ZPĚT

Výzkumy účinnosti jednotlivých oborů CAM

Výzkumy účinnosti energetických terapií

Energetické terapie CAM, tedy léčivý dotek (Therapeutic Touch), reiki, duchovní léčba (Spiritual Healing), léčba na dálku (Distant Healing), léčba biopolem, ale také jim příbuzný obor Biotronika Josefa Zezulky jsou založeny na předpokladu, že existuje životní, vitální síla, bioenergie. S touto energií pracují i další, především východní léčebné systémy, např. tradiční čínská medicína, ajurvéda apod. Tato energie – označovaná např. jako „čchi“ nebo „prána“ – je součástí každého živého, a tedy i lidského organismu a její nerovnováha nebo nežádoucí stav může být příčinou chorobného procesu. S touto energií lze pracovat a pozitivně tak ovlivňovat zdravotní stav pacienta (viz str. 271, 285).

Tento názor ale není ani v současné době, kdy jsou tyto terapie po celém světě stále častěji využívány i v nemocnicích (viz str. 189, 190), obecně přijímán. Někteří skeptici argumentují následujícím způsobem:

„Existence čchi, obecné, všeprostupující energie, která zhruba odpovídá indické práně a podobným termínům jako mana, éter, orgonská energie, ód, Hahnemannova dynamis, fluid aj., nebyla prokázána a nic pro její existenci nesvědčí. Podle čínských představ má mít duchovní povahu, avšak všechny projevy, které se jí přičítají, řízení těla, vznik chorob a ovlivnění jejich léčby, to vše jsou procesy hmotné, odehrávající se na fyzikální, biochemické, molekulární úrovni a nemohou být ovlivněny duchem. Termín duchovní energie je v podstatě protimluv, protože energie je definovaná jako schopnost vykonávat práci, a duchovní síla logicky ovlivňovat hmotu nemůže. Zákon o zachování energie to vylučuje. Materiální povahu čchi rovněž mít nemůže, protože podle fyzikálních znalostí existují jen čtyři základní síly, elektromagnetická, silná a slabá jaderná a gravitace. Pomocí těchto známých sil lze vysvětlit všechny fyzikální, chemické i biologické jevy. I funkce organismu ve zdraví i nemoci lze plně vysvětlit bez předpokladu existence nové, dosud neznámé síly.“ (27)

Jinými slovy, lze říci, že představa existence bioenergie není koherentní se současným stavem vědeckého poznání. Tím ovšem její existence není vyloučena. Zatím nemáme jistotu, že jsme poznali všechny přírodní zákony. Vývoj lidského poznání pokračuje stále kupředu. Některé názory, které byly dříve obecně přijímané, jsou dnes už dávno překonané. Např. vědci dříve tvrdili, že kameny nemohou padat z nebe. Později se ukázalo, že někdy to možné je (meteority). Naopak – pomocí znalosti zákonitostí bioenergie lze lépe a uceleněji vysvětlit řadu dosud nevysvětlených jevů, např. skutečnost, že lidem drží na hrudi různé předměty (např. lžíce).

Existence bioenergie dosud nebyla jednoznačně prokázána mimo jiné i proto, že ji nelze přímo měřit hmotnými přístroji, protože není hmotná – anorganická. Lze ji měřit nepřímo sledováním změn stavu pacienta. Částečně ji lze zachytit pomocí Kirlianovy fotografie (lze např. vidět rozdíl u konečků prstů biotronika v klidu a biotronika v zapojení). Ovšem fotografuje se jen přezařování bioenergie na přechodu mezi hmotnou a bioenergetickou oblastí, protože bioenergii nelze přímo hmotně měřit nebo fotografovat. Mohou ji však vnímat k tomu nadaní lidé. (28)

Bez ohledu na to, že existence bioenergie není dosud vědou uznána, energetické terapie CAM jsou po celém světě vyhledávány a využívány – dle zprávy Organizace pro vědu a technologie NATO
Intervence integrativní medicíny pro vojenský personál vzrostla mezi lety 2005 až 2009 dostupnost duchovní léčby (Spiritual Healing) o 500%. (29) Jejich účinky jsou také podrobovány vědeckému zkoumání.

V následující kapitole uvádíme některé uskutečněné zahraniční výzkumy publikované v recenzovaných časopisech, které svědčí o pozitivním účinku energetických terapií CAM. Některé z těchto výzkumů se týkají energetických terapií obecně, další pak zkoumají účinky jednotlivých energetických terapií, tj. účinnost léčebného dotyku, duchovní léčby, léčby na dálku, reiki, léčby biopolem a dalších. Výsledkům výzkumu účinnosti Biotroniky Josefa Zezulky se budeme věnovat v dalších částech publikace.

Závěry těchto výzkumů je třeba vnímat v kontextu vývoje medicíny na straně jedné a bioenergetických metod na straně druhé. Musíme si uvědomit, že ve srovnání s vědeckou medicínou byly výzkumy těchto léčebných metod ještě nedávno na počátku, přestože tyto metody mají za sebou již mnohaletou úspěšnou praxi. V počátcích rozvoje nových oborů je normální, že tyto obory teprve hledají správný způsob uplatnění léčby v kontextu stávajících systémů zdravotní péče.

Ovšem počet seriózních výzkumů se v posledních 20 letech výrazně navýšil, což svědčí o zájmu ze strany vědecké veřejnosti. A jejich výsledky ukazují, že má smysl věnovat této oblasti pozornost a systematicky ji zkoumat.

Některé z těchto výzkumů také vyvracejí často opakovaný názor skeptiků, že se v těchto případech jedná o placebo efekt. Jsou to studie, při nichž byla vždy jedna z kontrolních skupin vystavena fiktivnímu působení. Navíc uvádíme i výzkumy, které nezkoumaly léčebný efekt přímo u živého pacienta, ale zkoumaly chemické změny lidských osteoblastů in vitro vlivem působení biopolem a dále pozitivní změny v růstu rostlin a v úrodnosti půdy při působení biopolem. V těchto případech nelze o placebo efektu mluvit vůbec.

Není bez zajímavosti, že pozitivní účinky energetických terapií se týkají velice často právě rakoviny, kterou Biotronika Josefa Zezulky již několik desetiletí řadí mezi choroby bioenergetické podstaty, jak se lze dočíst v dnes již klasických textech sanátora Josefa Zezulky, které vznikaly ještě za hluboké totality. (30)

Na stránce Doporučené odkazy můžete nalézt odkazy na některé vědecké databáze a seznamy výzkumů CAM, kde lze dohledat další výzkumy CAM.

Výzkumy účinnosti duchovní léčby (Spiritual Healing) a léčby na dálku (Distant Healing)

Výzkumy účinnosti léčby biopolem (Biofield Therapies)

Výzkumy účinnosti léčby „terapeutickým dotekem“ (Therapeutic Touch)

Výzkumy účinnosti reiki

Výzkumy účinnosti energetických terapií a duchovní léčby