ZPĚT

Závěrečná zpráva projektu CAMbrella

Pracovní balíček 3 (WP3):

Potřeby a postoje občanů

Hlavní příjemce: Univerzita jižního Dánska (University of Southern Denmark, SDU)

Cíle:
Cílem WP3 bylo určit celoevropské ukazatele potřeb a postojů obyvatelstva vůči CAM, v této souvislosti také identifikovat, zmapovat a poskytnout informace o potřebách evropských občanů a o jejich postojích k CAM.

Popis práce:
S přihlédnutím k širokému geografickému rozsahu (EU, regionálnímu a národnímu) a různorodým znalostem CAM a/nebo s tím souvisejícím zájmům (např. akademické, nevládní a vládní), byl vybrán funkční vzorek zainteresovaných stran. Tyto strany se poté zúčastnily pracovního semináře (Vídeň, 24.-25. června 2010) za účelem
a) určit, jakým způsobem lze prozkoumat potřeby a postoje občanů EU vůči CAM,
b) sdílet relevantní zdroje informací o CAM,
c) určit, jakým způsobem lze měřit potřeby a postoje občanů vůči CAM a jak tyto porovnávat v rámci EU.
Výsledkem semináře byly první návrhy, které se týkaly relevantních zdrojů informací. Zároveň účastníci identifikovali tři klíčové otázky související s potřebami občanů a postojů, které je třeba zvážit při systematickém vyhledávání literatury:

- nezávislé a snadno přístupné informace o CAM, založené na síle dostupných důkazů, což podpoří informovaná rozhodování
- kvalita péče, která zahrnuje služby, poskytovatele a produkty CAM,
- rovný přístup ke službám CAM

WP3 na základě těchto tří hlavních otázek provedl systematické přezkoumání literatury týkající se potřeb a postojů občanů EU, a to pomocí termínů zmíněných výše, které vyhledávala v příslušných databázích (PubMed, Web of Science, CINHAL, AMED, PsycINFO/Articles). Toto vyhledávání definovalo širokou škálu kvantitativní a kvalitativní literatury a výkazní kvalita takto stanovených článků byla hodnocena pomocí uznávaného systému posuzování kvality.

Zjištění:
Potřeby a postoje evropských občanů vůči CAM bylo možné zkoumat jen v 18 z 39 evropských zemí; poznatky založené na důkladném výzkumu jsou k dispozici pouze z Velké Británie. Byly pozorovány následující tendence:

a) Občané EU si přejí mít přístup k rozšířenému a různorodému poskytování služeb CAM: Studie udávají, že přáním občanů je, aby CAM byla k dispozici jako součást jejich volitelných možností v rámci zdravotní péče, např. v nemocniční a všeobecné zdravotní péči. Také si přejí, aby CAM nebyla poskytována pouze lékaři, lékaři školenými v konkrétní specializaci CAM, sestrami/bratry či jinými konvenčními poskytovateli zdravotní péče, ale aby byla poskytována i praktiky CAM majícími adekvátní průpravu v dané léčebné terapii. Lidé si přejí, aby služby CAM pokrývaly široké spektrum rozličných léčeb.

b) Překážky v přístupnosti k CAM: je zřejmé, že občané EU naráží na závažné překážky v přístupu k CAM: léčby CAM jsou převážně hrazeny privátně a přístup k nim je obtížný pro jejich nedostatečnou dostupnost a omezenou dosažitelnost.

c) Občané vyjadřují přání podpory a uznání pro jejich užívání CAM: pacienti často nepřiznají, že využívají CAM v rámci jiné léčby, a to buď kvůli předpokládanému nebo známému nepřátelskému postoji zdravotnických pracovníků vůči léčbám CAM.

d) Občané potřebují lehce přístupné a důvěryhodné informace: evropští občané si přejí mít přístup ke spolehlivým informacím, které by podpořily jejich informovaná rozhodnutí o volbách léčby.

e) Občané požadují transparentní regulaci postupů a vzdělávání v CAM: Důvěru občanů by za prvé podpořily veřejné struktury regulující činnosti CAM a za druhé samotná CAM poskytovaná členy profesních organizací CAM, které garantují vzdělávací i etické standardy.

Metodika a zjištění z prozkoumané literatury jsou podrobně popsány v publikovaném článku (Nissen N et al. What attitudes and needs do citizens in Europe have in relation to Complementary and Alternative Medicine? Forsch Komplementmed 2012;19(suppl 2):9-17) (78). Další článek se soustředí na zjištění získaná z prozkoumané literatury se zaměřením na dopady na etiku veřejného zdravotnictví poskytujícího služby CAM.

Tento článek (Nissen N et al. Public health ethics for Complementary and Alternative Medicine. Europ J of Inter Med. 2012, doi:10.1016/j.eujim.2012.11.003) (79) vychází z teoretických úvah o etice ve veřejném zdravotnictví, zkoumající některé etické otázky, které vyvstávají na základě relevantních poznatků z tohoto již dříve publikovaného přezkumu. Etika veřejného zdravotnictví se zabývá sociální spravedlností a rovnými podmínkami v oblasti zdraví, potřebou respektovat autonomii jedince a povinností předcházet ublížení. Uvedené průzkumy upozorňují na četná dilemata a napětí týkající se zdravotnické etiky v oblasti CAM.

Ve shrnutí lze říci, že mnoho evropských občanů má k CAM pozitivní postoj, třebaže tyto postoje a potřeby nebyly plně prozkoumány v celé Evropě. Přejí si mít přístup k rozšířené a různorodé nabídce služeb CAM, potřebují snadno dostupné a spolehlivé informace, požadují transparentní regulaci CAM a vzdělávání těch, kteří CAM poskytují.