síť zahrnující špičková výzkumná střediska pro společné projekty, se záměrem dosáhnout základního konsenzu v terminologii popisující intervence CAM, vytvořit znalostní základnu, která usnadní pochopit poptávku pacientů po CAM a její prevalenci, přezkoumat stávající právní postavení a podmínky upravující poskytování CAM a prozkoumat potřeby a postoje občanů EU vůči CAM. Na základě těchto informací byl navržen pracovní plán, který umožní udržitelný a prioritizovaný budoucí výzkum CAM v Evropě.

Zjištění: Vzhledem k jazykové různorodosti vázané k evropským kulturám a tradicím se proces, zaměřený na dosažení shody ohledně CAM terminologií, ukázal být obtížný. Skupina se nakonec dohodla na pragmatické definici CAM, jež by zohlednila její širokou oblast působnosti. V Evropě neexistuje společný přístup k regulaci praxe CAM; všech 39 zemí, které byly sledovány, uplatňuje svůj vlastní přístup. Trh bylinných a homeopatických přípravků je nicméně regulován v každé zemi podobně, v souladu se směrnicemi EU. Některé ze směrnic EU plus další právní a neoficiální dokumenty mají přímý i nepřímý vliv na to, jakým způsobem k CAM přistupují evropští pacienti, lékaři a výzkumní pracovníci.

Mnoho evropských občanů má k CAM pozitivní postoj, třebaže tyto postoje a potřeby nebyly plně prozkoumány v celé Evropě. Přejí si mít přístup k rozšířené a různorodé nabídce služeb CAM, potřebují snadno dostupné a spolehlivé informace, požadují transparentní regulaci CAM a vzdělávání těch, kteří CAM poskytují.
Analýza literatury o využívání CAM poskytla nejednoznačná data. Vykazovaná prevalence se pohybuje mezi 0,3 a 86%. Mnohé ze studií mají nízkou metodologickou kvalitu. Z několika zemí existují spolehlivé údaje, ve většině z 27 členských států EU ovšem nikoliv. Nejčastěji bylo zaznamenáno využití bylinné medicíny. Nejčastěji hlášené byly obtíže muskuloskeletálního systému. Výsledkem pilotáže stávajícího dotazníku (přeložen do 4 jazyků) byl poznatek, že dotazník stále vykazuje mnoho slabin a bude tak vyžadovat zásadní revizi.

Bylo zjištěno, že Evropa postrádá ucelený přístup k poskytování CAM. Jak lékaři, tak nelékařští praktici hrají důležitou úlohu v uplatnění CAM v Evropě. Výuka a certifikace jsou předmětem mezinárodních, národních a v některých zemích i regionálních předpisů. Oblasti, jako jsou odborná příprava, vzdělávání a poskytování CAM, naráží na naprostou absenci jednotného přístupu.

Klíčové zainteresované strany na globální scéně výzkumu a vývoje CAM se značně liší v kapacitě, poslání a zdrojích financování (soukromé/veřejné). Byl pozorován všeobecný posun ve strategii výzkumu a vývoje. Tam, kde před lety byl výzkum zaměřen hlavně na zkoumání účinnosti a mechanismů, dnes většina zúčastněných stran akcentuje důležitost širokého spektra výzkumu včetně metodologií zkoumání kontextu, bezpečnosti a srovnávací účinnosti celých zdravotních systémů. Ve srovnání s jinými regiony, jako jsou Severní Amerika, Asie a Austrálie, je úroveň investic do CAM v Evropě nízká.

Přezkum literatury, zahrnující 170 vědeckých prací, identifikoval následné klíčové otázky týkající se výzkumu CAM: praktické problémy ve výzkumu CAM (např. randomizace a zaslepení), užívání kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu, výzkumných strategií/priorit a otázky související se specifickými postupy v CAM. Na základě těchto zjištění a komplexní diskuse, navrhovaný pracovní plán pro evropský výzkum v CAM vyvozuje tyto závěry:
1) CAM je zanedbaná oblast výzkumu, která vyžaduje více aktivit.
2) Výzkum CAM musí reagovat na potřeby občanů, pacientů, poskytovatelů a dalších zúčastněných stran. 3) Výzkum musí reflektovat reálné podmínky zdravotní péče v Evropě.
4) Pro usnadnění tohoto procesu by proto byla vhodná participace centralizovaného a akademicky podporovaného centra EU pro CAM.

Výměna informací a šíření výzkumu CAM hrály zásadní roli pro tento koordinační plán. Podpora kapacit, soudržnosti a kolegiality v rámci libovolné výzkumné skupiny se ukázaly jako důležitý faktor pro zabezpečení nepřetržitého šíření výsledků výzkumu, jak mezi širokou veřejnost tak mezi zájmové skupiny, a pro prezentování výsledků ve formě dosažitelné a uchopitelné širší veřejností.

Souhrnný popis souvislostí a cílů projektu

Stav komplementární a alternativní medicíny (CAM) v Evropě se vyznačuje enormní různorodostí ve všech aspektech včetně používané terminologie, používaných metod, prevalence, stejně jako různorodým právním statusem a regulací uvnitř jednotlivých států. Rozmanitost a pluralita názorů a postojů k CAM, a to i v rámci relativně malé akademické komunity CAM, činí koordinovaný evropský přístup k výzkumu CAM obtížným. Na druhou stranu užívání specifických metod, jako akupunktura, homeopatie, bylinná medicína, masáže, reflexní léčba a léčba reiki, se za posledních 25 let ve vyspělých západních zemích exponenciálně navýšilo. Je naprosto nezbytné shromáždit více informací k získání přehledu o problematice dostupnosti a bezpečnosti a o problematice legitimního poskytování služeb CAM občanům EU. Vzhledem k užívání rozdílných definic ve spojitosti s CAM a s ní souvisejícími léčebnými metodami není mezi členskými státy EU v současné době k dispozici spolehlivé srovnání. Konsenzus na úrovni celé EU je pro tuto problematiku zásadní, a to jak pro zlepšení porozumění „chování občanů EU ve vztahu k CAM“, tak pro stanovení vhodné zdravotnické politiky v této oblasti. V reakci na tuto výzvu byla navržena a zahájena komplexní koordinační akce: "CAMbrella – celoevropská výzkumná síť pro komplementární a alternativní medicínu".

CAMbrella je zkoncipována tak, aby naplnila tyto cíle:

1. Dosáhnout konsenzu v celé řadě definic pro terminologii používanou k popisu hlavních intervencí CAM, klinicky používaných v Evropě.
2. Vytvoření znalostní základny, která umožní přesné vyhodnocení požadavků pacientů na CAM a prevalence jejího užívaní v Evropě.
3. Přezkoumání stávajícího právního statusu CAM v členských zemích EU a přidružených státech.
4. Prozkoumání potřeb a postojů občanů EU vůči CAM.
5. Prozkoumání perspektiv poskytovatelů CAM léčby v Evropě.
6. Navrhnout vhodnou výzkumnou strategii CAM, která pomůže rozvíjet porozumění užívání CAM a její účinnosti v kontextu EU, se zřetelem na potřeby orgánů financujících zdravotnictví, poskytovatelů zdravotní péče a pacientů. Zohledněny budou otázky účinnosti, nákladů, bezpečnosti a zákonných požadavků pro výrobu léčebných látek. K vytvoření procesu stanovení priorit budoucí výzkumné strategie EU musí být zohledněna stávající evropská politika.
7. Usnadnit a trvale podporovat vysoce kvalitní spolupráci a budování sítí evropských výzkumných pracovníků CAM.

K dosažení cílů projektu bylo založeno konsorcium, které zahrnuje 16 partnerů převážně přidružených k univerzitám z 12 evropských zemí, s téměř 40 vědci a odborníky v oblasti výzkumu, přímo se podílejícími na klinické praxi. CAMbrella je koordinována a kontrolována správní radou a řízena Vědeckým řídícím výborem s podporou poradního sboru a zahrnuje všechny hlavní zainteresované strany v oblasti evropského výzkumu CAM, včetně spotřebitelů, praktických lékařů, klinických poskytovatelů a výrobců léčivých přípravků CAM. Členové správní rady poskytují poradenství v oblasti zdravotní péče a technických a politických problémů, čímž doplňují vědecké stanovisko konsorcia. Většina institucí, které se připojily do správní rady, jsou zastřešující organizace působící na Evropské úrovni, a tudíž zastupují významný počet členů.

Základní koncept projektu, jeho cíle, členové konsorcia a organizace pracovního plánu jsou uvedeny v článku publikovaném v rané fázi projektu (Weidenhammer W et al. EU FP7 Project ‘CAMbrella’ to Build European Research Network for Complementary and Alternative Medicine. Forsch Komplementmed 2011; 18:69–76) (73).

Hlavní výsledky

Následující část poskytuje přehled o konkrétních cílech, metodice a pracovních postupech a hlavní zjištění všech osmi pracovních balíčků CAMbrella, ze kterých vzešly celkové výsledky projektu. Většina výsledků již byla publikována v recenzovaném vědeckém časopise a jsou k dispozici na bázi otevřeného přístupu (viz odkazy v následujících kapitolách).

Pracovní balíček 1 (WP1): Terminologie a definice metod CAM

Pracovní balíček 2 (WP2): Právní postavení a předpisy

Pracovní balíček 3 (WP3): Potřeby a postoje občanů

Pracovní balíček 4 (WP4): Využití CAM – perspektiva pacientů

Pracovní balíček 5 (WP5): Využití CAM – perspektiva praktiků

Pracovní balíček 6 (WP6): Globální perspektiva

Pracovní balíček 7 (WP7): Pracovní plán pro výzkum CAM v Evropě

Pracovní balíček 8 (WP8): Komunikace a šíření informací