ZPĚT

Závěrečná zpráva projektu CAMbrella

Pracovní balíček 1 (WP1):

Terminologie a definice metod CAM

Hlavní příjemce: Curyšská univerzita (University of Zurich, UZH)

Cíle:
Celkovým záměrem této pracovní skupiny bylo vytvořit pragmatickou definici pro termín „Komplementární a alternativní medicína“ (CAM), která je celoevropsky přijatelná a mohla by být systematicky využívána pro výzkum prevalence a právního statusu CAM v Evropě, jakož i zkoumání poptávky občanů a perspektiv poskytovatelů vztahujících se k CAM jako celku a v rámci jednotlivých koordinačních aktivit projektu CAMbrella. Specifickými cíli bylo:

  • identifikovat a analyzovat existující termíny a definice CAM používané ve vědeckých publikacích výzkumných pracovníků a organizacemi (např. Světovou zdravotnickou organizací – WHO)
  • začlenit aspekty termínů a definic CAM používaných v průzkumech o jejím užití nebo prevalenci v publikacích zainteresovaných stran
  • sestavit základní soubor oborů a metod CAM užívaných konzistentně po celé Evropě a vyhotovit doplňkový seznam dalších konkrétních oborů a metod CAM v závislosti na zemi, při zohlednění různých tradic a kultur členských států EU
  • vytvořit praktickou celoevropskou definici CAM, jejích disciplín a příslušných metod.


Popis práce:
WP1 provedl detailní vyhledávání v databázi PubMed různých hlavních termínů, jako jsou "alternativní medicína" spojený s "definice", bez jakéhokoli omezení jazykem nebo dnem publikování. Aby získala přehled používaných definic, prověřila rovněž velké množství vědecké literatury (publikované na národní úrovni) týkající se terminologie CAM. Zahrnuty byly také definice z domovských stránek příslušných organizací CAM.

Pro vypracování hrubého odhadu základního souboru disciplín používaných napříč Evropou byl v rámci WP sestaven pro každou zemi dotazník o povědomí, znalosti a užívání hlavních disciplín. Dotazníky byly určeny expertům v daném oboru ve svých zemích. Brzy se ukázalo, že existuje jen málo odborníků s dostatečně širokým přehledem o všech možných disciplínách ve své zemi. WP tedy nebyl schopen vybrat experty pro všech 27 + 12 evropských států a musel se spokojit se státy zúčastněnými v projektu CAMbrella.

Zjištění:
Užívané pojmy, které definují CAM, metody, postupy nebo způsoby léčení v CAM, se po celém světě velmi liší. Určitá metoda, postup nebo terapie může být v jedné zemi považována za složku CAM, zatímco v jiných zemích se vůbec ke CAM vztahovat nemusí – někde může být běžnou součástí normálního životního stylu, konvenční medicíny, psychologie nebo filozofie. V definicích se nalézá obrovská rozmanitost, což je nepraktické, a to pokud jde jak o výzkumné účely, tak o shodu v EU.

Vyskytuje se mnoho dalších termínů, široce používaných jako synonymum pro „CAM“, spolu s výrazy používanými mimo vědeckou literaturu, např. „medicína založená na vlastní zkušenosti“ (Erfahrungsheilkunde), „celostní medicína“ (Ganzheitsmedizin), „přírodní medicína“ (Medicina Naturista, Naturheilkunde) a „ostatní medicína“ (médecine deuxième). Mezi další termíny patří „tradiční medicína (TM)“ a „medicína zaměřená na člověka“.

Existuje velké množství klasifikačních systémů pro mnoho oborů a metod patřících pod CAM a je téměř nemožné je hierarchizovat. Nejsou k dispozici žádné skutečné funkční definice, jež by vymezily jejich souvztažnost s CAM. Po dlouhých a intenzivních debatách se pracovní skupina dohodla na pragmatické definici (viz níže), na základě definice Světové zdravotnické organizace z roku 2000, která se zabývá problémem přesahu mezi CAM a konvenční medicínou:

„CAM, jak je využívána evropskými občany, představuje množství různých lékařských systémů a terapií založených na znalostech, dovednostech a praktikách, které vychází z teorií, filozofií a zkušeností sloužících k udržování a zlepšování zdraví, jakož i pro prevenci, diagnostiku, úlevu nebo léčbu fyzických a psychických onemocnění. CAM terapie se používají především stranou od konvenční zdravotní péče, avšak v mnoha zemích jsou některé léčebné postupy přijaty do konvenční zdravotní péče nebo jsou pro ni přizpůsobeny“ (Falkenberg T et al. Towards a Pan-European Definition of Complementary and Alternative Medicine – a Realistic Ambition? Forsch Komplementmed 2012;19(suppl 2):6-8) (74).

Následující obory CAM patrně patří k těm nejvýznamnějším v rámci EU (v abecedním pořadí): akupunktura (různé metody), antroposofická medicína, bylinná medicína, homeopatie, manuální terapie (chiropraxe, masáže, osteopatie, reflexologie), přírodní medicína (včetně aromaterapie, bylinné medicíny, výživového poradenství, potravinových doplňků, cvičení, poradenství o životním stylu a psychologické techniky) a tradiční čínská medicína (různé metody a příbuzné techniky).

U některých konkrétních disciplín/metod lze předpokládat, že budou s ohledem na specifika některých zemí spíše klasifikovány jako konvenční medicína než CAM, např. lázeňství, které v Německu i jinde souvisí s hmotným lékařstvím. Existují příklady, které lze považovat za relevantní, poněvadž odráží národní specifika (některé příklady): Rakousko: energetické lékařství; Dánsko: vizualizace; Francie: mezoterapie; Německo: dechová terapie, neurální terapie (podle Ferdinanda Huneke), hydroterapie nebo vodoléčba podle Sebastiana Kneippa; Maďarsko: taneční terapie; Švédsko: naprapatie, Rosenova metoda. Zdá se, že s ohledem na rozsah metod je charakter využití podobný v jistých skupinách kulturně příbuzných zemí, jako je tomu např. u skandinávských zemí, středomořských národů a německy mluvících zemí.