ZPĚT

Integrativní medicína – moderní koncepce zdravotní péče

Termín „integrativní medicína“ (angl. Integrative Medicine“, zkr. IM, někdy také překládáno jako „integrovaná medicína“) označuje moderní přístup k péči o pacienta, který kombinuje konvenční medicínu s léčebnými postupy komplementární/alternativní medicíny (CAM).

Nejedná se o prostý součet metod, ale o nové pojetí zdraví a zdravotní péče. To navazuje na novou definici zdraví (cca od poloviny 20. století), podle níž zdraví je „stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze absence choroby nebo nemoci (WHO, 1948)" (155). Integrativní medicína respektuje skutečnost, že zdraví člověka je určováno mnoha různými faktory, včetně jeho životního stylu a sociálního prostředí.

IM se vyznačuje především celostním, holistickým přístupem, důrazem na prevenci a zdravý životní styl, na stimulování vrozených samoléčících schopností organismu a racionálním kombinováním vhodných léčebných postupů v zájmu nalezení optimální léčby, tj. především doplňování konvenční medicíny léčebnými metodami mimomedicínskými.

V čem se liší integrativní medicína od medicíny konvenční? Specifika integrativní medicíny jako nového pojetí přístupu k pacientovi.
Obr. 18 – V čem se liší integrativní medicína od medicíny konvenční?
Specifika integrativní medicíny jako nového pojetí přístupu k pacientovi.
Autor schématu – KoS.

V prohlášeních a dokumentech vydaných profesními organizacemi CAM a dalšími zastánci se používá především termín komplementární a alternativní medicína, zkráceně označovaný jako CAM, (viz předchozí kapitola), a je kladen důraz na potenciál CAM, její výhody a přínosy ve srovnání a v kontrastu s medicínou konvenční, ovšem v konečném důsledku všechna tato uskupení a iniciativy usilují o organickou, racionální spolupráci obou přístupů, a prosazují tak právě koncepci integrativní medicíny, nový přístup k péči o pacienta, který – jak se stále více ukazuje – mnohem spíše odpovídá potřebám a výzvám v oblasti zdraví ve 21. století:

„Integrativní zdraví a medicína vznikly jako trend, který je zaměřen na celého člověka, který zohledňuje jednotlivce ve svém fyzickém, psychologickém, duchovním, sociálním a environmentálním kontextu a který zahrnuje všechny profese a praktiky, jež tento přístup uplatňují.

Integrativní zdraví a medicína představuje empiricky podloženou integraci konvenční biomedicíny s tradiční a komplementární medicínou (T&CM). Všechny vhodné terapeutické přístupy a zdravotnické obory jsou užity k dosažení optimálního zdraví a nalezení optimální léčby, při současném uznání a respektování jedinečného přínosu mnoha léčebných systémů.“ (156)

Pojem „integrativní medicína“ se objevuje nejen v názvech institucí a sdružení působících v oblasti CAM (např. NCCIH, Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví v USA, National Center for Complementary and Integrative Health, dříve NCCAM), ale také se stává zastřešujícím tématem akcí a důležitých událostí vztahujících se k problematice komplementární a alternativní medicíny a jejího vztahu k současným systémům zdravotní péče.

Událostí světového významu byl např. Mezinárodní kongres pro integrativní zdraví a medicínu. (157) Jeho hlavními organizátory byla Akademie integrativního zdraví a medicíny (AIHM), největší sdružení pro integrativní zdraví a medicínu v USA, a DAMiD (Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland), zastřešující organizace pro antroposofickou medicínu v Německu. Konferenci podpořilo mnoho dalších organizací, včetně asociací EUROCAM a CAMDOC.

Toto důležité setkání se pod záštitou premiéra Bádenska-Württenberska Winfrieda Kretschmanna uskutečnilo 9.–11. června 2016 v německém Stuttgartu. Konání akce podpořil i německý ministr zdravotnictví Herman Gröhe.

Kongresu se zúčastnilo 600 zástupců 46 států ze šesti kontinentů, včetně zástupců OSN, WHO a PAHO (Pan American Health Organization) a dalších významných hostů. Na konferenci diskutovali lékaři a zástupci různých zdravotnických profesí. Příspěvky ukázaly, jak může integrativní medicína přispět k řešení globálních zdravotních problémů, a doložily, že úspěšné modely integrativní péče existují v celém spektru oblastí, včetně kardiologie, onkologie, léčby bolesti, duševního zdraví, pediatrie a dalších.

Jako závěrečný dokument kongresu vznikla a byla jeho účastníky schválena tzv. Stuttgartská deklarace o integrativním zdraví a medicíně. Deklarace – zcela v souladu se Strategií WHO pro tradiční medicínu 2014–2023 – znovu důrazně upozorňuje na vzrůstající závažné celosvětové problémy v oblasti zdraví, jako jsou tzv. nepřenosné nemoci (kardiovaskulární nemoci, rakovina, cukrovka apod.) nebo problém antimikrobiální rezistence. Zároveň poukazuje na proměnu požadavků a očekávání veřejnosti týkajících se zdravotní péče. Integrativní zdravotnictví, kdy jsou všechny vhodné terapeutické obory užity k nalezení optimální léčby, pak představuje odpověď na tento celosvětový vývoj a cestu k dosažení udržitelného rozvoje v oblasti zdraví. Vzhledem k tomu, že část států stále dostatečně nezareagovala na strategické dokumenty WHO k otázce tradiční a alternativní medicíny, deklarace opět naléhavě vyzývá vlády, aby uznaly integrativní zdravotní péči jako celospolečenskou koncepci, která pomůže dosáhnout cílů udržitelného rozvoje, aby podpořily výzkum, vytvořily systémy pro udělování licencí praktikům TM/CAM a vypracovaly vhodné modely regulace a integrace.

Na následujících stranách uvádíme vybrané pasáže z překladu Stuttgartské deklarace o integrativním zdraví a medicíně.

V kapitole Doporučené odkazy můžete nalézt přehled dalších konferencí a kongresů o CAM ve světě i s odkazy na ně.