ZPĚT

Závěrečná zpráva projektu CAMbrella

Pracovní balíček 5 (WP5):

Využití CAM – perspektiva praktiků

Hlavní příjemce: Bernská univerzita (University of Bern, UNIBE)

Cíle:
Cílem WP5 bylo prozkoumat, jak fungují různé modely poskytování CAM registrovanými lékaři a praktiky CAM (počítaje v to nelékařské poskytovatele zdravotní péče bez akademického zázemí) v evropských zemích s veřejným zdravotnickým systémem.

Záměr:

  • přezkoumat literaturu, která se věnuje pohledu poskytovatelů CAM na její využití v Evropě, zjistit kolik poskytovatelů CAM nabízí a jaké různé metody CAM jsou poskytovány
  • identifikovat pro jaké zdravotní problémy je CAM využívána (ve spolupráci s WP4)
  • prozkoumat, jak jsou výzkum a příslušné vědecké poznatky v CAM integrovány do CAM praxe
  • popsat dopad výsledků výzkumů na praxi zdravotní péče

Popis práce:
Existuje jen málo recenzovaných publikací, které se tímto tématem zabývají a zároveň poskytují spolehlivá data. O lékařích a registrovaných subjektech lze najít data náhodně, více či méně spolehlivým způsobem prostřednictvím internetu, zatímco nelékařští praktici jsou zřídka organizováni, čímž je o nich na internetu k dispozici mnohem méně dostupných informací. Se snižující se „úrovní“ profesionální organizace přesnost a relevance dostupných údajů klesá.

Co se týče lékařů, čtyři z pěti nejvíce prováděných terapií CAM byly jednoznačně rozpoznány: akupunktura, manuální terapie, homeopatie a bylinná medicína jsou zastoupeny téměř ve všech 27 zemích EU + 12 dalších zemích. Pořadí dalších 5 až 15 terapií vykazuje klesající přesnost údajů v sestupné tendenci, důvodem je nedostatek spolehlivých údajů zejména v nových členských státech EU a některých přidružených zemích. O některých nelékařských poskytovatelích, kteří jsou profesionálně organizováni, jsou k dispozici údaje z webu s různou věrohodností. V některých západních zemích EU, včetně Francie, Německa, Itálie, Portugalska a Španělska, tato data musí být sbírána ze "Zlatých stránek". Celkově řečeno existuje severo-jižní a západo-východní pokles spolehlivosti údajů, týkajících se jak lékařských, tak nelékařských poskytovatelů CAM.

V rámci WP5 se testovaly různé formy a struktury komunikace a mítinků; záměrem bylo rozvinout vhodné výzkumné metody, lépe porozumět problematice s tím spojené a identifikovat jednotlivé národní přístupy k překážkám v medicíně a ve zdravotní péči. Výzkum byl omezen na registrované praktiky CAM – lékaře i nelékaře, navíc byly do finální zprávy zahrnuty další příspěvky nevládních organizací. Ve spolupráci s WP4 byly identifikovány zdravotní problémy, pro které se CAM využívá, a dále byly kontaktovány národní registrační orgány, které poskytly informace umožňující křížovou kontrolu dat o lékařích a nelékařských prakticích. Ze získaných údajů byly vytvořeny tabulky a mapy zobrazující specifické disciplíny v dané zemi. Pokud jde o vzdělání a odbornou přípravu, byly zjištěny tři úrovně kvalifikace a certifikace:

  • odborníci s lékařským vzděláním, jako jsou stomatologové, lékárníci, lékaři, veterinární lékaři a v některých případech také porodní asistentky, plně vzděláni v oboru konvenční medicíny i v oboru CAM, a sice v souladu s národními a mezinárodními standardy CAM, se státním diplomem a registrací, opakovaně certifikováni a věnující se soustavnému lékařskému vzdělávání
  • nelékařští praktici s plným CAM vzděláním v různých úrovních, v souladu s národními nebo mezinárodními standardy (např. ECCH83 diplom), a
  • lékaři a nelékařsky vzdělaní praktici, kteří dosáhli nižší úrovně vzdělání v rámci jejich zvolené disciplíny CAM.

Nebyly získány žádné konkrétní údaje o výzkumu vlivu vzdělání na praxi, ale nepředpokládáme zde žádné rozdíly ve srovnání s konvenční medicínou, u které jsou k dispozici omezené údaje. Bylo také zjištěno, že není dostatek informací o produktech CAM. Z tohoto důvodu byly Evropská koalice pro homeopatické a antroposofické léčivé přípravky (ECHAMP) a Sdružení přírodní medicíny v Evropě (ANME) požádány, aby poskytly své vlastní konkrétní, případně obecné údaje o trhu s produkty CAM.


Zjištění:
Poskytování CAM v Evropě zahrnuje praktiky ve zdravotní péči a lékaře s odlišnými přístupy k léčení, s různým lékařským vzděláním, průpravou, certifikací a praxí. Data jsou k dispozici pouze, pokud jsou tito pracovníci a lékaři registrováni v rámci jakéhokoli veřejnosti otevřeného subjektu, data jsou tudíž vzácná. Téměř zcela chybí vědecké publikace. Lékaři i nelékařští praktici hrají důležitou roli při poskytování CAM v rámci systému zdravotní péče v Evropě.

V 27 zemích EU + 12 dalších zemích je poskytování CAM zajištěno více než 150.000 registrovanými lékaři s dodatečnou certifikací v CAM a více než 180.000 registrovanými a certifikovanými nelékařskými praktiky CAM. To představuje až 65 poskytovatelů CAM (35 nelékařských praktiků a 30 lékařů) na 100.000 obyvatel, ve srovnání s počtem 95 praktických lékařů na 100.000 obyvatel v EU.

Akupunktura je nejčastěji poskytovanou metodou (53% všech poskytovatelů) s 80.000 lékaři a 16.000 nelékařskými praktiky vyškolenými v léčbě, následuje homeopatie (27% – 45.000 a 4.500). V těchto obou disciplínách dominují lékaři. Bylinná medicína a manuální terapie jsou téměř výhradně poskytovány nelékařskými praktiky. Na druhé straně, naturopatie je ovládána 15.000 (většinou německými) lékaři, stejně jako antroposofická medicína (4.500) a neurální terapie (1.500). Pro více informací viz (von Ammon K et al. Complementary and Alternative Medicine provision in Europe – First results approaching reality in an unclear field of practices. Forsch Komplementmed 2012;19(suppl 2):37-43) (84).
Poskytování CAM v Evropě se doposud netěší žádné zvláštní vládní podpoře; státem financovaná znalostní základna podložená výzkumem je dostupná především v Dánsku, Německu, Norsku, Švýcarsku a Velké Británii. Tento stav si žádá další výzkum v této oblasti v celé EU a přidružených zemích. Lze konstatovat poptávku po:

  • transparentní harmonizaci vzdělávání v CAM, lékařského vzdělávání a certifikací v CAM
  • zpřístupnění regulačních norem a registračních orgánů pro veřejnost, jak pro terapeuty tak výrobky.