ZPĚT

Světová zdravotnická organizace WHO – dlouhodobá podpora rozvoje CAM

Světová zdravotnická organizace WHO (World Health Organization) je agenturou OSN se sídlem v Ženevě. Je významnou autoritou v oblasti veřejného zdraví. Má 194 členských států, včetně České republiky.

„Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.“ (41)

Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění WHA (World Health Assembly) složené ze zástupců 194 členských států, které se schází jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie realizuje Výkonná rada (Executive Board, EB), kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami a která se schází dvakrát do roka. (42)


WHO se tradiční, resp. komplementární a alternativní medicíně věnuje dlouhodobě, první rezoluce WHA k tomuto tématu jsou ze 70. let 20. století. Program „Tradiční, komplementární a integrativní medicína“ („Traditional, complementary and integrative medicine“) je jedním z dlouhodobých projektů WHO.

Od začátku 21. století WHO vydala sérii významných dokumentů k problematice tradiční a komplementární a alternativní medicíny (TM/CAM), z nichž nejdůležitější jsou tyto:

1) Právní postavení tradiční a komplementární / alternativní medicíny. Celosvětový přehled. (2001)
2) Strategie WHO pro tradiční medicínu 2002–2005 (2002)
3) Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 (2013)

Ve všech svých dokumentech se WHO důrazně vyslovuje pro podporu TM/CAM jak v rozvojových, tak vyspělých státech. Zdůrazňuje, že v obou případech má TM/CAM významný pozitivní potenciál, který může být využit ve prospěch pacientů. Ovšem aby se tak stalo, je nutno zásadním způsobem rozšířit znalostní základnu provedením kvalitního výzkumu. O ni se pak bude moci opřít odpovídající právní zakotvení TM/CAM a její začlenění do systému standardní zdravotní péče.

Dokument
Právní postavení tradiční medicíny a komplementární/alternativní medicíny. Celosvětový přehled.(43) z roku 2001 je výsledek intenzivní desetileté práce a poskytuje informace o situaci TM/CAM ve 123 zemích světa. Česká republika patří bohužel mezi země, pro něž se týmu autorů nepodařilo získat spolehlivé informace. Materiál poukazuje na skutečnost, že TM/CAM se stále častěji využívá jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích, a přesto poměrně málo států (rozumí se do roku 2001) vyvinulo vlastní národní politiku a odpovídající předpisy regulující tento sektor péče o zdraví, které by zajistily bezpečnost, kvalitu a účinnost těchto terapií a produktů a vedly k následnému začlenění do systému zdravotní péče. Dokument přináší informace o míře využití TM/CAM, o právní regulaci praktiků i výrobků, o zdravotním pojištění ve vztahu k TM/CAM a o vzdělávání praktiků TM/CAM v 123 zemích světa.

Již tento dokument mluví o empiricky ověřené účinnosti TM/CAM:

„Tradiční a komplementární / alternativní medicína prokázala účinnost v oblastech, jako je duševní zdraví, prevence nemocí, léčba nepřenosných nemocí a zlepšování kvality života osob s chronickými nemocemi a stárnoucí populace. I když je zapotřebí dalšího výzkumu, klinických studií a hodnocení, tradiční a komplementární / alternativní medicína ukázala velký potenciál pro splnění širokého spektra potřeb zdravotní péče.“ (44)

Dalším důležitým dokumentem je již citovaná
Strategie WHO pro tradiční medicínu 2002–2005 (45) z roku 2002, jejímž cílem bylo zmapovat vývoj situace TM/CAM v členských státech.

Tento dokument poukázal na strmý růst popularity tohoto sektoru zdravotní péče jak v rozvojových, tak ve vyspělých zemích, na postupně rostoucí snahy jednotlivých vlád právně vymezit a následně v rámci zákonných pravidel legalizovat a regulovat TM/CAM v zájmu bezpečnosti pacientů, dále na vzrůstající množství finančních prostředků, které jsou celosvětově investovány z veřejných zdrojů do výzkumu a vývoje v této oblasti, ale zároveň na stále přetrvávající nedostatek kvalitních a spolehlivých výzkumů účinků jednotlivých terapií a léčiv využívaných TM/CAM.

Na tento materiál o 11 let později navázal další, v současné době aktuální strategický dokument WHO zveřejněný v roce 2013,
Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 (46), který opět poukazuje na významný pozitivní potenciál CAM pro současné národní systémy zdravotní péče.

Celosvětový vývoj v oblasti CAM a jeho další souvislosti jsou v dokumentu shrnuty takto:

1) Trvající využívání TM/CAM (členské státy by proto měly umožnit svým občanům se rozhodovat informovaně)
2) Rostoucí hospodářský význam TM/CAM (možnost snížit náklady na zdravotní péči)
3) Globální povaha TM/CAM (globální využití lokálních produktů vyžaduje mezinárodní spolupráci k zajištění bezpečnosti)
4) Nerovnoměrná úroveň vzdělání, akreditace a regulace postupů a praktiků TM/CAM (obzvlášť závažné v globalizovaném světě)
5) Významný pokrok ve výzkumu a vývoji TM/CAM od roku 2002
6) Nutnost ochrany práv domorodých komunit (vzhledem k růstu popularity TM)
7) Potřeba užšího začlenění do zdravotnických systémů (47)

Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 dokládá, že od roku 2002 po celém světě došlo k dalšímu významnému pokroku v přístupu národních zdravotních politik k TM/CAM, popisuje, jak se postupně stále více daří terapie TM/CAM zkoumat, vědecky ověřovat a následně právně regulovat v zájmu bezpečného a efektivního využívání, ale stanovuje také prioritní úkoly a výzvy, které by měly být do roku 2023 zvládnuty:(48) Na str. 90 uvádíme vybrané pasáže z tohoto rozsáhlého dokumentu.

Přístup WHO k CAM dokresluje i vyjádření generální ředitelky WHO doktorky Margaret Chanové k problematice vztahu mezi konvenční medicínou a TM/CAM:

„Tyto dva systémy tradiční a západní medicíny nemusí být v rozporu. V kontextu primární zdravotní péče se mohou vzájemně prolínat v blahodárné harmonii, využívat těch nejlepších vlastností obou systémů a vyvážit určité nedostatky každého z nich. To vše se ale nestane samo od sebe. Musí být učiněna cílená politická rozhodnutí. Je však možné tohoto s úspěchem dosáhnout.“(49)

Doporučení Světové zdravotnické organizace WHO pro tvůrce národních zdravotních politik členských států ohledně tradiční, komplementární a alternativní medicíny (T&CM).

Obr. 12Doporučení Světové zdravotnické organizace WHO pro tvůrce národních zdravotních politik členských států ohledně tradiční, komplementární a alternativní medicíny (T&CM). Autor schématu – KoS.